خانواده

قیم کیست ؟ مدارک لازم -نحوه تعیین-اعتبار قیم نامه-اجرت

در نوشته پیش رو می خواهیم در مورد یکی از نماینده های قانونی، به نام قیم صحبت کنیم و بگوییم قیم کیست؟ و شما را با صفر تا صد این سِمَت، اشنا کنیم.

در نوشته پیش رو می خواهیم در مورد یکی از نماینده های قانونی، به نام قیم صحبت کنیم و بگوییم قیم کیست؟ و شما را با صفر تا صد این سِمَت، ویژگی ها، وظایف و اختیارات، و ضمانت اجرای تخلفات ایشان و غیره آشنا کنیم. 👌حتما تا انتها با ما همراه باشید.

👌 خلاصه مطالب مفید و کاربردی قیم را در جدول زیر 👇بخوانید.

تعریف قیم

شخصی است که از طرف دادگاه و به تقاضای دادستان، برای حمایت از محجورین، هنگامی که سرپرست نداشته باشند، جهت مواظبت از شخص محجور و اداره اموالش تعیین می‌ گردد.

قیمومت به سمت قیم، قیمومت گفته می شود.
 کسانی که نیاز به قیم دارند. ۱. صغاری (طفل یا کودک) که ولیّ خاص ندارند.

۲. مجانین و اشخاص غیررشید که جنون و یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها بوده، و سرپرست ( پدر، جد پدری، وصی) ندارند.

۳. مجانین و اشخاص غیر رشید که  جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ ها نباشد.

۴. تمام اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، جهت مداخله در امور مالی خود.

ویژگی های قیم. ۱. قیم


و قدرت لازم را جهت اداره اموال و تربیت محجور داشته باشد.

۲. قیم باید اهلیت داشته باشد؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد و ۱۸ سال تمام داشته باشد.

۳. قیم دارای صفت امانت یا امانت داری باشد.

کسانی که نمی توانند به عنوان قیم انتخاب شوند. ۱. کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به یکی از جرائم سرقت ،خیانت درامانت و غیره شده باشند.

۲. کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده ولی هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

۳. کسانی که به فساد اخلاقی معروف باشند.

۴. کسانی که اقربا (خویشان) طبقه ی اول آن ها، یعنی پدر، مادر، فرزندان و نوادگان آن ها دعوایی بر محجور داشته باشند.

۵. کسانی که با شخص محجور پرونده مالی و یا غیرمالی در دادگاه داشته باشند.

۶. مادر اگر ازدواج کرده باشد.

۷. کسانی که اعتیاد به الکل، مواد مخدر و یا قمار دارند.

۸. کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت دیگری هستند.

۹. کسانی که با تشخیص پزشک قانونی، به بیماری روانی مبتلا هستند.

۱۰. کافر.

اولویت در قیم شدن با… ۱. در صورت نبودن ولی خاص، مادر تا زمانی که شوهر نکرده.

۲. درصورت محجور شدن زن، شوهر او در صورت داشتن صلاحیت.

وظایف قیم… ۱. قیم وظیفه دارد با در نظر گرفتن مصلحت محجوردر امور وی دخالت کند.

۲. قیم وظیفه نگهداری و مراقبت از، محجور (صغیر یا دیوانه یا غیر رشید) را به عهده دارد.

۳.  قیم باید قبل از هر اقدامی لیستی کامل از اموال و دارایی محجور از جمله صغیر و مجنون تهیه کند و آن را به دادسرای محل سکونت مولی علیه (محجور) اعلام کند.

۴. قیم باید لااقل سالی یک بار شرح اقدامات مالی خود را به دادستان یا نماینده ی وی اعلام کند.

۵. قیم باید حساب زمان تصدی (زمان مسئولیت) خود را پس از رفع حجر به مولی علیه، و پس از خاتمه قیمومیت و قبل از رفع حجر به قیم بعدی بدهد.

۶. قیم باید اموال ضایع شدنی و سریع الفساد محجور را بفروشد و از پول آن، با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری کند و یا به ترتیب دیگری ترتیب دهد.

۷. قیم باید نسبت به درمان و بهداشت مولی‌ علیه توجه داشته باشد.

۸. قیم باید اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست را در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد.

وظایفی که با نظارت دادستان انجام می گیرد… ۱. دخالت در فروش، رهن، صلح و… اموال غیرمنقول.

۲. انجام معامله ای که در نتیجه ی معامله ی آن قیوم مدیون مولی علیه شود.

۳. قرض گرفتن برای مولی علیه.

۴. صلح دعاوی مولی علیه.

 اعمالی که در هر صورت برای قیم ممنوع است. ۱. معامله با خود.

۲.تراضی در تقسیم امور حساب.

۳.قیم نمی تواند اموال مولی علیه را به دیگران ببخشد یا وقف یا وصیت کند.

مسئولیت و ضمانت اجرای تخلفات قیم. چنان چه قیم درحفظ اموال شخص محجور دچار تقصیر و خسارت شود مسئول خواهد بود.
تخلفاتی که موجب عزل قیم می گردد…

عزل یا برکنار شدن با حکم داداگاه.

 

۱. یکی از ویزگی های مثبت که باید قیم داشته باشد، امانت‌داری است. حال چنانچه طبق قانون عدم امانت‌داری قیم ثابت شود، او از سمت خود عزل می‌شود.

۲. قیم بایستی قبل از هر اقدامی لیست کامل اموال و دارایی محجور را به دادسرای امورسرپرستی ارائه کند که در صورت پنهان کاری از روی عمد، وی از سمت خود عزل می شود.

۳. اگر  قیم زن باشد و شوهر کند بایستی به دادسرای امورسرپرسی اعلام کند که در صورت عدم اعلام، این موضوع می تواند از علل عزل او باشد.

۴. قیم باید لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود.

کسانی که می توانند  موجبات عزل قیم را به دادستان اطلاع دهند. محجور و هر ذی نفعی می تواند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند.
اعتراض به حکم عزل قیم می تواند…
چه تخلفاتی موجب انعزال قیم می شود؟

انعزال یا برکنار شدن به صورت خود به خودی و بدون نیاز به حکم دادگاه.

اگر خود شخص قیم مجنون یا دیوانه بشود
و یا فاقد رشد شود.
دادگاه صالح در تعیین قیم… ۱. دادگاهی می باشد که اقامتگاه محجور در آن حوزه می باشد.

۲. چنان چه محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، محل سکونت محجور صالح است.

۳. هرگاه در محل اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، امور قیمومت وی با نزدیک‌ ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

قیم کیست؟

قبل از این که بگوییم قیم کیست؟ باید بگدییم که قانون برای محجورین (صِغار، اشخاص غیر رشید و مجانین) حجر حمایتی در نظر گرفته، یعنی باید اشخاصی باشند تا در اموال و اعمال حقوقی آن ها دخالت لازم را داشته باشند؛ چون اگر این اشخاص معامله ای انجام دهند و یا تصمیماتی اتخاذ کنند، اقدامات آن ها از نظر قانون لغو، و غیر قانونی خواهد بود بنابراین لازم است تا شخصی سرپرستی این اشخاص را تا زمان رفع محجوریت، یا تا همیشه بر عهده بگیرد که به این اشخاص نماینده گفته می شود.

نماینده شامل:

 • ولی قهری (پدر و پدربزرگ پدری).
 • وصی (نماینده ای که از جانب پدر و یا جد پدری نماینده صغیر می شود).
 • قیم (فردی که به حکم دادگاه، نمایندگی محجور را به عهده می گیرد).

توجه شود که:  وکیل، نماینده حقوقی قراردادی است که تمام اشخاص جامعه (نه صرفا محجورین) می توانند آن ها را به نمایندگی خود بگیرند.

محجور به صغیر (بچه) و مجنون (دیوانه) و سفیه ( سفیه یا غیر رشید، شخصی است که قوه تعقل و درک کافی نسبت به امور مادی مربوط به خود و دیگران ندارد و به همین دلیل ممکن است در امور مالی و مادی خود و دیگری، فریب بخورد.) گفته می شود.

این اشخاص، کسانی هستند که از نظر عرف و قانون صلاحیت اداره امور مالی و یا صلاحیت تصمیم گیری در برخی امور مهم و غیر مالیِ زندگی خود را ندارند، بنابراین تحت ولایت و سرپرستی ولی قهری (پد یا جد پدری) یا ولی خاصِ خود (پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان) می باشند؛

حال چنانچه این اشخاص سرپرست (پدر، جد پدری، وصی) نداشته باشند، وفق قانون این وظیفه بر عهده قیم قرار می گیرد.

بنابراین قیم در اصطلاح حقوقی شخصی است که وفق قانون، از طرف دادگاه و به تقاضای دادستان، برای حمایت از محجورین، هنگامی که سرپرست نداشته باشند، جهت مواظبت از شخص محجور و اداره اموالش تعیین می‌ گردد؛ (به سمت قیم، قیمومت گفته می شود).

دادگاه می تواند بیش از یک نفر را برای سمت قیمومت تعیین کند که به ترتیب زیر عمل کنند.

 • وظایف آن‌ها را تفکیک کند
  و یا آن ها را ملزم کند که به طور جمعی و با مشورت یکدیگر امور محجور را اداره کنند.
  و یا یک یا چند نفر ناظر (ناظر استصوابی که قیم باید با موافقت قبلی ناظر امور مربوط به محجور را انجام دهد. و ناظر اطلاعی که قیم امور مربوط به محجور را باید قبلاً یا بعداً به ناظر اطلاع دهد) جهت نظارت به امور قیم انتخاب کند.

چه کسانی نیاز به قیم دارند؟

وفق قانون تمامی افراد محجور که در زیر نامبرده شده، برای رسیدگی به امور مالی و برخی یا تمام امور غیر مالی خود، چنان چه ولی خاص (پدر، جد پدری، وصی) نداشته باشند، به قیم نیاز دارند.

 • ۱. صغاری (طفل یا کودک) که ولیّ خاص ندارند. (یعنی پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران کمتر از ۹ سال تمام که طفل محسوب می شوند؛ این ها در امور مالی و غیرمالی خود نیازمند سرپرست هستند و در صورت نداشتن سرپرست نیاز به قیم دارند.).
 • ۲. مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها بوده، و سرپرست( پدر، جد پدری، وصی) نداشته باشند.
 • ۳. مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ ها نباشد. (یعنی بعد از این که بالغ شدند مبتلا به جنون یا عدم رشد شوند.).
 • ۴. تمام اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی وفق رویه قضائی موجود، حق تصرف و مداخله در امور مالی خود را ندارند که در صورت نداشتن سرپرست، برای آن ها قیم تعیین می گردد.

***توجه داشته باشید که هر یک از پدر یا مادر مکلّف است در مواردی که باید برای اولاد آن‌ ها قیّم معین شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده وی اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیّم به‌عمل آورد.

ویژگی های قیم‌، برای قیمومت چیست؟

وفق قانون قیم باید دارای شرایط ذیل باشد تا بتواند قیمومت شخص محجور را به دست گیرد.

 • ۱. قیم باید توانایی و قدرت لازم را جهت اداره اموال و تربیت محجور داشته باشد.
  ۲. قیم باید اهلیت داشته باشد؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد و ۱۸ سال تمام داشته باشد.
  ۳. قیم باید دارای صفت امانت یا امانت داری باشد.

چه کسانی نمی توانند به عنوان قیم انتخاب شوند؟

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان قیم انتخاب شودند.

 • ۱. کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به یکی از جرائم سرقت ،خیانت در امانت،هتک ناموس یا جرایم خلاف عفت، اختلاس، و غیره و یا ارتکاب جرائمی نسبت به اطفال شده باشند.
  ۲. کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده ولی هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
  ۳. کسانی که به فساد اخلاقی معروف باشند.
  ۴. کسانی که اقربا (خویشان) طبقه ی اول آن ها، یعنی پدر، مادر، فرزندان و نوادگان آن ها دعوایی بر محجور داشته باشند.
  ۵. کسانی که با شخص محجور پرونده مالی و غیرمالی در دادگاه داشته باشند.
  ۶. مادر اگر ازدواج کرده باشد.
  ۷. کسانی که اعتیاد به الکل، مواد مخدر و یا قمار دارند.
  ۸. کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت دیگری هستند.
  ۹. کسانی که با تشخیص پزشک قانونی، به بیماری روانی مبتلا هستند.
  ۱۰. کافر نمی تواند بر مسلمان قیم شود، یعنی اگر محجور مسلمان باشد، قیم نیز باید مسلمان باشد.

***توجه داشته باشید که: حتی اگر ولی خاص از جمله پدر، جد پدری یا وصی منصوب از جانب آن ها، هر کدام از ویژگی های ذکر شده را داشته باشند؛
یا از طفل برای ورود به تکدی گری، قاچاق، فساد، فحشا و غیره استفاده کنند؛
و یا خارج از حد متعارف در تربیت کودک به واسطه ضرب و جرح اقدام کنند، می توان عدم کفایت آن ها را به قیم شدن، از دادگاه خواست.

اولویت در قیم شدن با کیست؟

 • ۱. در صورت نبودن ولی خاص، مادر، در صورت داشتن صلاحیت، تا زمانی که شوهر نکرده بر سایر بستگان محجور برای قیمومت اولویت دارد.
  ۲. درصورت محجور شدن زن، شوهر او در صورت داشتن صلاحیت بر سایر نزدیکان و بستگان زن، از جمله مادر و پدر وی اولویت دارد.

***توجه شود که: چنانچه حضانت محجور به عهده ی مادر باشد، مواظبت از محجور نیز به عهده ی وی خواهد بود و این وظیفه به قیم سپرده نخواهد شد.

***توجه شود که: زن نمی تواند بدون اجازه ی شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند و هر گاه زن مجردی ولو مادر مولی علیه باشد که به عنوان قیم انتخاب شده است، ازدواج کند باید مراتب را از ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد عقد، به دادستان حوزه ی اقامت خود یا نماینده ی وی اطلاع دهد.

وظایف و مسئولیت های قیم چیست؟

قیم نماینده قانونی شخص محجور است و دارای اختیارات زیادی نسبت به امور مالی و غیرمالی محجور می باشد؛ در واقع قیم نسبت به اداره ی امور قیم صلاحیت عام دارد اما با این حال اختیارات وی به وسعت اختیارات ولی قهری و وصی نیست، و پاره ای از تصرفات مهم وی با نظارت دادستان انجام می گردد.

وظایف قیم چیست؟

 • ۱. قیم وظیفه دارد در امور مالی و بعضی امور غیر مالی محجور دخالت کند و این امور را با نظارت خود و با در نظر گرفتن مصلحت محجور انجام دهد.
  ۲. قیم وظیفه نگهداری و مراقبت از، محجور (صغیر یا دیوانه یا غیر رشید) را به عهده دارد.
  ۳. قیم باید قبل از هر اقدامی لیستی کامل از اموال و دارایی محجور از جمله صغیر و مجنون تهیه کند و آن را به دادسرای محل سکونت مولی علیه (محجور) اعلام کند تا دادستان و نماینده ی او نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورند.
  ۴. قیم باید لااقل سالی یک بار شرح اقدامات مالی خود را به دادستان یا نماینده ی وی در دادسرای سرپرستی محل اقامت مولی علیه اعلام کند.
  ۵. قیم باید حساب زمان تصدی (زمان مسئولیت) خود را پس از رفع حجر به مولی علیه، و پس از خاتمه قیمومیت و قبل از رفع حجر به قیم بعدی بدهد. (این حکم مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.)
  ۶. قیم باید اموال ضایع شدنی و سریع الفساد (اموالی که زود فاسد می شوند و با مرور زمان از بین می روند، مانند میوه) محجور را بفروشد و از پول آن، با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری کند و یا به ترتیب دیگری که به مصلحت محجور باشد، رفتار کند.
  ۷. قیم باید نسبت به درمان و بهداشت مولی‌ علیه توجه داشته باشد. یعنی باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌ النفقه او، و همچنین هزینه معالجه آن ها و سایر هزینه‌های لازم دیگر آن ها را بپردازد.
  ۸. قیم باید اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد.

کدام یک از وظایف قیم باید با نظارت دادستان انجام گیرد؟

 • ۱. دخالت در فروش، رهن، صلح و… اموال غیرمنقول. (قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند. مانند رهن اموال غیر منقول)
  ۲. انجام معامله ای که در نتیجه ی آن معامله، قیم مدیون مولی علیه شود.
  ۳. قرض گرفتن برای مولی علیه یا شخص محجور.
  ۴. صلح دعاوی مولی علیه یا محجور.

انجام چه اعمالی در هر صورت برای قیم ممنوع است؟

 • ۱. معامله با خود.
  ۲.تراضی در تقسیم امور حساب.
  ۳. بخشش اموال محجور به هر روشی. (قیم نمی تواند اموال مولی علیه را به دیگران ببخشد یا وقف یا وصیت کند زیرا این نوع تصرفات به ضرر مولی علیه است و سبب می شود که محجور بدون گرفتن عوض اموال خود را از دست بدهد.).

قیم به چه شخصی گفته می شود

ضمانت اجرای تخلفات قیم از وظایفش چیست؟

یکی از وظایف قیم حفظ اموال محجور است، حال چنان چه قیم درحفظ اموال شخص محجور دچار تقصیر و خسارتی شود مسئول جبران خسارت است.

اما گاهی علاوه بر جبران خسارت، قیم از سمت خود عزل (برکنار شدن با حکم دادگاه) یا منعزل (انعزال یا برکنار شدن بدون نیاز به حکم دادگاه و به صورت خود به خودی) می گردد.

تخلفاتی که موجب عزل قیم به حکم دادگاه می گردد‌ عبارتند از:

 • ۱. یکی از ویژگی های مهم قیم صفت امانت‌داری است. حال اگر عدم امانت‌داری وی ثابت گردد، وی از سمت خود عزل می‌شود.
  ۲. قیم بایستی قبل از هر اقدامی لیستی کامل از اموال و دارایی محجور را به دادسرای امور سرپرستی ارائه کند که در صورت پنهان کاریِ عمدی، وی از سمتش عزل می گردد.
  ۳. اگر قیم زن باشد و شوهر کند بایستی به دادسرای امور سرپرسی اعلام کند که در صورت عدم اعلام، این موضوع می تواند از موجبات عزل وی باشد.
  ۴. قیم باید لااقل سالی یک بار حساب تصدی (کارهایی که بر عهده گرفته) خود را به دادستان یا نماینده او اعلام کند و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ی دادستان، به وی حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه عزل می‌ گردد.
  ۵. اگر قیم مرتکب یکی از جنایات (سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس ، منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب) شود و به موجب حکم قطعی محکوم گردد، به حکم دادگاه عزل می گردد.
  ۶. اگر قیم به علتی به غیر از علل فوق مرتکب جنایت و یا محکوم به حبس شود، و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند، به حکم دادگاه عزل می گردد.
  ۷. اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
  ۸. اگر عدم لیاقت یا عدم توانایی و شایستگی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم گردد .
  ۹. در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می تواند از دادگاه تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بگیرد؛ حال اگر قیم برای تعیین نوع تضمین در دادگاه حاضر نشود، از قیمومت عزل می گردد.

***نکته مهمی: که در مورد عزل قیم وجود دارد این است که حکم عزل قیم یک حکم تأسیسی است و ناظر بر آینده می باشد . یعنی تاثیر حکم عزل قیم مربوط به اعمالی است که از این به بعد انجام می هد. پس بعد از این که حکم عزل قیم صادر شد، دیگر اعمالی که انجام می دهد صحیح نیست اما اعمالی که قبل از حکم عزل انجام داده است صحیح و نافذ است.

تخلفاتی که موجب انعزال قیم می شود عبارتند از:

علاوه بر مواردی که در قانون برای عزل قیم پیش بینی شده است ، در مواردی قیم منعزل می شود .

به عنوان مثال وفق قانون،

 • اگر خود شخص قیم مجنون یا دیوانه بشود
 • و یا فاقد رشد شود، قیم منعزل می شود…

در واقع منعزل شدن در صورت وجود شرایط فوق، به خودی خود و بدون نیاز به حکم دادگاه انجام می گردد.

توجه شود که: حکم انعزال قیم، حکمی اعلامی است؛ یعنی اعمالی که در فاصله محجور شدن تا دریافت حکم انعزال انجام داده است، باطل خواهد بود.

کسانی که می توانند موجبات عزل قیم را به دادستان اطلاع دهند عبارتند از:

محجور و هر ذی نفعی می تواند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند؛ در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.

آیا قیم می تواند به حکم عزل خود اعتراض نماید ؟

بله؛ و در مقابل دادستان نیز می تواند به رد درخواست عزل قیم در دادگاه اعتراض نماید.

توجه شود که: مادامی که تکلیف قطعی عزل قیم معین نشده است امور محجور به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می شود انجام خواهد شد

کدام دادگاه در تعیین قیم صالح است؟

کلیه اعمال مربوط به محجور به تر تیب زیر در صلاحیت دادگاهی است که:

 • ۱. کلیه اعمال مربوط به محجور در صلاحیت دادگاهی می باشد که اقامتگاه محجور در آن حوزه می باشد.
  ۲. چنان چه محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، محل سکونت محجور در هر مکانی که باشد، دادگاه آن محل برای امور قیمومت وی صالح است.
  ۳. هرگاه در محل اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، امور قیمومت وی با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
 • نکته مهم:  اگر محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

*** توجه شود که اگر اقامتگاه محجور مشخص نباشد، به عنوان مثال صغیر یا دیوانه‌ای باشد که در شهری یافت شود و درک این‌ که بداند از کدام شهر است، نداشته باشد، در این صورت قیمومت وی با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

👌خواندن این 👇 مطالب را از دست ندهید:

قانون امور حسبی

حضانت فرزند قبل طلاق

قیم کیست ؟ مدارک لازم -نحوه تعیین-اعتبار قیم نامه-اجرت

سخن پایانی:

در پایان به شما خواننده ی عزیز توصیه می شود که هر چند با صفر تا صد مسائل حقوقی مربوط به قیم در نوشته حاضر مطلع شدید، اما در صورت داشتن مشکل حقوقی، در زمینه های مربوط به انتخاب قیم و یا هر مشکل حقوقی و کیفری دیگر، در زمینه ی خانوادگی، ملکی، چک، کلاهبرداری و غیره به وکلای متخصص و مجرب گروه حکمت به سرپرستی داوود چشمی مراجعه کنید و با استفاده از راهنمایی ها و مشاوره های ایشان، به صورت تلفنی، حضوری و یا انلاین مشکل خود را حل کرده و باری از دوش خود بردارید و خدای ناکرده با عدم آشنایی به قوانین، مشکل خود را چندین برابر نکنید.

👌پیشنهاد ما برای شما👈:حضانت * شرایط حضانت فرزند*صفر تا صد هر آنچه که باید در مورد حضانت بدانید👉

گروه وکلای حکمت :

آدرس: شعبه ۱ تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان ۱۴۲ شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک ۳۹ طبقه دوم واحد ۵

آدرس: شعبه ۲ تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک ۱۲۷ طبقه ۶ واحد ۱۱

تلفن : ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷ – ۰۲۱۲۶۴۵۵۶۸۸

4/5 - (1 امتیاز)

ادامه مطلب
نفقه اقارب چیست ؟شرایط و نحوه دریافت آن -تفاوت با نفقه همسر -کاملا کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)