تعدیل اجاره بها در صلاحیت کجاست

تعدیل اجاره بها در صلاحیت کجاست

مرجع صالح به دعوای تعدیل اجاره بها بموجب  ماده ۱۱ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف همه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، برای حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شودالیته منوط به آنکه در خصوص اصل قراردادها تنظیمی بین طرفین اختلافی نیاشد در صورت وجود اختلاف دادگاه حقوقی محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی میباشد دادگاه باید اول به اصل موضوع قرارداد رسیدگی کند سپس موضوع تعدیل اجاربها رسیدگی می شود.

ماده 11 قانون شورا به شرح زير اختيارات تفويض شده به قاضي شورا را ؛ چنين احصاء نموده است:

  1. دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال و در شهر تا پنجاه ميليون ريال.(البته این مبلغ تا سقف 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرده)
  2. کليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه
  3. صدور گواهي حصر وراثت ؛ تحرير ترکه ؛ مهر و موم ترکه و رفع آن.
  4. ادعاي اعسار از پرداخت محکوم به در صورتي که شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي کرده باشد.

تاریخ نظریه: 1395/03/05
شماره نظریه: 7/95/472
شماره پرونده: 59-812-21

نظریه مشورتی اداره خقوقی قوه قضائیه

1.نمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
2.دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در قانون شوراهای حل اختلاف ،در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.

نتیجه:

  • دعوای تعدیل اجاره بها سرقفلی  تا سقف 50 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد مگر آنکه اختلاف در اصل قرارداد سرقفلی و اجاره  باشد ( اگر اختلاف در اصل قرارداد باشد اول دادگاه باید به این اختلاف( منظور اصل قرارداد ) رسیدگی کند سپس بر اساس رقم تعدیل اگر تا 50 میلیون تومان بود باید شورای حل اختلاق رسیدگی کند و اگر مازاد بر آن بود باید دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی کند.

تعدیل اجاره بها در صلاحیت کجاست

مفهوم لغوی تعدیل: به معنی معتدل کردن

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

ویدیو تعدیل اجاره بهاء سرقفلی قبل و بعد سال 76 از زبان داود چشمی وکیل متخصص سرقفلی با 20 سال سابقه کار

دادخواست افزایش مال الاجاره چیست

دادخواست افزایش مال الاجاره یا همان تعدیل مال الاجاره دادخواستی است که باتوجه به ترقی و تنزیل هزینه های زندگی، از ناحیه موجر یا مستاجر داده می شود.

نکاتی در این باب: 1.تعدیل ممکن است از ناحیه موجر و یا مستاجر با توجه به افزایش ویا کاهش هزینه های زندگی وتورم و اوضاع اقتصادی داده شود.

معمولا میزان اجاره چگونه تعدیل و محاسبه می شود؟؟

باید بگویم این امر یک موضوع کاملا تخصصی هست که یک وکیل و یا اشخاص فاقد صلاحیت ،نمی توانند میزان اجاره  بهاء را  دقیقا مشخص نمایند چرا که عوامل مختلفی در میزان تعین اجاره بهاء موثر هستند از جمله…

  • افزایش و کاهش تورم
  •  و عواملی از جمله نوع و مشخصات ملک، قدمت و سابقه  آن، مدت و میزان اجاربهای سابق  موقعیت جغرافیایی ملک،میزان مساحت بنا، نوع کاربری ملک و …..موثر است
  • بنابراین میزان دقیق اجاره بهاء میبایست توسط کارشناس رسمی دادگستری که در رسته تعین و تعدیل اجاره بهاء تخصص دارد صورت گیرید

2.شروع مدت 3 سال مندرج در ماده مرقوم، از تاریخ انقضای مدت قرارداد اجاره است و لو مدت اجاره برای 5 سال باشد

3.در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، ابتدای مدت اجاره از تاریخ گذشت مدت سه سال از تاریخ استفاده مستأجر، از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی مبنی بر تعدیل اجاره‌بهاست.

4.منظور از  عبارت «تاریخ مقرر در حکم قطعی» تاریخی است که موجر به موجب حکم دادگاه، مستحق دریافت اجاره‌بهای جدید، است.

در صورت عدم قید تاریخ استحقاق مستاجر به دریافت اجاره در حکم دادگاه، ملاک محاسبه 3 سال از تاریخ تقدیم دادخواست محسوب خواهد شد . چنانچه خواهان تاریخ تعدیل را  دادخواست، قید نکرده باشد تاریخ تقدیم دادخواست، ملاک ابتدای تاریخ تعدیل محسوب می شوذ.

موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره بها را، ضمن تقدیم دادخواست تعدیل، مطالبه کند که در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می‌نماید.

نکته مهم: اگر موجر با اقدامات خود از جمله: تخلف از مقررات شهرداری منتهی به پلمپ و مانع در جهت استفاده مستاجر از عین مستاجره را فراهم آورد، طرح دعوی تعدیل مالک رد خواهد شد و ابتدای مدت 3 سال از تاریخ رفع مانع محاسبه خواهد شد.

مقاله های پربازدید گروه وکلای حکمت

نمونه نظریه کارشناسی در مورد تعدیل اجاره بها

نمونه دادخواست تعدیل اجاربهاء 

رای وحدت رویه تعدیل اجاره بها ء 

انواع توافقات بر تعدیل و یا عدم تعدیل

1.تعدیل توافقی

وقتی طرفین قرارداد ،برمیزان تعدیل اجاره ،توافق داشته باشند ،طبق آن عمل می شود

2.تعدیل کارشناسی

در صورت عدم توافق طرفین بر میزان تعدیل، دادگاه ضمن استعلام  از وضعیت آخرین مالک ملک، جهت تعین اجاره بهای، مراتب را به کارشناس دادگستری ارجاع می دهد و میزان تعدیل براساس نظریه کارشناس تعیین می گردد (لازم به ذکر است اگر رأیی در خصوص تعدیل قبلا صادر شده و سه سال از تاریخ استحقاق مالک گذشته باشد میبایست به پیوست دادخواست، تقدیم دادگاه گردد.)

نکته اول

غالبا اجاره بهای اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در مقایسه با قیمت واقعی اجاره بهاء املاک مشابه، بسیار ناچیز و اندک بوده ولکن در هر حالت نظریه کارشناس میبایست مطابق با اوضاع و احوال قضیه باشد، در غیراینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

نکته دوم

دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به…تعدیل اجاره‌بها‌ خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

علیرغم آنکه ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تعدیل را قطعی و غیر قابل تجدید نظر دانسته و لکن از آنجائیکه دعوای تعدیل اجاره بها دعوی غیر مالی محسوب می شود و توجه به قسمت دوم ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی که کلیه دعاوی غیر مالی را قابل تجدید نظر دانسته (قانون موخر) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 را در این قسمت (قانون مقدم) نسخ نموده و رای تعدیل قابل تجدید نظر است.

انواع توافقات بر تعدیل و یا عدم تعدیل

3.توافق بر عدم تعدیل (به صورت مطلق)

از آنجائیکه قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 جزء قوانین آمره بوده و نمی توان بر خلاف آن توافق نمود، توافق بر عدم تعدیل، باطل و بلااثر است این قانون در تضاد با قانون سال 76 است( اگر قرارداد اجاره و خرید سرقفلی بعد از سال 76 باشد مالک و مستاجر می توانند توافق کنند اجاره بهای اضافه نشود البته در خصوص قید و قیودی هم وجود دارد

‌ماده 30 – کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای
مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و‌ باطل اعلام خواهد شد.

4.توافق بر تعدیل به میزان درصد معینی از اجاره در هر سال (بطور مثال 20 یا  30 درصد)

اینگونه توافقات، دارای اعتبار قانونی است.

انواع توافقات بر تعدیل و یا عدم تعدیل

نکات مهم

معمولا تعدیل بر اساس اجاره‌بهای سابق ملک، نوع و قدمت بنا، مدت و میزان اجاره، مساحت بنا، موقعیت و شرایط ملک، نوع شغل، کیفیت مصالح و ساختمان و پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی و اجاره‌بهای قبلی برآورد و محاسبه خواهد.

«به موجب قسمت اخیر، ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دادگاه‌ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها صادر می‌کردند.

لکن قسمت اخیر ماده ۴ قانون مذکور در تاریخ ۲/۹/۱۳۵۸ از طرف شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اصلاح شد و به جای درصد شاخص بهای کالاها و خدمات، نظریه کارشناس در مورد تعیین اجاره‌بها، به نرخ عادله روز مبنای صدور حکم قرار گرفت. بدیهی است.

البته مغازه و یا ملک سرقفلی دارد علاوع  بر حق کسب و پبشه، دارای حق  سرقفلی هم باشد در  میزان اجاربهای ممکن است تاثیر گذار باشد

5.امکان تعدیل اجاره بهاء از تاریخ تقدیم دادخواست مقدور می باشد و به درخواست تعدیل ماه‌های گذشته، دادگاه رسیدگی نمی کند و باید به نحو ذیل رفتارشود.

الف) مالک میبایست به درخواست اجرت‌المثل ایام گذشته برابر اجرت‌المسمی به موجب ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و نیز مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه اقدام نماید.

ب) موجر میبایست مابه‌التفاوت اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم را نیز مطالبه نماید.

و در صورت عدم درخواست دادگاه به این امر رسیدگی نمی کند.

‌ماده 6 – مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء
مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد.

 

جهت مشاوره با وکیل ملکی، وکیل قرارداد ،وکیل سرقفلی، مشاوره حقوقی با گروه وکلای حکمت 09123439500 – 09120170676 تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)