نمونه قرارداد مشارکت در ساخت( خطرات +نکات مهم)کاربردی -0تا 100

این قرارداد مشارکت در ساخت توسط داود چشمی، وکیل پایه یک دادگستری( 20 سال سابقه وکالت ) و نویسنده کتاب قرارداد مشارکت در ساخت، نگارش و تنظیم شده/ نمونه قرارداد مشارکت در ساخت( خطرات +نکات مهم)کاربردی -0تا 100

خطرات مشارکت در ساخت:

قرارداد مشارکت در ساخت جزء پرخطر ترین قرارداد هاست، چرا که اگر با فرد مناسبی وارد فاز قرارداد نشوید، ممکن است، مخاطرات ذیل را برای شما به همراه داشته باشد.

بطور مثال:

دانلود نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 1. سازنده به تعهدات خود،مبنی بر ساخت  عمل نکند و یا با تاخیر عمل کند.
 2.  ملک مطابق اوصاف مندرج در قرارداد، ساخته نشود

دانلود نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 1. ملک را جهت تخریب، به موقع تحویل سازنده ندهد.
 2. ملک مورد مشارکت، متعلق به کسی دیگری درآید.

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ماده یک: طرفین قرارداد مشارکت در ساخت 

 • طرفین اول: مالک / مالکین                     آقا /خانم            فرزند                به شماره شناسنامه                    کد ملی           صادره از                متولد                  ساکن

 

 • طرفین دوم: سازنده / سازندگان              آقا /خانم            فرزند                به شماره شناسنامه                    کد ملی           صادره از               متولد                   ساکن

ماده دو: مشخصات مورد معامله

عبارتست از …

احداث و ساخت تعداد …………  واحد آپارتمان در یک قطعه زمین بمساحت  ……..  با زیربنای مفید …….. دارای پلاک ثبتی فرعی از  ……  اصلی …..  صفحه                 شماره ورقه مالکیت                    شماره دفتر              بخش                                تهران واقع                          و دارای                 واحد پارکینگ                                 واحد انباری
 بر اساس پروانه ساخت و نقشه معماری، واقع در                                                                           با مشخصات فنی که بموجب صورتجلسه پیوست و ضمیمه میشود.

سازنده متعهد و موظف می باشد طبق پروانه ساخت شهرداری و جزئیات این قرارداد را  از هر حیث آماده نماید.

نکنه ***

 1. مشخصات مورد معامله باید معلوم ( دقیق، مشخص و واضح )باشد و ابهام نداشته باشد تا  سبب برداشت و تفسیر های متعدد نشود مگر در موارد خاصه که علم اجمالی ( علم کلی و کم )به آن کافی است.
 2. در توصیف اوصاف مورد معامله از بکار بردن کلمات عام مانند: به نحو مطلوب و عالی، درجه یک و……. ، که موجب ابهام و برداشت های متعدد افراد میگردد، خودداری گردد.

ماده 3: آورده طرفین:

 • آورده طرف اول قرارداد عبارتست از  ………….  قطعه زمین/کلنگی به مساحت ششدانگ                                 متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره          فرعی از                                    اصلی  قطعه                واقع در بخش                         حوزه ثبتی                               که سند مالکیت به شماره سریال                               در صفحه                  دفتر                         به نام                                        صادر به قیمت تقریبی  (                                  ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده و این پیوست جزء لاینکف این قرارداد است.

 

 •  آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل به مبلغ کل. طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت.

ماده چهار: نسبت سهم الشرکه طرفین

سهم الشرکه هر یک از  طرفین قرارداد ازعرصه و اعیان و فضاها اعم از مسکونی، تجاری، انباری، پارکینگ بر اساس آورده ها و تعهدات طرفین به شرح ذیل می باشد:

 1. سهم الشرکه طرف اول:   ………………………………………………………………..
 2. سهم الشرکه طرف دوم: ……………………………………………………..

دانلود رایگان نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 

 

 

اگر می خواهید در خصوص (نسبت سهم الشرکه طرفین ) بیشتر بدانید، گزینه ذیل را کلیک کنید.

نحوه تقسیم واحد ها + نسبت سهم الشرکه طرفین قرارداد( فرمول محاسبه ) 

آورده طرفین  را چگونه باید محاسبه شود که کلاه سرتان نرود ( نحوه محاسبه و تقسیم )

مدت را چگونه در قرارداد مشارکت در ساخت قید کنیم 

 

ماده پنج : مدت زمان اجرای قرارداد

زمان کلی اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه و تحویل ملک به سازنده به مدت ……………….. ماه شمسی می باشد.

نکات مهم این قسمت …..
 • تاریخ قرارداد به حروف و رقم در قرارداد، درج شود.
 • سعی کنید ضمن تعین مدت کلی در قرارداد مشارکت در ساخت، برای اجرای مراحل مختلف کار و پروژه، نیز مدت زمان معینی و جداگانه، در نظر بگیرید.

بطور مثال:

جدول زمانبندی

تعهدات مدت اجرای تعهدات
مدت اخذ جواز ساخت 3ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
مدت گودبرداری و فندانسیون 6ماه از تاریخ اتمام مدت  اخذ جواز
مدت اسکلت سازی 3 ماه از تاریخ اتمام مدت گودبرداری و فندانسیون
مدت اخذ پایان کار 6 ماه از تاریخ اتمام سفت کاری در مورخه …

این مطلب را از دست ندهید

معایب +خطرات +نکات قرارداد مشارکت در ساخت 

  کتاب قرارداد مشارکت در ساخت (نویسنده داود چشمی)

نکات قرارداد مشارکت در ساخت 

ماده شش: جرایم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات

1. در صورت تاخیر و یا عدم انجام تعهدات، هر یک از طرفین قرارداد در انجام تعهدات خود، مقرر در قرارداد به ازای هر روز تاخیر  میبایست مبلغ ………….. تومان در حق طرف مقابل پرداخت نماید.

2.طرفین متعهد می باشند علاوه بر جریمه تاخیر بر اساس مدارک و مستندات لازم خسارت وارده به طرف مقابل را پرداخت نمایند. این خسارت جایگزین اصل تعهد نمی باشد.

نکته: مبحث ضمانت بسیار گسترده است که نیازمند مقاله ای دیگر در این حوزه است.

 

 

ماده هفت: تعهدات مالکین

1. مالکین اقرار می نمایند که هیچ گونه محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد معامله فاقد هر گونه ایراد و اشکال قانونی می باشد.

2.مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملکی از جمله هزینه دارایی، مفاصا حساب شهرداری و بدهی های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نمایند.

ماده هشت: تعهدات سازنده

1. سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های جواز و ساخت بناء می باشد.

2. سازنده متعهد می باشد ملک را طبق توافق در قرارداد و بدون هیچ کم و کسر تکمیل و به مالکین تحویل دهد.

3. سازنده متعهد به پرداخت هزینه اسکان به مبلغ ……………. ریال به آقای ………………….. در هنگام تخلیه ملک و تحویل به سازنده می باشد.

اگر می خواهید بیشتر بدانید کلیک کنید:

تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت چیست ؟

ماده نه: زمان انتقال قدر السهم به نام سازنده

طبق توافق طرفین انتقال قدر السهم در سه مرحله می باشد:

1.پس از اخذ جواز و اجرای فونداسیون یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد 

2.پس از اتمام سفت کاری قبل از شروع گچ کاری یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد

3.پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و تحویل ملک به مالکین یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد 

ماده ده: مشخصات عمومی ساحتمان

مشخصات عمومی ملک به صورت کامل با ذکر برند و شرکت سازنده و نوع دقیق آن باشد.

1.نوع اسکلت 2.تاسیسات حرارتی 3.تاسیسات برودتی 4.پنجره ها 5.درب ها 6.شیرآلات

و ……….

امضاء سازنده:                                               شاهد 1:

امضاء مالک:                                                 شاهد 2:

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت( خطرات +نکات مهم)کاربردی -0تا 100

وکلای مجرب و متخصص گروه وکلای حکمت که در حوزه دعاوی قرارداد تخصص دارند برای شما همراهان و هموطنان عزیز نمونه قرارداد مشارکت در ساخت را تهیه نمودند.

این کتاب را می توانید از کتابفروشی مستقر در دادگاه تجدید نظر و یا دادسرای ناحیه 5 و….تهیه نمائید.

وکیل مشارکت در ساخت

وکیل قرارداد

وکیل ملکی

مشاوره حقوقی

3.2/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)