حقوقی

ابطال مزایده ثبتی

 دعوای ابطال مزایده ثبتی می تواند توسط هر شخصی که نسبت به عملیات مزایده ثبتی اعتراض دارد، اقامه شود و چنانچه این اعتراض قبول گردد،می تواند به ابطال مزایده ثبتی منجر شود.در این مقاله سعی بر این است تا شما را با اصطلاحاتی نظیر اعتراض به عملیات مزایده و ابطال مزایده ثبتی ،موارد توقیف عملیات مزایده ،موارد اعتراض به عملیات مزایده ثبتی و ابطال آن ،مرجع صالحی که جهت دعوای مذبور باید به آن رجوع گردد، و ….آشنا کنیم. لکن ابتدا به ساکن لازم است با تعریف مزایده و شرایط اجرای مزایده از طریق اجرای ثبت آشنا شوید.

 مزایده چیست؟

مزایده فرآیندی برای فروش یا واگذاری کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به بخش خصوصی به بالاترین قیمت. مستند به بند(ظ) ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مزایده توصیف گردیده است. مزایده عبارت است شکل و تشریفات خاصی ازفروش مال که ازمبلغ ارزیابی مال شروع شده و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده واگذار خواهد شد.

وکیل

شرایط اجرای مزایده از طریق ادارات ثبت:

شرایط مزایده در اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه ای؛ پس از ارزیابی کردن مال و قطعیت آن آگهی مزایده انتشار پیدا می کند.به موجب ماده 121 آین نامه اجرا رعایت نکات زیر در آگهی مزایده ضروری خواهد بود.

الف) آگهی مزایده در خصوص اموال غیر منقول:

1-مشخصات هویتی مالک مانند نام و نام خانوادگی

2ـ محل و حدود و مقدار و توصیف ملک به صورت اجمالی

3ـ هرگاه واگذاری منافع دراسناد وثیقه مستند به سند رسمی و دراسناد ذمه ای مستند به سند رسمی یاعادی باشد.خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد.مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در اگهی مزایده منتشر در روزنامه و آگهی های الصاقی ذکر خواهد شد.

4-تعیین این که مورد مزایده به صورت مشاع می باشد یا مفروز

5ـ تعیین این که ملک ثبت شده است یا خیر

6ـ اشاره به این مورد که پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم ازحق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف درحالتی که مورد مزایده دارای آن ها هست و همچنین بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره، تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده است به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده به صورت صریح و روشن

8ـ قیمتی که مزایده از آن آغاز خواهد شد

ب)آگهی مزایده در خصوص اموال منقول:

در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر قید خواهد شد.

1ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف آن به صورت اجمالی

2ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده به صورت صریح و روشن

3ـ قیمتی که مزایده از آن آغاز خواهد شد.

آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار محل یک نوبت منتشر خواهد شد.چنانچه در آن محل روزنامه کثیر الانتشار نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل ممکن منتشر خواهد شد. آگهی الصاقی به محل وقوع ملک ، محل مزایده ابنیه عمومی و ثبت اسناد محل الصاق خواهد شد.مقصود از ابنیه عمومی، شهرداری،بخشداری،فرمانداری،نیروی انتظامی و دادگستری می باشد.فاصله انتشار آگهی تا روز مزایده نباید از پانزده روز کمتر باشد.

به استناد ماده 126 آیین نامه مزایده حضوری خواهد بود و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار خواهد شد.اگر مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری نداشته باشد به طلب کار واگذار خواهد شد قیمت واگذاری به قیمتی می باشد که مزایده از آن آغاز می گردد.البته حق الاجرا و حق مزایده از طلب کار دریافت خواهد شد و همچنین اگر مازاد بر طلب داشته باشد از طلب کار وصول خواهد شد.در صورت عدم توانایی طلب کار به استرداد مازاد بر طلب به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.

در ادامه بخوانید:توقیف (بازداشت)اموال در اجرائیات ثبت

اعتراض به عملیات مزایده و ابطال مزایده ثبتی:

با استناد به ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ،عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا آغاز می گردد. هرکس که از عملیات اجرایی شکایت و اعتراضی داشته باشد می تواند شکایت خود را به رئیس ثبت محل تسلیم نماید. شکایت مزبور می بایست با ذکر دلیل و ارائه مدارک باشد. رئیس ثبت موظف می باشد به صورت فوری به شکایت رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید. نظر رئیس ثبت در هر حال ، برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ خواهد شد. این افراد اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت دارند می توانند ،شکایت خود را تسلیم نمایند. مهلت شکایت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.مرجع تسلیم شکایت ،ثبت محل یا هیات نظارت صلاحیت دار خواهد بود. به این قضیه به استناد بند  8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می گردد.

شکایت و اعتراض نسبت به عملیات مزایده مانع از عملیات اجرایی نخواهد بود .مگر این که رای نهایی بر ابطال مزایده صادر شده باشد در این شرایط عملیات مزایده ابطال شده تجدید خواهد شد.جهت مشاوره با وکیل یا مشاوره حقوقی و وکیل ملکی کلیک کنید

موارد توقف عملیات مزایده:

به استناد ماده 143 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا عملیات مزایده منحصرا در موارد زیر متوقف می شود:

1ـ وصول حکم دادگاه یا صدور دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی

2ـ اعتراض و شکایت به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت

3ـ رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت مبنی بر ابطال عملیات اجرایی

4ـ پرداخت کلیه مطالبات طلب کار و حقوق اجرایی

مهلت اعتراض به عملیات مزایده تا ده روز پس از پایان مزایده خواهد بود و الا چنانچه شکایت خارج از مهلت بوده مسموع نخواهد بود.

موارد اعتراض به عملیات مزایده ثبتی و ابطال آن:

عمده مواردی که نسبت به طرح دعوای ابطال مزایده اقدام شده باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد

1ـدعوای ابطال مزایده به علت خارج از موعد بودن کارشناسی

2ـ دعوای ابطال مزایده به علت در رهن بودن مال

3 دعوای ابطال مزایده به علت پرداخت مطالبات طلب کار

4ـ دعوای ابطال مزایده به علت عدم ابلاغ وقت مزایده به مدیون

5ـدعوای ابطال مزایده به علت تعلق مال به اشخاص ثالث

6ـ دعوای ابطال مزایده به علت ورشکستگی مدیون

7ـدعوای ابطال مزایده به علت جز مستثنیات دین بودن

یکی ازمهم ترین موارد اعتراض به عملیات مزایده ثبتی، که امکان دارد علت ابطال مزایده گردد ،دعوای ابطال مزایده،به خاطر خارج از موعد بودن نظر کارشناسی ،خواهد بود.در این قسمت به تفسیر این مورد خواهیم پرداخت.

اعتراض به نظریه کارشناس ارزیاب ادارات ثبت:

کارشناس ارزیاب در بند ( ر ) ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ،تعریف شده. به موجب آن ،کارشناس کسی (شخص حقیقی) است که در حرفه ایی خبره حاذق می باشد ومی تواند در مسائل مربوط به حرفه و فن خویش به عنوان صاحب نظر اظهار نظر نماید. و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار دریافت نموده باشد{منقصود از ارزیابی،قیمت گذاری اموال است}

نحوه اعتراض به نظریه کارشناس ارزیابی:

پس از قیمت گذاری مال توسط ارزیاب اصل بر آن خواهد بود که قیمت تعیین شده همان قیمت واقعی مال می باشد .اما همیشه این گونه نخواهد بود. در بسیاری از موارد واقعیت به شکل دیگری است، مخصوصا اگر زمان نسبتا زیادی از تعیین قیمت توسط ارزیاب سپری شده باشد.

به استناد ماده 98 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می توان به مبلغ ارزیابی اعتراض کرد.در هر مورد که مالی معرفی شود معرفی کننده مال می تواند به مبلغ ارزیابی اعتراض کرده و همچنین معترض می تواند ضمن امضاء صورت مجلس اعتراض خود را بیان نماید.هرگاه طرف دیگر حاضر بوده و به ارزیابی اعتذاضی داشته باشد ، موظف می باشد به همین نحو عمل نماید. مراتب ارزیابی حداکثر ظرف مدت سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبوده اند ، ابلاغ خواهد شد.

بیشتر بخوانید شاید برایتان مفید باشد:شکایت از دستور اجرای ثبتی

هزینه ارزیابی بر عهده چه کسی است؟

هزینه ارزیابی به عهده شخص معترض خواهد بود . چنانچه هر دو شخص معترض باشند، هر دو طرف به طور مساوی اقدام به پرداخت هزینه می نمایند.

معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض نموده می بایست حداکثر ظرف مدت سه روز به بخش اجرا مراجعه نماید و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را پرداخت کند و قبض مربوط را تسلیم اجرا نموده و رسید آن را دریافت کند.اگر فرد زمان امضا صورت مجلس حضور نداشته است می تواند ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را اعلام نماید.معترض باید الزاما به صورت کتبی اعتراض خود را با پیوست نمودن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسلیم نماید.در صورتی که اعتراضی صورت نگرفته باشد ارزیابی قطعی خواهد شد.

به استناد تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از سوی کارشناس، دارای مدت اعتبار خواهد بود. انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی حداکثر تا مدت 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

اما در تبصره 2 ماده 101 آیین نامه این مدت یکسال خواهد بود فلذا اگر هنگام نظریه کارشناسی برای تعیین قیمت، بیش از یکسال سپری شده باشد می توان درخواست تجدید ارزیابی را تقاضا کرد.

نحوه طرح ابطال مزایده به جهت خارج از مهلت بودن نظریه کارشناسی:

شکایت خارج از موعد بودن اعلام نظرکارشناسی و عدم ابلاغ نظرکارشناسی درباره مزایده توسط طرفین دعوی یا حتی شخص ثالث مطرح خواهد شد. اقامه دعوا با ارائه مدارک و ادله مثبته صورت خواهد پذیرفت.

دعوای ابطال مزایده ثبتی به جهت خارج از مهلت بودن نظر کارشناسی می بایست قبل از تنظیم و امضا سند بوده و لذا بعد از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده ،شکایت در این زمینه مسموع نخواهد بود لکن این به این معنا نمی باشد که به هیچ روشی نمی توان شکایت کرد بلکه رئیس ثبت محل عمل اجرا، به شکایت قبل از تنظیم و امضا سند انتقال یا تحویل مال رسیدگی خواهد کرد. چنانچه موضوع مطرح شده بعد از تنظیم و امضا سند انتقال یا تحویل مال بوده ، به هیات نظارت فرستاده خواهد شد. اگر عدم ابلاغ و خارج از موعد بودن نظرکارشناسی توسط رئیس ثبت مخالف قانون دانسته شود در هیات نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر تایید شود، مزایده پس از رفع موانع قانونی تجدید خواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی:

به استناد به ماده 172 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا که مراجع رسیدگی را مشخص نموده است شکایت از عملیات مزایده قبل از تنظیم و امضا سند انتقال یا تحویل مال درصلاحیت رئیس ثبت محل خواهد بود. حال اگر رئیس ثبت عمل مزایده را مخالف قانون دانسته باشد رای بر تجدید مزایده صادر خواهد نمود. رای صادره قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت خواهد بود

شکایت از عملیات مزایده پس از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود این شکایت تحت عنوان دعوای ابطال مزایده اقامه می گردد.

گروه وکلای حکمت:

موضوعی که مورد بررسی قرار گرفت از موارد مبتلا به ایی می باشد که به کررات صورت می پذیرد. چنانچه چه سعی بر این بود تا هر آنچه مورد نیاز می باشد را با شما به اشتراک بگذاریم اما نا گفته های بسیاری در این خصوص وجود خواهد داشت که حل و فصل آن ها ، اهل فن خود را می طلبد .از این رو توصیه می گردد چنانچه با چنین مسایلی روبرو شدید قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص مشورت نمایید.گروه وکلای حکمت ،با دارا بودن کادر متخصص و متبحر در این خصوص هم آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت شما عزیزان می باشد شما می توانید با شماره های مندرج در سایت با ما تماس حاصل فرمایید تا با وکیل حقوقی گروه وکلای حکمت ارتباط برقرار کنید.

یک دیدگاه

  1. سلام. بنده در مزایده ثبت برنده یک واحد آپارتمان شدم. اداره ثبت بنده را به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم و دریافت سند معرفی نموده است. سوالم این است که در چنین شرایطی که بنده وجه کامل را واریز نموده ام و در مرحله تنظیم سند است امکان ابطال مزایده وجود دارد؟ ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل پایه یک(کلیک کنید