نمونه دادخواست تخلیه سرقفلی به علت انتقال به غیر

سرقفلی و حق کسب ، پیشه و تجارت جزو موارد متداول در جامعه میباشد که البته با چالش های بسیاری من جمله تخلیه ملک تجاری و تخلفات مستاجر روبرو هستیم. (نمونه دادخواست تخلیه سرقفلی به علت انتقال به غیر)

نمونه دادخواست تخلیه سرقفلی به علت انتقال به غیر

 
خواهان : در این قسمت باید مشخصات خود را بویسید 
خوانده :در این قسمت باید مشخصات مستاجر را بنویسید
نوع خواسته: فسخ قرارداد اجاره شماره و مورخه      و تخلیه یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی      واقع      به جهت انتقال به غیر
دلائل و منضمات :قرارداد اجاره    و تامین دلیل
شرح خواسته :
اینجانب  خواهان فوق مالک  رسمی و قطعی ششدانگ یک ملک دارای پلاک ثبتی      واقع    میباشم نظر به آنکه بموجب قرارداد شماره     مورخه    مستاجر   حق اجاره و واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد فلذا   حسب بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر تخلف نموده و مورد اجاره را به غیر انتقال داده فلذا استدعای فسخ قرارداد اجاره شماره      مورخه    و تخلیه مستاجر را به جهت انتقال به غیر را دارد

    نمونه دادخواست تخلیه سرقفلی به علت انتقال به غیر

ماده 14 ـ در موارد زیر موجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

بند  2 ـ در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند بدون این که طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد.

       نکات مهم در تخلیه سرقفلی به جهت انتقال به غیر

 

وفق ماده ی 11 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد، مگراینکه کتباً و یا شفاهاً این اختیار به او داده شده باشد.

انتقال ممکن است در قالب قرارداد  فروش یا اجاره یا صلح و.. باشد

نکته ***

بسیاری از دارندگان حق کسب و پیشه و سرقفلی،  در چارچوب امانت نامه و…ملک را به دیگران به اجاره واگذارمی نمایند غافل از اینکه ، اگر مقام قضایی به طریقی انتقال به دیگری  را احراز نماید ، حکم به تخلیه متصرفین صادر می شود

برابر قرارداد اجاره (چه بصورت کتبی و یا شفاهی )،حالت ذیل بین موجر و مستاجر متصور است …

الف.مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد…

در این حالت  برابر ماده ی 19 قانون مرقوم ، مستاجر می تواند منافع مورد اجاره را صرفا برای همان شغل یا شغل مشابه (با سند رسمی) به دیگری انتقال دهد.

ب.در قرارداد اجاره ، حق انتقال به غیر از مستاجر، سلب شده ویا اجاره نامه ای در بین نباشد

در این  فرض ،در صورت عدم رضایت مالک بر نقل و انتقال، مستاجر حق انتقال به غیر را ،ندارد و در صورت  و قوع تخلف ،مالک می تواند با پرداخت نصف حق  کسب و پیشه  ، مستأجر را تخلیه نماید

نکته ***

در صورت عدم رضایت مالک بر انتقال  ، می توانید برابر قانون مرقوم ، دادخوستی  تحت عنوان تجویز انتقال منافع( اجازه انتقال قانونی) را به محکمه حقوقی تقدیم نماید،و اجازه انتقال را بگیرید

که در قسمت تجویز انتقال منافع ، به شرح و بسط آن پرداخته ایم

1.برابر تبصره 1 ماده 16 قانون مرقوم ..

در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این قانون ،مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید ؛موجر حق درخواست تخلیه  مستاجر را(با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ) راخواهدداشت و حکم تخلیه علیه مستأجر قبلی یا متصرف جدید ،اجرا ء خواهد شد

وحسب مورد ،استحقاق دریافت نصف حق کسب وپیشه را (طبق نظر کارشناس) خواهند داشت.

2.. مستأجر جدید ، از هر حیث از جمله شرایط و مفاد قراداد، تابع قرارداد  اجاره تنظیمی سابق( اولیه ) می باشد بعبارتی ،  مستاجر جدید ،قائم مقام مستأجر اولیه می باشد

 

رأی شماره ی ۱۴۵۶ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در اجاره هایی که تحت حاکمیت قانون و روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ هرگونه توافقی که موجب مقید کردن حقوق مستاجر طی اجاره نامه های بعدی صورت باشد، از درجه ی اعتبار ساقط است. لذا چنان چه در اجاره ی اول مورد استفاده ی اجاره هر فعالیت تجاری باشد و در اجاره ی بعدی مقید به شغل خاصی شود، این قید لازم الاجرا نیست و تغییر شغل از مورد اخیر، موجب تخلیه نخواهد بود.

 

3.حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

و لکن انتقال حق سرقفلی از ناحیه مالک / موجر به مستأجر، می تواند یا  با سند رسمی یا سند عادی صورت گیرد

 

4..آیا انتقال جق کسب و پیشه و.. از ناحیه یکی از ورثه به ورثه دیگر و یا از طرف یک شریک به شریک دیگر تخلف محسوب می شود  وموجر می تواند ملک را تخلیه نماید  ؟؟

چه انتقال از  ورثه به ورثه و یا از  شریک به شریک دیگر باشد ،انتقال به غیر محسوب نمی شودو موجر نمی تواند تقاضای تخلیه ملک را بنماید

 

5.اگر یک ورثه و یا شریک مرتکب تخلف موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 شود ،شریک یا ورثه دیگر چه اقداماتی می تواند علیه ورثه متخلف انجام دهد

عدم دخالت و یا عدم  توافق سایر وراث و یا شریک ، در انتقال مورد اجاره به غیر تاثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد. و لکن سایر افراد می تواند نسبت به وی ، ادعای خسارت کنند

7.آیا انتقال حق کسب و پیشه  به ورثه درجه یک (فرزندان ) انتقال به غیر محسوب می شود

برای انتقال سرقفلی به  فرزندان 2 راه وجود دارد

الف.مالک اجازه انتقال دهد

ب.دادخواست تجویز انتقال منافع بدهید

در غیر اینصورت انتقال سرقفلی به فرزندان ، انتقال به غیر محسوب می شود

 

 

 وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل قرارداد، وکیل ملکی ، وکیل حقوقی

 ،مشاوره حقوقی ،

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا