خانواده

مطالبه مهریه از اجرای ثبت

مطالبه مهریه از اجرای ثبت یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر  است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.

مراحل اجرای مهریه ازطریق اجرای ثبت:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارائه قباله ازدواج.

۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

۴- معرفی اموالی برای توقیف. به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است.

پرداخت نیم عشر دولتی:

بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه وجه نقد:

مطابق با قانون، مهریه وجه نقد به نرخ روز محاسبه می شود و زوج مکلف به پرداخت است.

لازم به ذکر است که بگوییم اگر زوج فوت کند صرفا تا تاریخ فوت شوهر مهریه به نرخ روز محاسبه می شود، ثانیا ملاک، نرخ روز پرداخت مهریه توسط شوهر است و نه تاریخ اقامه دعوی و تقدیم دادخواست توسط زوجه.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه سکه:

می دانیم که مهریه می تواند سکه بهار آزادی یا سکه امامی باشد، نیم سکه یا حتی ربع سکه باشد. همه اینها وابسته به توافق زن و شوهر است. مهریه می تواند طلا هم باشد.به طور کلی هر چیزی که مالیت از نظر عرف داشته باشد یعنی عقلا وجهی بابت آن می پردازند، به عنوان مهریه امکان توافق بر آن وجود دارد. مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

گرفتن مهریه و ادامه زندگی:

 زوجه می تواند هر وقت که بخواهد حتی بدون درخواست طلاق و حتی در منزل شوهر، مطالبه مهریه از شوهر کند.

قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه عقد موقت:

غالبا صیغه نامه های ازدواج موقت سند عادی است. حتی اگر در دفتر ازدواج تنظیم شده باشد مگر اینکه به صورت رسمی ثبت شده باشد اما به هر حال مهریه مندرج در آنها قابل مطالبه از طریق دادگاه است. و زوجه عقد موقت چه در مدت نکاح باشد چه تمکین کرده باشد یا خیر و چه اینکه مدت تمام شده باشد، حق دارد مطالبه مهریه از شوهر کند. به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیازمند سند رسمی نکاح موقت است.

مزایای مطالبه مهریه ازطریق اجرای ثبت:

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زن پس از تشکیل پرونده می تواند نسبت به ممنوع الخروجی مرد اقدام نماید، در صورتی که در دادگاه ممنوع الخروج شدن مرد، منوط به صدور حکم و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی است.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می گیرد که میزان آن ۵%  پنج درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست ( زوج ) گرفته می شود، ولی مطالبه مهریه در دادگاه زن باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی معادل سه

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بسیار سریعتر از دادگاه است، ولی در دادگاه مدت زمان رسیدگی طولانی می باشد. پیشنهاد ما این است که چنانچه زوج دارای اموالی می باشد که دارای سند رسمی است نسبت به مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

صدور اجرائیه در اجرائیه مشمول مرور زمان نمی شود، ولی در دادگاه چنانچه زوجه از تاریخ صدور اجرائیه پس از ۵ سال اقدام ننماید، اجرائیه بلا اثر تلقی می شود و زوجه باید مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، عملیات اجرائی به محض درخواست کتبی زن شروع می شود ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرائی پس از صدور حکم قطعی مراحل اجرایی آغاز می شود.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع ( زوجه یا وکیل وی ) عملیات اجرائی بدون تعیین وقت آغازمی شود، در حالی که مطالبه مهریه از طریق دادگاه مستلزم تعیین وقت و رسیدگی ماهیتی است و فرآیند رسیدگی طولانی است.

پیشنهاد ما برای شما:فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

قانون جدید مهریه ۱۱۰ سکه:

 در قانون جدید مهریه، اجرایی شدن قانون حمایت خانواده جدید، صرفا تا میزان ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن به نرخ روز، امکان جلب شوهر به سبب نپرداختن مهریه وجود دارد. به عبارت دیگر میزان مهریه توافق شده در سند ازدواج هر چقدر باشد معتبر است و امکان مطالبه آن از طریق دادگاه و اجرای ثبت وجود دارد اما صدور حکم جلب زوج تا ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.

بخشنامه جدید قوه قضاییه در خصوص زندان مهریه :

این بخشنامه که در مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ صادر شده است به این مطلب تاکید دارد که چون سکه گران شده است، دادخواست های تعدیل اقساط مهریه خارج از نوبت و با توجه به وسع واقعی زوج تقسیط شود که کسی بی جهت بابت مهریه به زندان نرود.

مراحل گرفتن مهریه از دادگاه یا شورای حل اختلاف:

 در بعضی از شهر های ایران به زوجه اجازه ثبت دادخواست مطالبه مهریه از طریق دادگاه داده نمی شود و او را ارشاد به اجرا گذاشتن مهریه از طریف اداره اجرای ثبت می کنند. همانطور که می دانید اگر مرد اموالی برای توقیف نداشته باشد. مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت کار بی فایده ای است و نتیجه ای برای زوجه  ندارد و فقط میتوان زوج را ممنوع الخروج کرد.

جلب شوهر برای نپرداختن مهریه با شرایطی که در قانون محکومیت های مالی و قانون حمایت خانواده آمده است فقط از طریق دادگاه و فقط تا سقف ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.ولی در اکثر شهر های ایران امکان اجرا گذاشتن مهریه یا همان مطالبه مهریه از طریق دادگاه وجود دارد.

اگر مقدار مهریه مطالبه شده کمتر از  میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و اگر مقدار مهریه مطالبه شده بالای ارزش  میلیون تومان باشد ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس ارسال پرونده به دادگاه خانواده خواهد بود.بر طبق قانون همزمان با دادخواست مطالبه مهریه و یا حتی قبل از آن می توان قرار تامین خواسته از دادگاه با دادن دادخواست تقاضا کرد.

با این توضیح که زوجه یا وکیل او به جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند بدین صورت که اول اموال توقیف شود و سپس زوج مطلع شود و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهریه تعیین کند و توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت  روز از زمان صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف ، دادخواست اصلی مطالبه مهریه ثبت نشود، با درخواست شوهر از قاضی اموال از توقیف آزاد می شود.

توجه داشته باشید که بعضی از اموال قابل توقیف نیست و اگر هم توقیف شود با اعتراض شوهر از توقیف آزاد می شود که در اصطلاح حقوقی به آنها مستثنیات دین گفته می شود.

 بر طبق ماده ۲۴  قانون محکومیت های مالی عبارت هستند از:

 • منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

بیشتر بخوانید شاید برایتان مفید باشد:۲۵ سوال رایج درباره طلاق توافقی-صفر تا صد طلاق توافقی

‫8 دیدگاه ها

 1. مطالب شما بسیار مفید هستند
  یک سوال داشتم:
  درصورتیکه زوجه ت عقد موقت توان پرداختهزینه دادرسی و تامین خواسته نداشته باشد بدون دادخواست اعسار میتوان دادخواست اولیه مطالبه مهریه و تامین خواسته را بدهد؟؟
  سپاس از راهنمایی تان

 2. باسلام.مهریه توسط زوجه در اجرای ثبت تقویم شده و به اداره زوج نامه صادر شده که یک سوم و یک چهارم کسر و به زوجه پرداخت کند.
  تعداد ۱۴ عدد سکه تقویم شده و به اداره زوج مبلغ ۶۳ میلیون تومان بابت مهریه و نیم عشر مکاتبه شده و از حقوق کسر گردیده.
  آیا با توجه به افزایش قیمت سکه مبلغ بدهی ۶۳میلیونی نیز مجددا افزایش میباید؟

 3. سلام من از طریق محضر اقدام کردم برایه اجراییه مهریه ک از طریق ثنا پیام اومده پرونده تشکیل شد ولی ابلاغیه نیومده سه ماه گذشته و من باید چیکار کنم؟

 4. سلام
  من مهریه جور کردم
  ولی اداره ثبت میگه فقط باید پول بریزی به حساب
  الانم رفتم سکه خریدم
  زنم هم نمیاد سکه بگیره و پرونده ببندند
  تمام حسابهام هم مسدود
  چیکار کنم؟

  1. درود وقت شما بخیر
   سکه ها را به قسمت اجرای ثبت تحویل داده و رسید بگیرید و اگر اقساط دیگه ایی وجود ندارد درخواست رفع توقیفی حساب بانکی های خود را نیز بدهید اینکه همسر شما مراجعه میکنند یا خیر ملاک عمل نیست

  2. سلام.من برای مطالبه مهریه به دفترخانه ازدواجم مراجعه و بعد از طرف سازمان ثبت اسناد،پیامک دریافت اجراییه توسط اداره پنجم و چند روز بعد پیامک شماره پرونده اجرایی و رمز پرونده را دریافت و وضعیت پرونده ام را در سایت ثبت من چک کردم و فقط همان پیامک رو در قسمت وضعیت پرونده نوشته بود.حدود ۵ روز از دریافت این پیامک میگذرد اما هنوز خبری نیست در این مرحله چه اقدامی باید انجام دهم؟ آیا گرفتن نوبت اینترنتی از اداره پنجم ثبت لازم هست؟ ممنون میشم راهنمایین کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل پایه یک(کلیک کنید