انواع واگذاری ملک/ نمونه متن واگذاری ملک به همسر

در شرایط عادی هر شخصی که قانونا مالکیت ملکی را داشته باشد، می تواند آن را به فرد یا افراد دیگری واگذار کند. این انتقال یا واگذاری می تواند در ازاء دریافت وجه باشد و یا واگذاری به صورت بلاعوض و بدون دریافت مبلغ انجام شود. در برخی اوقات مالک تمایل دارد، ملک خود را به همسر خود واگذار نماید. واگذاری ملک به همسر ممکن است در ازاء بخشیدن مهریه یا به دلایل دیگر باشد که در این مقاله ضمن بررسی این موضوع به انواع واگذاری ملک نیز خواهیم پرداخت. جهت مشاوره با وکیل ملکی متخصص و مجرب با 20 سال سابقه کاری روی لینک کلیک کنید.

انواع واگذاری ملک

مالکیت یک ملک شامل مالکیت عین ملک، مالکیت منافع ملک و مالکیت حقوق ملک است که امکان دارد در قرارداد، کلیه این مالکیت ها و یا برخی از آنها توسط مالک منتقل شود.

روش های واگذاری ملک 

مطابق قانون، واگذاری ملک به روشهای ذیل انجام می شود :

1- صلح

2- مشارکت در ساخت

3- بیع

4- هبه

5- معاوضه

6- اجاره به شرط تملیک

7- پیش فروش

8- تعهد

9- مالکیت زمانی

در این مقاله به شرح و تفصیل هر یک از طرق واگذاری ملک خواهیم پرداخت. فلذا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

روش های واگذاری ملک 

1- صلح

صلح عبارت است از :

“تراضی و توافق میان طرفین بر امری “

به عبارت دیگر، صلح به معنای توافق و سازشی است که طرفین برای انتقال ملک با شرایط توافق شده، انجام می دهند .

(ماده ٧۵٨ قانون مدنی)در مورد صلح چنین می گوید:

«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است، می‎دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود؛ بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن اجرا شود.»

  • «مصالح» به کسی گفته می شود که مال خود را به دیگری صلح می نماید.
  • «متصالح» به کسی گفته می‌‎شود که مالی به عنوان صلح به او داده می‎شود.

نمونه قرارداد صلح + دانلود رایگان متن قرارداد صلح

2-مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت ، قراردادی است میان سازنده و مالک که :

طبق آن سازنده متعهد می شود در زمان مشخص و شرایط توافق شده ملک مورد نظر را ساخته و قسمتی از آن را به مالک انتقال دهد.

با وکیل مشارکت در ساخت بیشتر آشنا شوید:(کلیک کنید) 

مشارکت در ساخت

 3-بیع

بر اساس (ماده ٣٣٨ قانون مدنی) :

«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

با وقوع عقد بیع، مشتری در قبال پرداخت ثمن، مالک عین مال می‎شود.

این مقاله را مطالعه کنید:

حق حبس مبیع

حق حبس مبیع به این معنی است که هر یک از طرفین قراردادچه بایع ( فروشنده )و یا مشتری( خریدار )، حق دارند،انجام تعهد  خود را، موکول به انجام و ایفاء تعهد ، طرف مقابل بنمایند.

 4-هبه

هبه عقدی است که :

“به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‎کند.”

بر اساس (ماده ٧٩۵ قانون مدنی) :

  • تملیک‎ کننده را واهب،
  • طرف دیگر را متهب
  • و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می‎گویند.

این مقاله را هم مطالعه کنید:

متن هبه به همسر

(مواد 796 الی 807 قانون مدنی) به شرح و تفصیل عقد هبه و آثار و نتایج حاصل از آن پرداخته است .

5-معاوضه

معاوضه عقدی است که :

در آن ثمن معامله، وجه نقد نباشد و کالا باشد. این نوع معامله در بازار املاک بسیار متداول است و اشخاص به جای پرداخت پول، کالای دیگری مانند ملک را با یکدیگر معاوضه می‎ نمایند.

تفاوت عقد بیع با معاوضه چیست؟ (کلیک کنید)

6- اجاره به شرط تملیک

در اجاره به شرط تملیک، مالک، ملک خود را در قالب عقد اجاره در اختیار شخص دیگری قرار می‎دهد و بر مبنای آن طرفین توافق می کنند که در صورتی که مستاجر اقساط اجاره را پرداخت کند، مالکیت ملک به وی منتقل ‎شود.

7-پیش ‎فروش

یکی از متداول‎ترین روش‎های انتقال مالکیت، پیش فروش می باشد .

بر اساس (ماده یک قانون پیش‎ فروش ساختمان) :

«هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‎فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید.»

8-تعهد بیع

قولنامه یا تعهد بیع، قراردادی است که :

“بر مبنای آن طرفین توافق می‎کنند تا در آینده معامله ای با یکدیگر منعقد نمایند”

طرفین قرارداد برای اطمینان خاطر، در ابتدا قراردادی منعقد کرده و متعهد می‎شوند که معامله را با شرایط معین ظرف مهلت مشخصی انجام دهند.

 9-مالکیت زمانی

مالکیت زمانی به عنوان یکی از روش‎های جدید انتقال مالکیت،به این معنا می باشد که :

“مالکیت ملک در یک محدوده مشخص زمانی از سال مثلاً یک هفته یا یک ماه از سال، توسط مالک به شخص دیگری منتقل شود و انتقال‎ گیرنده صرفاً در آن محدوده زمانی حق استفاده و بهره‎برداری از ملک را دارد.”

دو روش برای این نوع انتقال وجود دارد :

1) مالک، عین و منافع ملک را در روزهای خاصی از سال به دیگری منتقل می‎کند و انتقال‎ گیرنده در همان محدوده زمانی مالک عین و منافع ملک است.

2) مالک صرفاً منافع ملک را در یک محدوده زمانی مشخصی از سال به شخص دیگری منتقل می‏کند و مالکیت عین در اختیار خودش باقی می‎ماند.

نمونه متن قرارداد واگذاری ملک به همسر

ماده 1 : طرفين قرارداد

1-1- فروشنده / فروشندگان ……… فرزند ………… به شماره شناسنامه ………… صادره از …………… کد ملی ………. متولد …….. ساکن ………… تلفن …………

2-1- خريدار / خريداران …………. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ………… صادره از …………… کد ملی ………. متولد ……….. ساکن ………… تلفن ………..

ماده 2 : موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارت است از انتقال ……… دانگ يک ………….. دارای پلاک ثبتی ، شماره ………. فرعی از …………… اصلی قطعه …………. واقـع در بخش …… حوزه ثبتی ……… ، به مساحت ………. متر مربع ، دارای سند مالکیت به شماره سریال ……. صفحه ………….. دفتر ………….. به انضمام …….. دانگ پارکینگ شماره …….. فرعی و ………….. دانگ انباری شماره ………… فرعی از …………. اصلی ، طبق سند رهنی شماره ………. دفتر اسناد رسمی …….. مورد رهن بانک ………. ، دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غير روشن / کولر/ تلفن داير/ غير داير به شماره …………. به نشانی ………………. .

ماده 3 : ثمن معامله

مبلغ ……… ریال معادل ………. تومان ، وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل ، از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد :

1- مبلغ ………… ريال معادل …………. تومان ، نقدا به موجب چک شماره ………… عهده بانک …………… مورخ ……….. فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده ، به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضای این مبایعه نامه ، اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

2- الباقی ثمن معامله ، که مبلغ …….. ريال تعيين گرديد ، توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد : مبلغ ……………. و الباقی ثمن معامله که مبلغ ………. می باشد ، به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره ………… واقع در ………… .

ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند

1- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قرارداد در تاريخ ……… در دفتر اسناد رسمی شماره ……. و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در ……….. پیشنهاد نماید ، حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه ، نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید ، انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده به نام انتقال گيرنده بعدی ، موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظيم سند می بایست  از قرار هر روز ،معادل سیصد هزار تومان به عنوان خسارت عدم انجام تعهد از طرف متخلف پرداخت شود .

2- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر ، در موارد مذکور ، مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

ماده 5 : شرايط تسليم مورد معامله

1- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ …….. با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن ، تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .

2- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره ، قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد ، عقد باطل است و فروشنده ، موظف است ثمن دريافتی را به خريدار عودت نمايد .

3- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غير از عامل قوه قاهره ، مانند رهن ، مصادره ، عمليات اجرایی دادگستری و يا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغير و غصبی بودن ، قانونا قابل انتقال به خريـدار نبوده ، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل ………….. ريال به عنوان خسارت ، به خريدار بپردازد .

ماده 6 : آثار قرارداد

1- اين قرارداد ، فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله ، به هر عنوان و دليل ، به غير از خريدار ، منع می کند . در صورت تخلف و انتقال به غير ، خريدار ، حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوی ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله ، بخواهد . در صورتي که الزام ممکن نباشد ، خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده ، موظف است کليه هزينه هايی که خريدار متقبل شده را بپردازد و معادل ……………. ريال ، به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد ، به وی پرداخت نمايد.

دانلود رایگان نمونه متن قرارداد واگذاری ملک به همسر به صورتWORD کلیک کنید.

دانلود رایگان نمونه متن قرارداد واگذاری ملک به همسر به صورت PDF کلیک کنید.

 

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد با شماره های گروه وکلای حکمت 09123439500-09120170676 در تماس باشید.

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)