نمونه مبایعه نامه فروش سهم الارث

هر یک از ورثه پس از حصر وراثت و پرداخت دیون متوفی، می توانند به شخص دیگر و یا ورثه دیگر بفروشند. از آنجا که برای فروش سهم الارث خود نیاز به نمونه مبایعه نامه فروش سهم الارث دارند و یا با مشاوره از یک وکیل ارث می توانند اقدام به اینکار کنند. فروش سهم الارث می تواند در قالب یک مبایعه نامه نیز انجام شود. در ادامه شما میتوانید دانلود رایگان نمونه مبایعه نامه فروش سهم الارث را داشته باشید.

مبایعه نامه فروش سهم الارث

 بر طبق ماده 1257 قانون مدنی:

“هر مبایعه نامه ای که برای خرید و فروش (درمورد ملک، آپارتمان، خودرو و….) به امضاء و یا اثر انگشت طرفین رسیده باشد، بین امضاء کنندگان و قائم مقام آنها دارای اعتبار قانونی است، چه آن قرارداد امضای شاهد داشته باشد و یا نداشته باشد.”

البته امضای شهود از این حیث حائز اهمیت است که چنانچه یکی از طرفین قرارداد (مبایعه نامه) یا شخص ثالث، اعتبار قولنامه دستی را زیر سوال ببرد و یا احیانا ادعای جعل نماید، کسی که از قولنامه دستی نفع می برد، می تواند با استناد به شهادت شهود، قرارداد را از مخاطرات احتمالی نجات داده بدین نحو که اگر جعلیت امضای مبایعه نامه یا قولنامه، با توجه به نظریه کارشناسی اثبات گردد، از آنجائیکه شهادت شهود (از جهت سلسه مراتب ادله) بالاتر از نظریه کارشناسی است، می توان با تمسک به شهادت شهود، جریان دعوی را به نفع خود خاتمه داد.

مبایعه نامه فروش سهم الارث

انتقال سهم الارث به غیر

هر یک از ورثه در صورتی که سهم وراث در گواهی انحصار وراثت مشخص شده باشد، می تواند حصه خود را با وکالت نامه به غیر انتقال دهد و اختیار تعیین نوع وکالت نامه با موکل است و باقی وراث نمی توانند نسبت به آن اعتراض کنند.

***بنابراین انتقال سهم نه تنها از طریق وکالت بلکه از طریق مبایعه نامه و هبه نامه و یا صلح نامه نیز امکان پذیر است.

واگذاری سهم یکی از وراث بدون تقسیم سهم الارث

چنانچه وراث قصد فروش سهم الارث را نداشته باشند لکن یکی از وراث بخواهد آنرا بفروشد، سایر وراث می توانند سهم الارث قانونی او را بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت و تقسیم ترکه، به صندوق دادگستری تودیع نموده و از فروش آن جلو گیری نمایند.

ویدیو گواهی حصر وراثت

مطالبه سهم الارث پس از بخشش

پس از بخشش سهم الارث توسط یکی از وراث و در اختیار گرفتن سهم الارث،در صورتی که مال بخشیده شده موجود باشد می توان به آن رجوع و آن را مطالبه نمود، مشروط بر آنکه:

1-مال بخشیده شده منتقل نشده باشد و در مقابل آن عوضی دریافت نشده باشد.

2-در مال بخشیده شده تغییراتی حاصل نشده باشد.

مقالات مرتبط:

واگذاری و فروش سهم الارث

آیا وراث می توانند سهم خود را جداگانه بفروشند؟

نمونه مبایعه نامه فروش سهم الارث

ماده 1 : مشخصات طرفین قرارداد :

فروشنده/فروشندگان ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن ………………………………………. نوع سمت ( مالک/وکیل/ و یا دارنده …..سهم الارث )

خریدار/خریداران ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن……………………….( مالک/وکیل )

ماده 2 : موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال …………………….دانگ از ………….دانگ از پلاك ثبتی به شماره ……………….فرعی از……………….اصلی ……………قطعه ………………………..واقـع در بخش…………………….. حوزه ثبتی………………………….به مساحت…………….. متر مربع داراي سند مالکیت به شماره سریال ………………صفحه……………….دفتر ………………..بانضمام …………دانــــــگ ………………….پارکینگ شماره ………………………..فرعی و …………………دانگ انبار شماره ……………..فرعی از………………. اصلی……………….

که طبق سند  شماره…………………  دفتر اسنادرسمی ……………….داراي حق اشتراك آب  /برق  /گاز /اختصاصی /اشتراکی  /شوفاژ  /کـولر/تلفـنبه نشانی…………………………………………………………………………………………………………………………

ماده 3 :ثمن معامله( قیمت مورد معامله ):

  • 1- مبلغ……… ریال معادل ………….تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوي خریدار  /خریداران پرداخت می گردد :

مبلغ…………ریال معادل …………تومان نقداً به موجب چک شماره …………….عهده بانک …………مورخ……………………فی المجلس از ناحیه خریدار  /خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده  /فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه ،اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

  • 2- الباقی ثمن معامله که مبلغ …………….ریال…………….معادل ………………تومان ……………….می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد:

مبلغ …………………..در زمان تحویل ملک به فروشنده یا فروشندگان پرداخت می گردد.

و الباقی ثمن معامله که مبلغ …………… ریال می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال دردفترخانه شماره …………………واقع در…………………………………………………………………………………به فروشنده پرداخت می گردد

تبصره :

عدم وصول هر یک از چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند این مبایعه نامه از سوي فروشنده  /فروشندگان تأثیري در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد.

جهت دانلود رایگان word نمونه مبایعه نامه فروش سهم الارث کلیک کنید.

جهت دانلود رایگان PDF نمونه مبایعه نامه فروش سهم الارث کلیک کنید.

ماده 4: شرایط تسلیم مورد معامله :

1- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / /  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار نماید .

2- در صورتیکه مشخص شود معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطـل اسـت و  فروشنده موظف است ثمن دریافتی و خسارات وارده را به خریدار عودت نماید.

3- در صورتیکه  معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرائی دادگستري و یا اجراي اسناد رسمی مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ……………….ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .

4- کلیه هزینه هاي ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگري توافق شده باشد .

ماده 5: شرایط مربوط به تنظیم سند :

1- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ / / در دفتر اسناد رسمی شماره ………… به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………..حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد.

در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی براي تنظیم سند، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد.

2- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

ماده 6: آثار قرارداد :

1- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند.

در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریـدار درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوي ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشـند را به انتقال مورد معامله بخواهد .

در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل …………….ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نماید.

2- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارك لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصا حساب شهرداري مالیاتی و غیره را اخذ نماید.

3- فروشنده مکلف است کلیه بدهی هاي احتمالی در خصوص توابع، اعیان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید.

4- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداري و غیره، به عهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده ………………………می باشد.

5- قیمت توافق شده براي معامله در بند …… ماده ………به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی براي فروشنده یا خریدار متصور نیست.

6- در صورتیکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ……… ریــال بعنــوان خســارت تــاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ …………عنوان خسارت تاخیر اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید.

ماده 7 مبایعه نامه املاک:

حق الزحمه مشاوره املاک طبق وجه رایج مبلغ ……….. ریال معادل ……….. تومان می باشد که بر عهده ی طرفین می باشد .

ماده 8 :

این قرارداد در تاریخ / / در دفتر مشاور املاك …………………. به نشانی …………………………..در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید.

مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاك، نسخه اول و دوم را تسلیم خریدار و فروشنده نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه داراي اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود.

نام خریدار و امضاء                    نام فروشنده و امضاء               نام شهود و امضاء                        نام مشاور املاک و امضاء


خرید و فروش ملک ورثه ای به لحاظ قانونی، بدون اشکال است لکن نکات جزئی و حائز اهمیتی دارد که آن را از سایر معاملات ملکی متمایز می کند. عدم توجه به این نکات، امکان ضرر و زیان را برای خریداران ایجاد می نماید.

 

جهت مشاوره حقوقی ،با  وکیل حقوقی و یا وکیل ملکی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)