ملکی

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت(کاملا حرفه ای ) +دانلود+نکات مهم -صفر تا صد

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت:

بنام خدا

ماده یک : طرفین قرارداد مشارکت در ساخت 
 • طرفین اول : مالک / مالکین

آقا /خانم            فرزند                به شماره شناسنامه                    کد ملی           صادره از               متولد

ساکن                                                                                              شماره تماس

 • طرفین دوم : سازنده / سازندگان

آقا /خانم            فرزند                به شماره شناسنامه                    کد ملی           صادره از               متولد

ساکن                                                                                              شماره تماس

 

توضیحات این قسمت که باید بدانید …

مشخصات دقیق طرفین قرارداد شامل …

 • نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره ملی ، شماره شناسنامه ،سن ،شماره تماس ،محل اقامت ،نشانی و پست الکترونیک ،در قرارداد درج گردد
 • مدارک هویتی شامل ….

شناسنامه عکس دار و کارت ملی  ،طرف قرارداد را،شخصا ملاحظه و بررسی کنید و به صرف رویت  واسطه انجام معاملات ،بسنده نکنید

 • کپی برابر با اصل مدارک هویتی ( شناسنامه و کارت ملی عکس دار)را از طرف قرارداد، اخذ نماید

بمنظور برابر با اصل کردن مدارک میبایست ،ضمن همراه بردن اصل سند ومدرک، به یکی از دفاتر اسناد رسمی ، محل تان  ( جهت  برابر با اصل کردن ) مراجعه کنید

این مطلب را از دست ندهید ..

معایب +خطرات +نکات قرارداد مشارکت در ساخت 

برای دانلود کتاب مشارکت در ساخت روی لینک ذیل ،کلیک کنید:

  کتاب قرارداد مشارکت در ساخت (نویسنده داود چشمی)

 

ماده دو : مشخصات مورد معامله

عبارتست از احداث وساخت            واحد آپارتمان در یک قطعه زمین              متری  بازیر بنای مفید                دارای پلاک ثبتی فرعی از              اصلی                صفحه                 شماره ورقه مالکیت                    شماره دفتر              بخش                                تهران واقع                          و دارای                 واحد پارکینگ                                 واحد انباری
 براساس پروانه ساخت ونقشه معماری ،واقع در                      با مشخصات فنی که بموجب صورتجلسه پیوست و ضمیمه میشود.

سازنده متعهد و موظف می باشد طبق پروانه ساخت شهرداری و جزئیات این قرارداد را  از هر حیث آماده نماید .

 

توضیحات این قسمت که باید بدانید …

-مشخصات کامل و دقیق ملک از جمله….

 • پلاک ثبتی فرعی و اصلی
 • آدرس /بخش
 • مساحت  کل ملک وزیر بنای مفید
 • تعداد واحد ها
 • تعین نوع کاربری

 

 1. مشخصات مورد معامله باید معلوم( دقیق، مشخص و واضح )باشد وابهام نداشته باشد تا  سبب برداشت  وتفسیر های متعدد نشود مگر در موارد خاصه که علم اجمالی ( علم کلی و کم )به آن کافی است.
 2. در توصیف اوصاف مورد معامله از بکار برددن کلمات عام مانند  به نحو مطلوب و عالی، درجه یک و……. که موجب ابهام و برداشت های متعدد افراد میگردد، خودداری گردد

 

 

 

متن نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 3 :آورده طرفین :

 • آورده طرف اول قرارداد  عبارتست از                    قطعه زمین/کلنگی به مساحت ششدانگ                                 متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره          فرعی از                                    اصلی  قطعه                واقع در بخش                         حوزه ثبتی                               که سند مالکیت به شماره سریال                               در صفحه                  دفتر                         به نام                                        صادر به قیمت تقریبی  (                                  ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده واین پیوست جزء لاینکف این قرارداد است .

 

 •  آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل  به مبلغ کل .طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت .
ادامه مطلب
وکیل متخصص در حوزه ملک و املاک

 

اگر می خواهید راجع آورده طرفین بیشتر بدانید گزینه ذیل را کلیک کنید .( کلیک کنید )

آورده طرفین  را چگونه باید محاسبه شود که کلاه سرتان نرود ( نحوه محاسبه و تقسیم )

 

ماده چهار : نسبت سهم الشرکه طرفین

سهم الشرکه هر یک از  طرفین قرارداد   ازعرصه و اعیان و فضاها اعم از مسکونی ، تجاری ، انباری ، پارکینگ  براساس آورده ها و تعهدات طرفین  به شرح ذیل می باشد :

 1. سهم الشرکه طرف اول:          
 2. سهم الشرکه طرف دوم : 

 

مطلب ذیل بسیار مهم است آن را بخوانید ***

نحوه تقسیم واحدها

گاها تقسیم واحدها، منشأ بسیاری از اختلافات حاصله فی ما بین مالکین  و سازندگان می باشد که متاسفانه  ملاحظه میگردد مالکین وسازندگان سعی واهتمام خود را در تنظیم این قسمت از قرارداد نمی نمایند  و قرارداد از این حیث ناقص است و انصاف واقعی در تقسیم واحدها  رعایت نمی گیرد.

 

معمولاً مالکین و سازندگان بنحو مندرج در ذیل واحد ها احداثی را تقسیم می نمایند

 

1-تقسیم معمولی:بدین نحو که هریک از مالکین و سازندگان ،بر اساس میزان  آورده ی خود،  در درصدی از کل سهم الشرکه  ساختمان سهیم میشوند بدون آنکه واحد ها را بین خود تقسیم نمایند

که درصد سهام  هر یک مالکین ویا سازندگان ، با توجه به قیمت زمین و  مصالح متفاوت میباشد که به صورت 50_50 و یا 40-60 و …معین می گردد.

 

این نوع تقسیم بندی مناسب نمی باشد چراکه امکان دارد مساحت بعضی از واحدها کم و یا زیاد باشد و بدین  وسیله حق یکی از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت  تضیع گردد

 

2.تقسیم واحدی:

در این نوع از تقسیم، هریک از مالکین و سازندگان، با توجه به تعداد واحدها و متراژ آن  و مرغوبیت آن ، واحدها را میان خود تقسیم می کنند.

بطور مثال واحد 1 و 2 متعلق به مالک و واحد 3و 4 متعلق به سازنده میباشد

این نوع تقسیم بندی مناسب نمی باشد چراکه امکان دارد مساحت بعضی از واحدها کم و یا زیاد باشد و بدین  وسیله حق یکی از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت  تضیع گردد

3.تقسیم  واحدی، احتسابی(بهترین نوع تقسیم )

که در این نوع نحوه تقسیم، مالکین و سازندگان ،ضمن تعیین واحدهای مختص خود، توافق می کنند تا بعد از اخذ صورتمجلس تفکیکی، کم و زیادی مساحت ملک و یا مرغوبیت آنرا بر اساس قیمت مندرج درقرارداد و یا قیمت روز با هم  محاسبه و یامصالحه نمایند

ضمناً طرفین قرارداد مشارکت در ساخت  میبایست وضعیت مالکیت شان را نسبت به انباری وپارکینک را ضمن قرارداد مشارکت در ساخت و یا  به موجب توافق جداگانه، مشخص نمایند

 

ماده پنج : مدت زمان اجرای قرارداد

زمان کلی اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه  وتحویل ملک  به سازنده به مدت …………. ماه شمسی می باشد .

تاریخ قرارداد به حروف و رقم در قرارداد ، درج شود

.-سعی کنید ضمن تعین مدت کلی در قرارداد مشارکت در ساخت ، برای اجرای مراحل مختلف  کار و پروژه ،نیز مدت زمان معینی و جداگانه ، در نظر بگیرید

 

بطور مثال ..

جدول زمانبندی

تعهدات مدت اجرای تعهدات
مدت اخذ جواز ساخت 3ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
مدت گودبرداری و فندانسیون 6ماه از تاریخ اتمام مدت  اخذ جواز
مدت اسکلت سازی 3 ماه از تاریخ اتمام مدت گودبرداری و فندانسیون
مدت اخذ پایان کار 6 ماه از تاریخ اتمام سفت کاری در مورخه …

 

این مطلب را از دست ندهید 

نقش مدت در مشارکت در ساخت 

ماده شش : جرایم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات

1.در صورت تاخیر و یا عدم انجام تعهدات ، هر یک از طرفین  قرارداد در انجام تعهدات خود  ،مقرر در قرارداد به ازای هر روز تاخیر  میبایست   مبلغ ………….. تومان در حق طرف مقابل پرداخت نماید

2.طرفین متعهد می باشند علاوه بر جریمه تاخیر بر اساس مدارک و مستندات لازم خسارت وارده به طرف مقابل را پرداخت نمایند . این خسارت جایگزین اصل تعهد نمی باشد .

نکته :مبحث ضمانت بسیار گسترده است که نیازمند مقاله ای دیگر در این حوزه است

 

ماده هفت : تعهدات مالکین

1.مالکین اقرار می نمایند که هیچ گونه محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد معامله فاقد هر گونه ایراد و اشکال قانونی می باشد .

2.مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملکی از جمله هزینه دارایی ، مفاصا حساب شهرداری و بدهی های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نمایند .

 

این مطلب را از دست ندهید ….

نکته :آیا بهتر است اخذ جواز را خود بر عهده بگیریم یا به عهده ای سازنده قرار هیم ؟؟

 

ماده هشت : تعهدات سازنده

1.سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های جواز و ساخت بناء می باشد .

2.سازنده متعهد می باشد ملک را طبق توافق در قرارداد و بدون هیچ کم و کسر تکمیل و به مالکین تحویل دهد .

3.سازنده متعهد به پرداخت هزینه اسکان به مبلغ ……………. ریال به آقای ………………….. در هنگام تخلیه ملک و تحویل به سازنده می باشد .

 

نکات مهم در این باب……..

در قرارداد ها، خسارات را  به شیوه های ذیل میتوان  ،تعیین نمود که در ذیل به شرح و بسط آن می پردازیم لازم به ذکر است بهتر است علاوه بر خسارت میبایست ضمانت اجرای همچون فسخ یا منفسخ هم قراردادهید

1.تعیین خسارت روزانه

در قرارداد مشارکت در ساخت ، میتوان  خسارات را  بصورت روزانه، تعیین نمود

ادامه مطلب
وکیل ملکی (وکیل املاک و مستغلات)

بطور مثال:

آگر سازنده آپارتمان های 3و4و5 را ،تا مورخه  تاریخ 30/5/96  ،تحویل مالک  ندهد؛ روزانه میبایست مبلغ 000/000/10 ریال خسارت به مالک و یا مالکین پرداخت نماید.

پرداخت این نوع خسارت، تا زمانیکه تعهد کاملاً اجرا نشود؛ ادامه خواهد داشت، هرچند که امکان دارد  جمع میزان خسارت، از کل مبلغ معامله بیشتر شود.

 

2.پرداخت خسارت روزانه +  انجام  موضوع تعهد (توسط مالک  به هزینه ی سازنده)

که در این مورد طرفین قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد ، قید مینمایند که اگر سازنده (طرف دوم) ،نسبت به  احداث و تکمیل پروژه ظرف مهلت خاصی عمل ننماید

مالک (طرف اول) می تواند شخصاً نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید و  هزینه های آن را از سازنده  وصول نماید ،سازنده میبایست ،روزانه مبلغ ده میلیون ریال  از بابت تاخیر در انجام تعهد به مالک پرداخت نماید.

3.پرداخت خسارت مقطوع

پرداخت خسارات مقطوع در قرارداد بدین صورت است که :

طرفین عقد مشارکت ، مبلغ معین و ثابتی را از بابت خسارت تاخیر  و یا عدم انجام تعهد تعین  میکنند.

بطور مثال:

در صورتیکه  سازنده آپارتمان را تا تاریخ 25/4/86 تحویل ندهد ،سازنده میبایست مبلغ 50 میلیون تومان بعنوان خسارت تاخیر در تحویل به مالک بدهد .

 

ضمناً امکان دارد خسارت فوق جایگزین اصل تعهد باشد و یا نباشد که میبایست این مورد را در قرارداد تعین نمایید

 

ماده نه : زمان انتقال قدر السهم به نام سازنده

طبق توافق طرفین انتقال قدر السهم در سه مرحله می باشد :

1.پس از اخذ جواز و اجرای فونداسیون یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد .

2.پس از اتمام سفت کاری قبل از شروع گچ کاری یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد

3.پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و تحویل ملک به مالکین یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد .

ماده ده : مشخصات عمومی ساحتمان

مشخصات عمومی ملک به صورت کامل با ذکر برند و شرکت سازنده و نوع دقیق آن باشد .

1.نوع اسکلت

2.تاسیسات حرارتی

3.تاسیسات برودتی

4.پنجره ها

5.درب ها

6.شیرآلات

و ……….

امضاء سازنده :                                               شاهد 1 :

امضاء مالک :                                                 شاهد 2 :

این نمونه قرارداد مشارکت در ساخت فقط به منظور آشنایی با شکل ساختاری قرارداد مشارکت در ساخت می باشد .

 

و لکن در حقیقت قراردادی دارای ارزش بالائی است که توسط یک متخصص ووکیل  تنظیم شود …

 

نکاتی در باب قرارداد مشارکت در ساخت …

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت(کاملا حرفه ای ) +دانلود+نکات مهم -صفر تا صد

ازآنجائیکه ،مقوله تنظیم قرارداد ها از جمله  مشارکت در ساخت و… ،نیازمند علم تئوریک حقوقی و تجربه عملی ،میباشد بنابراین ورود افراد غیر حرفه ای به این حوزه ،موجب ورود خسارات فراوان، به افراد می شود وبمثابه دادن نسخه پزشکی از ناحیه افراد  غیر پژشک است  بنابراین با توجه به …

-گستردگی قوانین مرتبط و غیر مرتبط به حوزه  قرارداد مشارکت در ساخت …. قوانین پیش فروش و…

-کلمات و الفاظ حقوقی و غیر حقوقی در قرارداد مشارکت در ساخت با توجه به نحوه بکارگیری آن ممکن است  ، بار معنایی متفاوتی داشته باشد ؟بطور مثال

آیا تفاوت فسخ و منفسخ و اقاله و بطلان  در قرارداد مشارکت در ساخت ، را می دانید ؟

بهترین نوع ضمانت اجراء ،در قرارداد مشارکت در ساخت چیست ؟

شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت چه کاربردی دارد ؟

بمنظور جلوگیری از عدم  و یا تاخیر در انجام تعهدات ، یکی از طرفین قرارداد ، چه اقدامات پیشگیرانه ای می توان انجام داد ؟؟

 

جالب است در قرارداد مشارکت در ساخت ، تنظیمی از ناحیه مشاور املاک رویت نموده ام

بجای نوشتن کلمه  فسخ ،نوشته بود  فسق

و در جایی دیگر می نویسند قرارداد فوق در صورت عدم رعایت شروط مندرج در آن ، خود بخود و بدون اراده طرفین و اقاله و منفسخ می شود

(  در اینجا ، تنظیم کننده قرارداد ،ماهیت و مفهوم اقاله را با منفسخ ، نمی دانست که تفاوت دارد  )

فلذا بهتر است کار خود را به یک وکیل متخصص در حوره قرارداد  مشارکت در ساخت ،  بسپارید ،چرا که قرارداد ،شالوده اصلی موفقیت در محاکم دادگستری است

ضمنا هر قراردادمشارکت در ساختی  میبایست ،شخصی سازی و کاستومایز شود ،و ازدانلود قرارداد ها از گوگل ،و استفاده از آنها خودداری کنید

از طرفی صرف اعتماد و اطمینان به طرف قرارداد تان موجبی ، برای عدم محکم کاری ، در قرارداد نمی شود

 • تنظیم یک قرارداد مشارکت در ساخت حرفه ای، فواید بیشماری  برایتان دارد که در ذیل به پاره ای از آنها  اشاره می کنم
 • جلوگیری از ورود خسارت مالی چه در حال و آینده
 • ممانعت از تعبیر و تفسیر های متفاوت افراد و محاکم قضایی
 • جنبه بازداندگی قرارداد از تخلفات طرف دیگر
 • جلوی اتلاف وقت را می گیرد
 • افزایش آرامش و کاهش استرس
 • افزایش بهره‌وری و کیفیت کار

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت ویلا :

اگر قرار است زمینی را بخرید و آن را به یک سازنده معتبر بسپارید و در آینده با سرمایه گذار و سازنده خود به مشکل حقوقی نخورید باید بر نکات مهم حقوقی واقف باشید و با اصول مشارکت در ساخت ویلا کاملا آشنا شویداز آنجا که در قرارداد مشارکت در ساخت فسخ قرارداد و اقاله آن غیر ممکن است مگر در موارد استثنایی بنابراین تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت ویلا با جزئیات اساسی آن را با کسانی که تجربیات کافی ازان دارند بسپارید همچنین قدر السهم طرفین باید به دقت تعیین و براسا س هزینه ساخت و قیمت عرصه تعیین شود مگر تراضی طور دیگر باشد

ادامه مطلب
تقسیم نامه چیست -نحوه الزام-میزان اعتبار؟نحوه ابطال،دادخواست

جزئیات هزینه های خود را اعم از مالیات و انشعاب برق و گاز مشخص شود و تقسیم نامه که شرایط حق فروش هریک از شرکا را تعیین می کند به صراحت مشخص شود

اگر در تنظیم قراردادهای خود حقوق مالکین را به درستی تعیین کنید در صورت کوتاهی سازنده مالک می تواند از راه قانونی حقوق خود را اعمال کند.

18 نکته مهم و کلیدی در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت:

1) برای محاسبه میزان مشارکت و درصد سود طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، تغییرات قیمت مسکن نرخ تورم را حتما در نظر بگبرید.

2) هزینه‌ ی پروژه‌های مشارکت در ساخت در شهرهای مختلف، فرق میکند. ولی کلا برآورد هزینه ها بر اساس قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در یک منطقه خاص در یک شهر انجام می‌شود.

3) در قرارداد مشارکت در ساخت، سهم شرکت پیمانکار و مالک از میانه ۵۰ درصد به عنوان معیار، تغییر پیدا می‌کند؛ به طور مثال سهم صاحب زمین یا صاحب اصلی ملک ۵۵ درصد و سهم شرکت پیمانکار ۴۵% محاسبه می‌‌شود، البته این درصد می‌تواند به صورت 60 و 40 نیز تغییر پیدا کند.

4) برای پروژه‌های مشارکت در ساخت حتماً ارزش ملک و ارزش نهایی پروژه را در ابتدا محاسبه کنید. که از فرمول‌های ویژه برای سود و ارزش ملک در این راه استفاده می‌شود.

5) در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت در تمام شرایط به ویژه میزان سود، با نظر طرفین تنظیم می‌شود؛ اما شرایط و عرف جامعه نیز تاثیرگذار میباشند.

6) قبل از شروع پروژه مشارکت در ساخت، طرف سازنده یا شرکت پیمانکار یک وجه بلاعوض را به مالک زمین یا مالک ملک پرداخت می‌کند تا بتواند در طول انجام پروژه، محل اسکان برای خود و خانواده فراهم کند.

7) هنگام تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت، فردی به نام داور یا حاکم را در قرارداد تعیین کنید که نقش قضاوت کننده را عهده دار باشد و حتما وظایف و مسیولیتها به وی ابلاغ گردد.

8) در هنگام تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت حتماً باید مسئولیت‌ها و وظایف طرفین قرارداد تعیین و قید شود.

9) اگر خدمات مشارکت در ساخت را از شرکت‌های پیمانکاری با مالکیت حقوقی دریافت می‌کنید، حتماً از اعتبار عملکرد و فعالیت‌های شرکت مطمئن شوید تا از وارد شدن خسارت‌های جدی به ملک یا زمین جلوگیری کنید.

10) شرکت‌های پیمانکاری حقوقی لازم است تمام مراحل عقد قرارداد را همراه با امضای رسمی و مهر شرکت با اعتبار لازم انجام دهند.

11) اگر هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت به مسئولیت‌ها و وظایف خود پایبند نباشند یا عمل نکنند، حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت برای آن‌ها امکان‌پذیر است.

12) در قراردادهای مشارکت در ساخت به جای سفته از چک معتبر بانکی استفاده کنید.زیرا امکان پیگیری برای مشکلات آینده را برای شما فراهم خواهد کرد.

13) شرکت پیمانکار یا سازنده پروژه موظف است در بازه‌‌های زمانی یک ماه یا دو ماهه در قالب صورت جلسه یا گزارش رسمی، مراحل تکمیل کار را به اطلاع مالک یا شرکت‌های طرف قرارداد مشارکت در ساخت برساند.

14) در قرارداد مشارکت در ساخت اگر یک فرد یا چند فرد به عنوان نماینده یا نمایندگان مالک زمین یا ساختمان وظیفه رسیدگی به فعالیت‌های شرکت پیمانکار را داشته باشند، نام آن‌ها باید در قرارداد آمده باشد. شرایط جایگزین شدن نمایندگان به جای مالک اصلی نیز مواردی است که در قرارداد بهتر است نوشته شود.

15) اگر در حین انجام پروژه، مالک زمین یا ساختمان فوت کند، ورثه او باید مراحل ادامه پروژه را بر عهده بگیرند.

16) اگر زمان قرارداد مشارکت در ساخت به پایان برسد، اما پروژه ساخت و ساز خاتمه نیافته باشد، حق فسخ قرارداد یا ضرر برای هر دو طرف وجود نخواهد داشت، مگر اینکه قبلاً در قرارداد شرایطی را در این باره نوشته باشند.

17) قراردادهای مشارکت در ساخت باید بر پایه فعالیت شرکت سازنده و همچنین بودجه مالی صاحب زمین یا صاحب ملک تنظیم می‌شوند.

18) تعیین و دریافت ضمانت برای اجرای پروژه در قراردادهای مشارکتی الزامی است.

جهت مشاوره و تنظیم تخصصی قرارداد مشارکت در ساخت و دریافت نمونه قرارداد مشارکت در ساخت با شماره 77719337-021 یا 3439500-0912 تماس حاصل فرمایید.

 

وکلای مجرب و متخصص گروه وکلای حکمت که در حوزه دعاوی قرارداد تخصص دارند برای شما همراهان و هموطنان عزیز نمونه قرارداد مشارکت در ساخت را تهیه نمودند.

این کتاب را می توانید از کتابفروشی مستقر در دادگاه تجدید نظر ویا دادسرای ناحیه 5 و….تهیه نمائید

وکیل مشارکت در ساخت

وکیل قرارداد

وکیل ملکی

مشاوره حقوقی

 

 

 

2/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل پایه یک(کلیک کنید