نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ایادی ماقبل/مهم و کاربردی+1مثال

 الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو ( بسیار عامیانه و حرفه ای )

 

در هنگام فروش ملک و پس از انجام تمام مراحل (اعم از شهرداری، ثبت ،و….) چنانچه فروشنده حاضر به انتقال سند نشود ،خریدار می تواند جهت انتقال سند،دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه تقدیم کند.

در این مقاله می خوانیم ….

  • نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل( به همراه توضبحات جامع و کامل )

  • نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، یا آپارتمان( به همراه توضیحات کامل و جامع )

 

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، یا آپارتمان

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده/خواندگان
وکیل یا نماینده
خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2500 متر مربع قطعه 548 تفکیکی به  پلاک ثبتی …. فرعی از … اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور بخش ثبتی شهریار ……….. مقوم به 5500000000 ریال – قیمت منطقه ای ملک: ……….. ریال
2- مطالبه خسارات دادرسی
دلائل و منضمات 1- تقاضای استعلام وضعیت ثبتی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2500 متر مربع قطعه 548 تفکیکی به  پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور بخش ثبتی شهریار واقع در استان البرز………
2- تصویر سند مالکیت به شماره ثبت ….
3- تصویر گواهی حصر وراثت به شماره …. مورخ 4517854 صادره از شعبه 55 مجتمع شماره 7 شورای حل اختلاف تهران
4- تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ ………
5- تصویر مصدق وکالتنامه رسمی شماره …. مورخ 11/11/1381
6- تصویر مصدق سند رسمی تفویض وکالت به شماره …. مورخ 16/12/1385
ریاست محترم مجتمع قضائی……….با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بموجب قرارداد شماره ….مورخه  …………………..مبادرت به خرید یک قطعه زمین به مساحت 2500 متر مربع قطعه 548 تفکیکی به  پلاک ثبتی …. فرعی از … اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور بخش ثبتی شهریار از خوانده نموده وتمامی ثمن معامله را پرداخت نموده

خوانده متعهد بوده در تاریخ ……………سند رسمی ملک را در دفترخانه شماره بنام اینجانب نماید و لکن مراجعات مکرر بنده در جهت تنظیم سند تاکنون مثمر ثمر واقع نگردیده

علیهذا با نوجه به شرح ماوقع ومستندا به مواد 10  219 و 220 و 221 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی استدعای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده را  به تنظیم سند  ملک را به ظرح ستون خواسته  با احتساب جمیع خسارات قانونی را دارد

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء- مهر- انگشت

بمنظور طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی میبایست ، شرایط ذیل را مد نظر قرار دهید

الف) اگر شما سند و مدرکی کتبی دال بر خرید ملک  اعم از مبایعه نامه و قولنامه و… دارید: در این صورت می‌بایست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده را تقدیم دادگاه نماید.

ب) اگر توافق بر خرید بصورت  شفاهی بوده و هیچ مدرک کتبی، دال بر خرید ملک  ندارید  

دادخواست اثبات وقوع بیع +الزام به تنظیم سند رسمی را با استناد به شهادت شهود و مدارک پرداختی  تقدیم محکمه نمائید

ج)اگر ملک  سابقه ثبتی ندارد (در منطقه ای که ملک وجود دارد اکثر ملک ها بصورت قولنامه معامله صورت می گیرد.) اثبات مالکیت بدهید.

1- دعوی الزام به تنظیم سند می‌بایست بطرفیت افراد ذیل مطرح گردد
الف) شخص که از وی ملک را خریداری کرده‌اید

ب) کلیه اشخاصی که به نحوی در خرید و فروش ملک دخیل بوده انند اعم از وکیل یا خریداران و ایادی قبلی و جدید

ج) مالک اصلی.

2- اگر ملک پایان کار جدید ندارد باید علاوه بر دادخواست تنظیم سند رسمی الزام خوانده را به اخذ (پایان کار دارایی و شهرداری فک رهن) را بخواهید

3- در صورتی که ملک در رهن بانک باشد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن را توامان تقدیم محکمه نمایید  و در خصوص اینکه آیا بانک را باید طرف دعوی قرار دهید یا خیر رویه متفاوتی وجود دارد و لکن بهتر است بانک را طرف دعوی قرار دهید.

4-اگر ملک در بازداشت باشد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شما رد می‌گردد. 

5.در صورتی که شماره دفترخانه و تاریخ محضر در قراردادتان مشخص نباشد بهتر است بدوا از طریق اظهارنامه رسمی  ضمن تعین  تاریخ محضر  و شماره دفترخانه ، وی را به دفترخانه دعوت کنید

 

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل :

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان مشخصات خود را می نویسید
خوانده/خواندگان مشخصات طرف مقابلتان  را می نویسید
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته خواسته الزام به تنظیم سند رسمی  خودرو  ال 90 به شرح مضیوط در ذیل  و الزام به فک پلاک  با احتساب جمیع خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق قرارداد
ریاست محترم مجتمع قضائی……….

احتراما ، بموجب قرارداد شماره …………….مورخه …………………….مبادرت به خرید  یگدستگاه خودرو  ال 90 به شماره پلاک  …………..شماره شاسنی ………… خوانده نموده

متاسفانه علیرغم مراجعات مکرر مشارالیه حاضر به تنظیم سند له اینجانب نشده

علیهذا با توجه به شرح ماوقع و مستندا به مواد 10  219 و 220 و 221 قانون مدنی و 198 قانون آیین  دادرسی مدنی استدعای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند یک دستگاه خودرو ال 90 را با احتساب جمیع خسارات قانونی را دارد

 

مراحل نقل و انتقال خودرو که شامل سه مرحله میباشد:

1-تنظیم قرارداد یا مبایعه نامه(قولنامه)

2-تعویض پلاک و شماره گذاری خودرو

3-انتقال رسمی سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی

در چه صورت خریدار الزام به تنظیم سند خودرو میکند؟

پس از توافق معامله و پرداخت مبلغ، فروشنده به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو باید بدهد.

بعد از ایجاد معامله خریدار و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک باید در یکی از مراکز شماره گذاری قرار گذاشته و به آنجا مراجعه نمایند و همان جا مبادله ثمن انجام گیرد.

اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.

در این صورت خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.

 

الزام به تنظیم سند

مدارک لازم الزام به تنظیم سند خودرو

1-مدارک مربوط به آدرس و محل سکونت خریدار(قبض آب، تلفن و سند منزل و…)

3-برگ سبز خودرو

4-اصل مدارک شناسایی(خریدار و فروشنده)

5-برگه بنچاق که به نام فروشنده است

6-بیمه نامه شخص ثالث

7- کارت سوخت خودرو

هزینه های الزام به تنظیم سند خودرو

هزینه های الزام به تنظیم سند خودرو در تمامی دفاتر اسناد رسمی بر اساس جدول های مالیاتی یکسان می باشد.این هزینه‌ها «حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال (ویژه دولت) و حق‌التحریر (مخصوص دفترخانه) » است که برای هر خودرو و با هر مدل، مبلغ متفاوتی است.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید انتقال سند خودرو

الزام به تنظیم سند خودرو چه زمانی لازم است؟

زمانی که فروشنده در مرکز تعویض پلاک یا دفترخانه با وجود قرارداد و مبایعه نامه خودرو،حاضر نشود و حتی به خریدار هم وکالت برای تعویض پلاک و انتقال سند ندهد، نیاز است تا خریدار از ظرفیت دعوای الز‌ام تنظیم سند خودرو استفاده کند.

به بیان دیگر منظور از الزام تنظیم سند خودرو، الزام فروشنده توسط خریدار به انتقال کامل سند خودرو است.

 

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل ملکی و وکیل قرارداد ،وکیل حقوقی  با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

 

3.7/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)