نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع با سند عادی

مبیع (مال مورد معامله) چیست؟

مبیع به مالی گفته میشود که طی خرید و فروش(عقد بیع) تبادل میگردد.بیع فروشنده مال یا ملک است. تحویل بیع نیز به معنای دادن مال مورد نظر به مشتری می باشد. در واقع طی یک داد و ستد و قرارداد مال یا ملکی از فروشنده به خریدار  داده خواهد شد.

عدم تحویل مبیع (کالا):      

اگر پس از عقد بیع مشخص شود که مال مورد معامله در دسترس فروشنده نبود و در واقع از زمان عقد امکان تسلیم آن به خریدار وجود نداشته عقد بیع باطل است و خریدار می تواند ثمن پرداختی به فروشنده را استرداد نماید.

الزام فروشنده به تسلیم مبیع (کالا): 

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع (مال مورد معامله) با ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود هرگاه اجبار ممتنع ممکن نباشد و محکمه نیز نتواند ممتنع را به تسلیم موضوع مجبور کند خریدار و فروشنده به عنوان آخرین حربه حق فسخ خواهند داشت  زیرا هدف نهایی از بیع، ایفای تعهدات ناشی از آن است و این امر  یکی از اصول مسلم حقوقی است.

ماده ۳۷۶ قانون مدنی :

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود. 

تسلیم مبیع (کالا) در قانون به چه معنی است؟

مطابق با ماده ۳۶۷ قانون مدنی :

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع

تحویل گرفتن ملک که در اصطلاح حقوقی به آن تسلیم ملک می گویند آخرین مرحله قرارداد و یکی از اصلی ترین اجزای آن می باشد.

ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع (کالا) چیست؟

در صورتی که پس از عقد بیع مال مورد معامله در دست بایع باشد و خریدار بخواهد آن را تحویل بگیرد اگر خریدار دسترسی به مال داشته باشد می‌تواند آن را تصرف نماید و برای تحویل گرفتن آن نیازی به اذن فروشنده ندارد.

ضمانت اجرای قانونی عدم تحویل مبیع (کالا):

۱- اجبار فروشنده به تسلیم با استفاده از حق فسخ:

خریدار می تواند به استناد ماده ۳۷۶ قانون مدنی فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار کند مطابق ماده مذکور در صورت تاخیر در تسلیم مبیع با ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود

هرگاه اجبار ممتنع ممکن نباشد و محکمه نیز نتواند ممتنع را به تسلیم موضوع مجبور کند خریدار و فروشنده به عنوان آخرین حربه حق فسخ دارند زیرا هدف نهایی از بیع، ایفای تعهدات ناشی از آن است و این امر یکی از اصول مسلم حقوقی است.

۲- ایجاد حق حبس: به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع با ثمن خوداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در اینصورت هر کدام از مبیع با ثمن که حال باشد، تسلیم می شود.

 

مطالب ذیل را از دست ندهید ***

نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک

دادخواست الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارت

دادخواست الزام به تحویل مبیع غیر منقول

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع زمین

نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک قولنامه ای

الزام فروشنده به تحویل ملک (مبیع )شرایط -کاربردی

کسری یا افزایش مساحت مبیع ( آپارتمان،ملک،زمین ) در هنگام تحویل مبیع -کاملا کاربردی

الزام به تنظیم سند رسمی به همراه نمونه دادخواست آن 

الزام به فک رهن به همراه نمونه دادخواست آن

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع با سند عادی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامتشهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان
خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱- الزام به تسلیم و تحویل مبیع مقوم به …. ریال  ۲- پرداخت کلیه خسارات
دلایل ومنضمات دادخواست ۱. قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین 2- شهادت شهود
 ریاست محترم …..

باسلام

احتراماً اینجانب خواهان فوق به استحضار می رساند:

به موجب قرارداد به شماره ……. مورخه………..مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان دارای پلاک ثبتی …….فرعی از ……..اصلی واقع در حوزه ثبتی ………. به نشانی ………………………. نموده و علیرغم پرداخت ثمن، مشارالیه حاضر به تحویل مبیع نشده .

فلذا ضمن صدور حکم به تحویل مبیع ، تقاضای پرداخت خسارت روزانه طبق بند …. قرارداد از تاریخ خلف وعده در مورخه………….. لغایت ……………….( یوم تحویل) به مبلغ……………. را دارد .

 

محل امضاء

 

جهت مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی، وکیل قرارداد ، وکیل ملکی با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس بگیرید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)