نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو

گروه وکلای حکمت برای سهولت کار شما همراهان عزیز  ،در این مطلب نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین – قولنامه خودرو) را تهیه نموده است تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

نمونه مبایعه نامه خرید و فروش خودرو:

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- فروشنده/فروشندگان ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  ………………………..

 1-2 – خریدار/خریداران ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  …………………………

2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال …………………. دانگ یکدستگاه خودرو …………………… از نوع …………… مدل ………………………….  سیستم ……………. رنگ ………… سیلندر …………………….. شماره راهنمایی و رانندگی ……………………………… شماره شاسی ……………………………………….. شماره موتور ……………………………………… که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل ……………………… در آن می باشد.

ماده 3 : ثمن معامله

 3-1  بهای معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. ریال ) و با حروف ( ……………………….. ریال ) تعیین گردید.

 3-2  همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( …………………………….. ریال ) نقداً / طی چک شماره …………………… عهده بانک ………………..  شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده مبلغ با حروف ( ………………………………………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 4 : شرایط معامله

 4-1  طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ……………………….به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ  ……………. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود.

 4-2 – عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

4-3 – مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رؤیت کامل فنی، بدنه، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

4-4- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است.

4-5 – هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

4-6 – کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است.

4-7 – در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……………………………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.

 4-8 – مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ……………………… ساعت ………………………….. تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

 4-9 – در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( …………………………………………. ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

4-10 –  در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن قرارداد توسط خریدار، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را (در صورت تحویل شدن) مسترد نماید.

ماده 5 : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

 5-1 – چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود. جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

 5-2 – پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

 

            محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                             نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

            محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                    نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

چند نکته طلائی در قرارداد خرید و فروش خودرو:

1-قبل از نوشتن قولنامه خودرو حتما بیمه‌نامه خودرو را چک کنید زیرا در اطلاعات بیمه نامه خودرو و تخفیف بیمه مشخص می شود که خودرو تصادف کرده است یا نه و یا چند بار تصادف کرده است. دقت کنید خودرویی که تصادف نکرده باشد دارای تخفیف خودرو است اما خودرویی که تصادف کرده باشد از تخفیف بیمه برخوردار نیست.

2- هنگام نوشتن قولنامه حتما از کاربن بین دو برگه قرارداد استفاده کنید و تمامی مواردی که باید در یک قولنامه ذکر شود را با دقت زیاد بررسی کنید. خاطرتان باشد در آخرین مرحله قولنامه و قبل از امضای طرفین کاربن را از بین دو نسخه بردارید تا طرفین بتوانند نسخه اصلی را امضا کنند.

3-اطلاعات طرفین قرارداد باید از روی مدارک شناسایی معتبر ثبت شود. مشخصات خودرو نیز باید از روی مدارک معتبر خودرو نوشته شود، اطلاعات مربوط به خودرو که در مدارک خودرو نوشته‌شده است را حتما با خود خودرو مطابقت دهید تا مغایرتی وجود نداشته باشد.

4-سالم یا عدم سالم بودن لوازم و وسایل جانبی خودرو، را در قولنامه قید کنید.

5-تمامی شرط و بندهایی که دو طرف معامله در باره آن به توافق رسیده‌اند را در قولنامه ذکر کنید.

6-مبلغی را که برای خرید پرداخته می‌شود را در قولنامه بنویسید و قید کنید که چه مقدار به‌ صورت نقدی پرداخته می‌شود و چه مبلغی به صورت چک پرداخت می‌شود.

7-اگر مبلغی به صورت چک پرداخت می‌شود،تمامی جزئیات مربوط به چک، تعداد و تاریخ آن در قولنامه یادداشت کنید.

8- این‌گونه سندها و قولنامه‌ها نباید خط خوردگی داشته باشند. اگر در هنگام نوشتن و پیش از امضا، قولنامه دچار خط خوردگی شود باید در انتها توضیحی مربوط به خط خوردگی و اینکه قبل از امضای طرفین خط‌‌‌ خوردگی به وجود آمده است، نوشته شود و علاوه بر طرفین معامله، شاهدان نیز باید یادداشت مربوط به علت خط ‌خوردگی را امضا کنند.

9-اما در هنگام خرید و فروش خودروی دست دوم نکته مهم این است که هنگام تعویض پلاک اگر شما خریدار باشید، باید همراه فروشنده برای تعویض پلاک بروید و نباید از فروشنده وکالتی برای تعویض پلاک دریافت کنید. در صورتی که شخصی حق انجام معامله نداشته باشد وکالت نامه برای تعویض پلاک بی اعتبار است. کسانی هستند که حق انجام معامله ندارند و از ترفند دادن وکالت نامه و سوءاستفاده از بی‌اطلاعی خریدار از ممنوع المعامله بودنشان،‌ کلاه برداری می کنند.

10-سعی کنید حتما در بنگاه‌های معتبر و دارای تابلو‌های اتحادیه و جواز کسب معامله خود را انجام دهید و قولنامه خود‌ را تنظیم و امضا کنید. همچنین طرفین معامله می بایست یک نفر شاهد عادل همراه داشته باشند تا هنگام امضای قولنامه، حضور داشته باشند و قرار داد را به عنوان شاهد امضا کنند.

با توجه به مواردی که در بالا به آن پرداختیم میتوانید قولنامه خود را با خیالی آسوده امضاء کنید و آن را جوری تنظیم کنید اختیاراتی قانونی در آن لحاظ شود که به نفع و مورد توافق طرفین باشد شما همراهان عزیز میتوانید برای تنظیم قرارداد خرید و فروش خودرو خود از وکلای مجرب گروه وکلای حکمت بهره مند شوید.

پیشنهاد می شود این مطلب را از دست ندهید. قولنامه چیست؟

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)