دعاوی ملکی حقوقی چیست؟

دعاوی ملکی حقوقی یکی از انواع دعاوی ملکی است که حجم زیادی از پرونده های حقوقی در دادگاه ها را تشکیل می دهد. قانونگذار نسبت به کلیه دعاوی حقوقی ملکی پیش بینی قانونی گذاشته است به طوری که در همه شرایط دعاوی حقوقی ملکی قضات با تجزیه و تحلیل و با توجه به قانون نسبت به پرونده اقدام می کنند.

دعاوی ملکی حقوقی و موارد مهم آن

1-الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی

زمانی که وامی به تعویق بیافتد پس از طی کردن مراحل قانونی این اسناد در اختیار مدیر حقوقی بانک قرار خواهد گرفت و درخواست صدور اجراییه می گردد. این درخواست (اصل و خسارت) به دفتر تنظیم کننده سند داده می شود و دفترخانه هم به موجب مقررات و قوانین اجراییه صادر می نماید.

اجراییه نیز به اداره ی اجرای مفاد اسناد رسمی فرستاده می شود. البته بعد از این مرحله یک ورقه اجرائیه به راهن ابلاغ می شود که در حالت با پرداخت کردن بدهی عملیات اجرایی متوقف می شود و فک رهن صورت می گیرد
در غیر این صورت با قیمت گذاری و ارزیابی ملک توسط کارشناس مربوطه، مبلغ معین و به مزایده گذاشته می شود. بعد از برگزاری مزایده در روز و ساعات مشخص شده به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود و در غیر این صورت ملک به تملک بانک در خواهد آمد.

در دعوای الزام به فک رهن، خواهان کسی است که خواستار فک رهن خواهد بود و خوانده نیز کسی است که قانونا یا براساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن نشده باشد و نیز مالک رسمی ملک می باشد. اگر تعهد فک رهن بر عهده ی شخصی غیر از بانک مرتهن باشد

اکثر محاکم دادگستری اعتقاد دارند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نخواهد بود و دادخواست صرفا به طرفیت متعهد مالک می بایستی اقامه گردد لکن برخی با این نظر مخالف هستند و اعتقاد دارند می بایستی نام مرتهن هم به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.

در صورتی که رای الزام به فک رهن قطعیت پیدا کند، محکوم له (کسی که حکم به نفع وی است) می تواند تقاضای صدور اجرائیه از دادگاه نخستین نماید.چنانچه ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه ، محکوم علیه (کسی که حکم بر ضرر و علیه اوست) از اجرای حکم امتناع نماید، محکوم له می تواند از دادگاه توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را درخواست نماید و از محل فروش اموال توقیف شده محکوم علیه فک رهن انجام گردد.

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری با 20 سال سابقه درخشان موفق در پرونده های حقوقی-کیفری-ملکی-خانوادگی

2-الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک مربوطه

الف: دعوی الزام به تنظیم سندرسمی را می بایست به طرفیت افراد ذیل در محکمه، تقدیم نماید:

1-شخصی که ملک را مستقیما از وی خریداری کرده اید.

2-کلیه اشخاصی که به نحوی در خرید و فروش ملک قبل از شما دخیل بوده انند تا جایی که به مالک متصل شود اعم از وکیل یا خریداران قبلی.

3-مالک اصلی.

اگر یکی از این افراد مندرج در بالا را طرف دعوی قرار ندهید دعوی شما مورد پذیرش محکمه قرار نمی گیرد

ب: ضمن دادخواست تنظیم سند رسمی میبایست دادخواست الزام طرف مقابلتان را به تهیه مقدمات تنظیم سند از جمله (پایان کار دارایی، شهرداری، فک رهن) را  از محکمه بخواهید و لکن اگر مدارک فوق از جمله پایان کار و ….را دارد، نیاز با این امر نیست.

پ: در  صورتی که ملک در رهن بانک باشد، دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی و فک رهن را توامان بدهید و بهتر است بانک را نیز طرف دعوی قرار دهید.

ت:اگر ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی شما رد می گردد.

ث:در صورتی که شماره دفترخانه و تاریخ محضر در مبایعه نامه و قرارداد شما قید نشده باشد بهتر است بدوا ضمن تعیین شماره دفترخانه و تاریخ معینی جهت حضور در دفترخانه (جهت تنظیم سند) مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طرف مقابل ابلاغ نماید و وی را دعوت به حضور در دفترخانه نمایید.

دعاوی ملکی حقوقی چیست؟

3-الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

یکی از اسناد لازم برای صدور سند مالکیت آپارتمان، صورت مجلس تفکیکی است. تفکیک املاک عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات و واحد های کوچک تر، این تعریف در عرف و اصطلاح ثبتی به کار گرفته می شود.گاهی امکان دارد مالک یا مالکینی قصد داشته باشند زمینی به مساحت ده هزار متر مربه را به قطعاتی هزار و یا دو هزار مترمربعی تقسیم نمایند.

اگر این تقسیم صورت پذیرد و زمین مورد نظر به قطعات مد نظر (هزار یا دو هزار متر مربعی) تقسیم گردد، این عمل تقسیم در اصطلاح “تفکیک” گفته می شود.مثال های متعددی در این زمینه می توان بیان کرد اما یکی از مهم ترین مصادیق تفکیک های مرسوم ،تفکیک ساختمان به چند آپارتمان می باشددعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی با تقدیم دادخواست به طرفیت بقیه مالکین و اداره ثبت اسناد و املاک اقامه می گردد. این دعوا از جمله دعاوی غیرمالی تلقی می شود.

دادگاه رسیدگی کننده به این دعوا می بایست ضمن استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه، از اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به مطالبه پرونده مربوط به انجام تفکیک و تنظیم صورت مجلس تفکیکی از آن اداره اقدام کند.

یکی دیگر از اقدامات دادگاه صالح، ارجاع امر به کارشناس و اخذ نظر کارشناس درخصوص موضوع مورد ادعایی خواهان واحراز صحت وسقم آن می باشد. اگر صورت مجلس تفکیکی، منجر به صدورسند مالکیت برای قطعات تفکیکی شده باشد، می توان ضمن دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی، درخواست ابطال آن اسناد را هم درخواست کرد.

4-الزام به دریافت پایان کار

برای ساختمان‌هایی که اقدامات ساخت و ساز در مورد آنها به طور کامل پایان یافته است و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است. کسی که قصد شروع عملیات ساختمانی را دارد بدوا میبایست جواز تخریب و نوسازی را از شهرداری مربوطه اخذ نماید و پس از اتمام عملیات ساخت وساز، گواهی پایان کار را از شهرداری بگیرد. سپس مبادرت به اخذ صورت مجلس تفکیکی نماید و اینکه در نهایت می تواند سند رسمی تک برگی اخذ نماید.

5-ابطال قرارداد برای مواردی که مشکل در مفاد قرارداد است

قراردادهایی که بین افراد جامعه تنظیم می شود باید بر اساس قوانین و مقررات تدوین شود تا دارای ضمانت اجرایی قانونی و حقوقی باشد و در صورتی که قرارداد به صورت قانونی منعقد نشود.مشکلات و مسائل حقوقی بسیاری را در پی خواهد داشت و این امکان وجود دارد که بعد از مدتی یکی از طرفین قصد شکایت از طرف دیگر قرارداد را داشته باشد فرد شاکی در صورتی می تواند با استناد به قرارداد شکایت کند که قرارداد دارای وجاهت قانونی باشد در غیر این صورت این امر با دشواری روبرو خواهد شد.

6-دریافت و درخواست مطالبه اجرت المثل

اجرت المثل در 2 جا مصداق پیدا می کند

1.اجرت المثل اموال (ایام تصرف) به طورمثال: یک ملک توسط ،فردی بصورت غیر قانونی تصرف شده، برای آنکه متصرف را محکوم به میزان اجرت المثل کنند، میزان اجرت املاک مشابه و نظیر آن را درمی آورنند و متصرف را محکوم به، پرداخت آن می نمایند…یا مثلا مستاجر در انتهای مدت اجاره، بدون اذن موجر بر تصرفات خود در ملک مورد اجاره ادامه دهد.

2.اجرت المثل ایام زوجیت که پیشنهاد می شود لینک زیر را دنبال کنید؛ اجرت المثل زن

7-فسخ قراردادهایی که از دید قانون دارای نقص می باشند

قراردادهایی که درای نقض باشند از دید قانون حق فسخ برای آنها اعمال نمی شود یعنی نمی توان آنها را فسخ کرد؛ زیرا قراردادی که ازابتدا درست نباشد یعنی شرایط انعقاد قرارداد را نداشته باشد صحیح نیبست.

8-افزایش یا کاهش میزان اجاره بها

هر یک از موجر یا مستاجر می تواند به استناد به ترقی و تنزیل هزینه های زندگی، درخواست تجدید نظر نسبت به میزا ن اجاربهاء را بنمایند. مشروط به اینکه مدت اجاره سرقفلی منقضی شده باشد و یا اینکه از تاریخ استفاده ی مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرره در حکم قطعی که به تعیین یا تعدیل اجاره سرقفلی منتهی شده باشد، سه سال تمام گذشته باشد. النهایه دادگاه با جلب نظر کارشناسی، اجاره بهارا به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد، حکم دادگاه در این خصوص قطعی است.

دعاوی ملکی حقوقی چیست؟

9-درخواست و مطالبه سرقفلی

سرقفلی به حقی می گویند که مستاجر با پرداخت مبلغی به مالک در محل تجاری پیدا می‌کند و برابر این حق می‌تواند از محل تجاری با اجاره ناچیزی استفاده کند. در یک زبان ساده و عامیانه حقی است که مستاجر یک ملک تجاری با پرداخت مبلغی ناچیز به مالک می تواند از این حق استفاده کند.

دعوی مطالبه سرقفلی ریشه در عقیده‌ی دوگانگی سرقفلی و حق کسب و پیشه دارد و منشأ پیدایش این دعوی ناشی از باور گروهی از حقوقدانان مبنی بر تفاوت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی می‌باشد؛

10-تخلیه اماکن تجاری

یکی از دعاوی رایج میان موجر و مستاجر، عدم تخلیه عین مستاجره در پایان قرارداد اجاره از سوی مستاجر است؛ در این موارد، موجر باید با طرح دعوای حقوقی نزد مراجع صالح قضایی، خواستار تخلیه مستاجر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بی‌مورد مستاجر شود.

11-تجویز انتقال منافع از شخصی به شخص دیگر

هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد یا اجاره نامه در بین نباشد و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه ی مورد اجاره، حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد و الا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند.

اگر در زمینه دعاوی ملکی حقوقی سوالی دارید یا میخواهید وکیل ملکی بگیرید با ما در ارتباط باشید تا بهترین راهکار را به شما ارائه دهیم.

مطالب مرتبط:

قوانین دعاوی ملکی چیست؟

انواع دعاوی ملکی چیست و چگونه حل می شود؟

دعاوی ملکی کیفری چیست؟

دعاوی ملکی ثبتی چیست؟

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)