نمونه رضایت مالک در انتقال سرقفلی

نمونه رضایت مالک در انتقال سرقفلی-شرایط/کاربردی**

به منظور رضایت مالک در انتقال سرقفلی می بایست مالک ضمن انتقال رسمی سرقفلی ذیل قرارداد اجاره نامه را امضاء کند یا در برگه دیگری مراتب اعلام رضایت کتبی خود را نسبت به انتقال سرقفلی اعلام دارد.

نمونه رضایت مالک در انتقال سرقفلی

اینجانب آقا/خانم …………………….رضایت خود را مبنی بر نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی از ناحیه دارنده حق کسب و پیشه و سرقفلی  آقای …………………………………..به مستاجر و دارنده جدید سرقفلی آقا/خانم …………… نسبت به قرارداد اجاره شماره ………………………….. و سرقفلی شماره ………………………. اعلام می دارد و اینکه مبلغ ……………. تومان از بابت رضایت دادن گرفته ام.

این مطلب را از دست ندهید ***

 

نحوه انتقال سرقفلی ( مقاله ای بسیار کامل در مورد انتقال سرقفلی چه تاریخ خرید سرقفلی قبل از سال 76 یاشد یا بعد آن )

 

تفاوت سرقفلی در قانون سال 56 و 76 ؟( اطلاعات بسیار جامع

داود چشمی نویسنده کتاب قوانین سرقفلی 

موارد تخلیه سرقفلی ( اگر قرارداد سرقفلی و اجاره شما قبل از سال 1376 تنظیم شود این مورد را مطالعه کنید )

تخلیه سرقفلی در قانون سال 76 ( اگر سرقفلی خود را بعد از سال 76 تنظیم شده این مورد را مطالعه فرمایید)

همه چیر در مورد سرقفلی 

سرقفلی بخریم با نه 

وفق ماده ی 11 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد، مگراینکه کتباً و یا شفاهاً این اختیار به او داده شده باشد.

انتقال ممکن است در قالب قرارداد  فروش یا اجاره یا صلح … باشد.

نکته ***

بسیاری از دارندگان حق کسب و پیشه و سرقفلی، در چارچوب امانت نامه و … ملک را به دیگران به اجاره واگذارمی نمایند غافل از اینکه، اگر مقام قضایی به طریقی انتقال به دیگری  را احراز نماید، حکم به تخلیه متصرفین صادر می شود.

 

برابر قرارداد اجاره (چه بصورت کتبی و یا شفاهی )،حالت ذیل بین موجر و مستاجر متصور است …

الف.مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد…

در این حالت  برابر ماده ی 19 قانون مرقوم، مستاجر می تواند منافع مورد اجاره را صرفا برای همان شغل یا شغل مشابه (با سند رسمی) به دیگری انتقال دهد.

 

ب.در قرارداد اجاره، حق انتقال به غیر از مستاجر، سلب شده و یا اجاره نامه ای در بین نباشد.

در این  فرض، در صورت عدم رضایت مالک بر نقل و انتقال، مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد و در صورت و قوع تخلف، مالک می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، مستأجر را تخلیه نماید.

نکته ***

در صورت عدم رضایت مالک بر انتقال، می توانید برابر قانون مرقوم، دادخوستی تحت عنوان تجویز انتقال منافع( اجازه انتقال قانونی) را به محکمه حقوقی تقدیم نماید و اجازه انتقال را بگیرید.

که در قسمت تجویز انتقال منافع، به شرح و بسط آن پرداخته ایم.

 

نکاتی در این باب …

1. برابر تبصره 1 ماده 16 قانون مرقوم …

در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این قانون، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید؛ موجر حق درخواست تخلیه  مستاجر را (با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ) را خواهدداشت و حکم تخلیه علیه مستأجر قبلی یا متصرف جدید اجراء خواهد شد.

و حسب مورد، استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را (طبق نظر کارشناس) خواهند داشت.

2. مستأجر جدید، از هر حیث از جمله شرایط و مفاد قراداد، تابع قرارداد  اجاره تنظیمی سابق( اولیه ) می باشد بعبارتی،  مستاجر جدید، قائم مقام مستأجر اولیه می باشد.

رأی شماره ی ۱۴۵۶ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در اجاره هایی که تحت حاکمیت قانون و روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ هرگونه توافقی که موجب مقید کردن حقوق مستاجر طی اجاره نامه های بعدی صورت باشد، از درجه ی اعتبار ساقط است. لذا چنان چه در اجاره ی اول مورد استفاده ی اجاره هر فعالیت تجاری باشد و در اجاره ی بعدی مقید به شغل خاصی شود، این قید لازم الاجرا نیست و تغییر شغل از مورد اخیر، موجب تخلیه نخواهد بود.

 

3.حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

و لکن انتقال حق سرقفلی از ناحیه مالک / موجر به مستأجر، می تواند یا  با سند رسمی یا سند عادی صورت گیرد

 

4..آیا انتقال جق کسب و پیشه و.. از ناحیه یکی از ورثه به ورثه دیگر و یا از طرف یک شریک به شریک دیگر تخلف محسوب می شود  وموجر می تواند ملک را تخلیه نماید  ؟؟

چه انتقال از  ورثه به ورثه و یا از  شریک به شریک دیگر باشد ،انتقال به غیر محسوب نمی شودو موجر نمی تواند تقاضای تخلیه ملک را بنماید

 

5.اگر یک ورثه و یا شریک مرتکب تخلف موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 شود ،شریک یا ورثه دیگر چه اقداماتی می تواند علیه ورثه متخلف انجام دهد

عدم دخالت و یا عدم  توافق سایر وراث و یا شریک ، در انتقال مورد اجاره به غیر تاثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد. و لکن سایر افراد می تواند نسبت به وی ، ادعای خسارت کنند

7.آیا انتقال حق کسب و پیشه  به ورثه درجه یک (فرزندان ) انتقال به غیر محسوب می شود

برای انتقال سرقفلی به  فرزندان 2 راه وجود دارد

الف.مالک اجازه انتقال دهد

ب.دادخواست تجویز انتقال منافع بدهید

در غیر اینصورت انتقال سرقفلی به فرزندان ، انتقال به غیر محسوب می شود

موارد انتقال سرقفلی

در بعضی از قراردادها و در بعضی از معاملات که انجام می شود از آنجاییی که مستأجر قبلی محل سرقفلی تجاری از مالک اجازه انتقال به غیر آن را ندارد چون نمی تواند اجاره نامه ای قانونی و رسمی با شما برای اجاره دادن محل تجاری تنظیم کند و از طرفی چون واقف به این موضوع هستید به همین جهت این که مالک و صاحب اصلی و رسمی ملک تجاری مطلع نشود، دو طرف چنین قراردادی معمولاً  یک نوشته ای بین خودشان تحت عنوان امانت نامه تنظیم می کنند و در کنار آن با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی وکالتی را هم بین خودشان تنظیم می کنند تا آن فرد خریدار سرقفلی بتواند به جای مستأجر قبلی اقدامات قانونی را انجام دهد.

سرقفلی و حق کسب ، پیشه و تجارت جزو موارد متداول در جامعه میباشد که البته با چالش های بسیاری من جمله تخلیه ملک تجاری و تخلفات مستاجر روبرو هستیم.

سرقفلی به چه معناست ؟

سرقفلی به زبان ساده حقی است که مستاجر با پرداخت مبلغی به مالک در محل تجاری پیدا می‌کند و برابر این حق می‌تواند از محل تجاری با اجاره ناچیزی استفاده کند.

حق کسب و پیشه و تجارت به چه معناست ؟

حق کسب و پیشه و تجارت در واقع همان شهرت تجاری و قدرت جذب مشتری توسط مستاجر یک ملک تجاری در طول مدت کسب و پیشه و تجارت در آن مکان تجاری است. که در نهایت میتواند مقدار حق تعلق به ملک را مطالبه نماید.

ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 :

مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه، به غیر انتقال دهد، مگر اینکه کتباً و یا شفاهاً این اختیار به او داده شده باشد.

سایر استنادات قانونی :

ماده 14 و 19 و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356:

آیا مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر دارد ؟

مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر، ندارد مگر به او اذن در انتقال مورد اجاره داده شده باشد.

اصولاً در قراردادهای اجاره، موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، در خصوص حق واگذاری و انتقال مورد اجاره توسط مستاجر، بر حسب شرایط قرارداد و توافق حاصله ، دو حالت پیش می آید …

در صورتی که موجر کتبا و یا شفاها، اجازه انتقال مورد اجاره را به غیر ، به مستاجر داده باشد مستاجر چه اقدامی میتواند انجام دهد ؟

در اینصورت برابر ماده ی 19 قانون اخیر الذکر ، مستاجر می تواند برای همان شغل یا شغل مشابه ، منافع مورد اجاره را صرفا”با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

که در مانحن فیه در صورت اذن موجر مبنی بر انتقال مورد اجاره به غیر و انکار وی ، می توان با تمسک به شهادت شهود و سایر ادله ادعای خود را اثبات نمود.

در صورتی که حق انتقال به غیر در قرارداد اجاره از مستاجر، سلب شده و یا اینکه اجاره نامه ای در بین نباشد مستاجر چه اقدامی میتواند انجام دهد ؟

در اینصورت اگر مستاجر بدون رضایت موجر ، ملک مورد اجاره را به غیر انتقال دهد موجر می تواند با پرداخت ، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت طبق نظریه کارشناس دادگستری ، در خواست فسخ و صدور حکم تخلیه مستاجر را از محکمه بخواهد.

نکته :

در صورت عدم اجازه مالک مبنی بر انتقال ، مستأجر میتواند دادخوست تجویز انتقال منافع را بطرفیت موجر در دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید و از طریق دادگاه اجازه انتقال مورد اجاره را به غیر بگیرید.

که النهایه دادگاه با صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره ،اجازه انتقال مورد اجاره را به غیر می دهد سپس مراتب تنظیم و انتقال سند ، از طریق دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه ی نزدیک ملک (اگر اجاره نامه ی رسمی در بین نباشد) میسر می گردد و اینکه متعاقبا رونوشت آن را به دفترخانه ی مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود.

نکاتی در باب سرقفلی :

نکته 1. در صورت پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه مستاجر دوم ( متصرف فعلی ) به مستاجر اول ، فقط مستاجر دوم حق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را، طبق نظر کارشناس خواهد داشت.

نکته 2. مستأجر جدید ، از جهت شروط مندرج در قرارداد اجاره تنظیمی، قائم مقام مستأجر سابق، محسوب میشود.

نکته 3. بهتر است دعوی تجویز انتقال منافع ، بطرفیت مستاجرین قبلی و متصرفین فعلی مطرح گردد چرا که امکان دارد ناچار باشید دو بار طرح دعوی کنید.

نکته 4. اگر شریک مشاعی سهم خود را به شریک دیگر انتقال دهد آیا این امر انتقال به غیر محسوب میشود ؟

در این خصوص بین قضات اختلاف نظر وجود دارد ولکن نظریه اکثریت قضات این است که انتقال به غیر محسوب نمی شود.

نکته 5. در صورت اثبات وقوع تخلف از ناحیه مستاجر،صرفا نصف حق کسب و پیشه، به مستاجر پرداخت خواهد شد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل ملکی و وکیل قرارداد و وکیل سرقفلی وکیل حقوقی  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

3.7/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)