الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی
در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای الزام به تنظیم سند رسمی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

الزام به تنظیم سند رسمی:

یکی از اثار قولنامه ،تعهد به تنظیم سند رسمی است موضوع مهم این است که سند رسمی اثبات کننده وقوع معامله و مالکیت است و ملک نیز دارای سند رسمی بوده و به نام شخص فروشنده باشد ولی فروشنده بنا به جهتی از انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار خودداری نماید، خریدار می‌بایست برای احقاق حق خود ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را از دادگاه بخواهد. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوی مالی است. 

تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ، خریدار می بایست دادخواست آن را به درستی تنظیم کرده و مبادرت به طرح دعوی کند یا میتواند وکالت طرح و پیگیری پرونده الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را به وکیل دادگستری واگذار کند و یا علاوه بر مشاوره حقوقی گرفتن از وکیل دادگستری ، از وکیل بخواهد که متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را نیز برای او تهیه و تنظیم کند.

مرجع تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

چنانچه خریدار بخواهد خود شخصاً پرونده را پیگیری نماید ، پس از تهیه و تنظیم متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی همراه با مدارک به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و از مسئول مربوطه بخواهد که دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی را مطابق با متن تنظیمی که آن را از قبل آماده نموده و به همراه دارد ، تنظیم کند.

لازمه ثبت و تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند :

لازمه ثبت و تقدیم دادخواست ثبت نام نمودن در سامانه ثنا یا همان سامانه ابلاغ الکترونیکی می باشد و چنانچه قبلا در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیکی) ثبت نام نموده اید دیگر نیازی به ثبت نام مجدد در آن نمی باشد .

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی:

هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منظقه ای است که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه خواهد شد .

نکاتی در باب دعوی الزام به تنظیم سند ر سمی:

الف: دعوی الزام به تنظیم سندرسمی را می بایست بطرفیت افراد ذیل در محکمه ، تقدیم نماید:

1-شخصی که ملک را مستقیما از وی خریداری کرده اید.

2-کلیه اشخاصی که به نحوی در خرید و فروش ملک قبل از شما دخیل بوده انند تا جایی که به مالک متصل شود اعم از وکیل یا خریداران قبلی.

3-مالک اصلی.

اگر یکی از این افراد مندرج در بالا را طرف دعوی قرار ندهید دعوی شما مورد پذیرش محکمه قرار نمی گیرد

ب:ضمن دادخواست تنظیم سند رسمی میبایست دادخواست الزام طرف مقابلتان را به تهیه مقدمات تنظیم سند از جمله (پایان کار دارایی ، شهرداری، فک رهن ) را  از محکمه بخواهید و لکن اگر مدارک فوق از جمله پایان کار و ….را دارد، نیاز با این امر نیست.

پ: در  صورتی که ملک در رهن بانک باشد ، دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی وفک رهن را توامان بدهید و بهتر است بانک را نیز طرف دعوی قرار دهید.

ت:اگر ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی شما رد می گردد.

ث:در صورتی که شماره دفترخانه و تاریخ محضر در مبایعه نامه و قرارداد شما قید نشده باشد بهتر است بدوا ضمن تعیین شماره دفترخانه و تاریخ معینی جهت حضور در دفترخانه (جهت تنظیم سند ) مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به طرف مقابل ابلاغ نماید و وی را دعوت به حضور در دفترخانه نمایید .

مدارک لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی:

 • کارت ملی 
 • کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی 
 • اصول مستندات خود 
 • متن از قبل تهیه و تنظیم شده دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی

مرجع صالح رسیدگی الزام به تنظیم سندرسمی:

دعوای الزام به تنظیم سندرسمی را میبایست در دادگاه عمومی که ملک در محدوده آن واقع شده است، مطرح نمود.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی:

برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ، خریدار می بایست دادخواست آن را به درستی تنظیم کرده و مبادرت به طرح دعوی کند که در این راستا خریدار میتواند وکالت طرح و پیگیری پرونده الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را به وکیل دادگستری واگذار کند و یا علاوه بر مشاوره حقوقی گرفتن از وکیل دادگستری ، از وکیل بخواهد که متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را نیز برای او تهیه و تنظیم کند.

در ذیل نمونه ای از متن دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی انتقال ملک آورده شده است مجددا یادآوری می گردد که قبل از تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی با به همراه داشتن مدارک و دلایل خود با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید چه بسا پس از مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نیاز به اضافه نمودن خواسته های دیگر و تغییر متن دادخواست مطابق با وضعیت و شرایط موجود باشد. 

مشخصات طرفیننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامتشهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهانخانم/آقای..
خواندهخانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آنالزام به تنظیم سند رسمی ملک (انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در…………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره چهار) مقوم بهمطالبه خسارت (مطالبه خسارت بابت تخلف از انجام تعهد حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر به مبلغ ……… تومان به استناد توضیحات مندرج ذیل مبایعه نامه شماره ………. مورخ ……. به مبلغ ….

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ  ..….تومان بابت وجه التزام عدم تحویل مورد معامله مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه شماره ………. مورخ د …….. و مابقی تا زمان اجرای حکم) به مبلغ ………..

مطالبه خسارات دادرسی

دلایل ومنضمات دادخواست۱- مبایعه نامه به شماره …………               ۲- گواهی عدم حضور به شماره ……۲- فرم ثبت قرارداد به شماره …………
ریاست محترم دادگاه های عمومی …با سلام

احترامااینجانب خواهان آقای ………. مراتب ذیل را به عرض می رسانم

۱-     به موجب مبایعه نامه شماره …….. مورخ …………. دارای کد رهگیری ……………….. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ……….. متر مربع واقع در …………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ را از خوانده آقای ………….. با ولایت قهری آقای ……… خریداری نموده است.

۲-     به موجب بند ۴-۱ مبایعه نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ ……… بر دفتر اسناد رسمی شماره …… حاضر شوند ولی متاسفانه خوانده محترم به موجب گواهی عدم حضور شماره …… مورخ ……….. در دفترخانه مزبور حاضر نگردید و تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به نام موکل به عمل نیاورده است.

۳-       به موجب تبصره دوم ماده سه و بند ۵-۱ ماده ۵ مبایعه نامه موصوف فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را در تاریخ …………… تسلیم خریدار نماید ولی متاسفانه از ایفای تعهد خویش در این خصوص نیز امتناع ورزیده است.

۴-       به موجب بند ۶-۷ از ماده ۶ مبایعه نامه مذکور فروشنده متعهد و ملتزم گردید در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش گفته (۵-۱) به ازای هر روز تاخیر مبلغ ……….. هزار ریال (معادل ……….. تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به اینجانب بپردازد.

علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر:

۱- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی …….. به مساحت ……………. متر مربع واقع در…………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ به نام موکل.

۳-     محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تخلف از انجام تعهد موضوع ماده ۹ مبایعه نامه موصوف.

۴-     محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ …………… تا زماناجرای حکم.

 

محل امضاء

گروه وکلای حکمت:

با در اختیار داشتن وکلا و مشاورین حقوقی ملکی مجرب در تلاش است که بتواند قدمی هر چند کوچک در جهت رسیدن موکلین خود به حقشان بردارد. گروه وکلای حکمت آماده خدمت رسانی به شما همراهان عزیز در حوزه دعاوی ملکی میباشد.در صورت لزوم با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

دفتر شرق تهرانپارس:فلکه اول تهرانپارس خیابان قانع یا 142 شرقی پلاک 39طبقه 2 واحد5-0217771933709120170676

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص در زمینه املاک و دریافت مشاوره حقوقی کلیک نمایید:وکیل

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره الزام به تنظیم سند رسمی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

2 پاسخ

 1. با سلام
  بنده ملکی را با دو واسطه خریدم و فروشنده قبلی من 80میلیون به فروشنده اصلی بدهکار است اگر بخواهم بنده جهت جلوگیری از تعلل در سند زدن مالک اصلی پول را و در اصطلاح دین طرف را بدهم چگونه میتوانم ادعای دین کنم و پولم را پس بگیرم
  وجه التزام هم ندارم و فروشنده در صورت ندادن وجه برایش مشکلی پیش نمی اید

  1. با سلام
   برای اینکه بتوانید بعد از پرداخت به مدیون رجوع کنین باید از ایشان اذن در پرداخت داشته باشید در غیر اینصورت پرداخت از ناحیه ثالث بوده و ظاهر در قصد تبرع تلقی میشود و نمیتوانید به مدیون مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.
مشاوره حقوقی تلفنی 09120170676

توجه !

اگر در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه , میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.