نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**

مطابق قوانین جدید میتوانید ثمن معامله باطل را به نرخ روز دریافت کنید حتی اگر در قرارداد ذکر نشده باشد.

اگر آنچه مورد معامله قرار گرفته است متعلق دیگری باشد معامله باطل است. در این صورت خریدار جاهل به معامله باطل میتواند ثمن معامله را استرداد نماید.حال با توجه به تورم کنونی ممکن است ثمن معامله در زمان دریافت ارزش واقعی خود را از دست داده باشد. در اینصورت با توجه به رای وحدت رویه اخیر میتوانید کاهش ارزش پول خود را دریافت و جبران نمایید.

قبل از توضیح این موضوع به تعریف ثمن معامله و نیز استرداد ثمن معامله و شرایط قانونی آن صحبت می کنیم:

مطالبه ثمن معامله

دعوی استرداد ثمن معامله، زمانی مطرح می‌شود، که خریدار، بر خلاف وعده خود در قرارداد فروش، از انجام تعهدات خود، مبنی بر پرداخت ثمن معامله، خودداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود به فرشنده نباشد.

چگونگی و شرایط تعیین ثمن معامله

-در پروژه های بزرگ ساختمانی و صنعتی ، مبلغ و قیمت معامله ، بر اساس واحد بها ء  یا فهرست بهای پایه ،صورت می گیرد.

-طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی ،معاملات موسسات و سازمانهای دولتی و…  ،صرفا از طریق مناقصه و مزایده،صورت می گیرد.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**
نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز
نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**
نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

در حقیقت مناقصه  و مزایده بمنزله عقد محسوب می شود ونیاز به انعقاد قرارداد جدید نیست

و اگر سازمانها و مراجع بخواهند علاوه برمزایده و یا مناقصه ،قرارداد جدید با برنده مناقصه و مزایده ببندنند ،به منظور جلوگیری از تضیع حق برندگان مزایده و مناقصه میبایست ، اسناد آن را ،در حین برگزاری مزایده و مناقصه در اختیار ذینفع ، قرار دهند.

اگر قرارداد جدید مخالف با مزایده و مناقصه باشد، برنده مزایده و مناقصه ،می تواند ادعای  خسارت کند و تضامین را مسترد کند

در جایی که طرفین قرارداد ،افراد متعددی می باشد ،مسئولیت طرفین قرارداد را نسبت به  پرداخت سهم دیگران میبایست بصورت مسئولیت تضامنی، قراردهید.

چرا که امکان دارد یکی از طرفین قرارداد کارشکنی کند و عملااجرای پروژه مقدور نباشد و این مورد در فرضی که پس از فوت یکی از طرفین قرارداد ، مسئولیت بین ورثه وی تجزیه به میزان سهم الارث می شود ،متصور است

در قراردادهای منعقده با شرکت ،صرفا مسئولیت پرداخت قیمت مورد معامله با شرکت است و مدیر عامل را نمی توان بازداشت کرد مگر شرط مسئولیت تضامنی شرکت با مدیر عامل و سهامدار را در قرارداد نمود.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**
نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

در بعضی قراردادها ومعاملات ، تعین دقیق مقادیرقیمت مورد معامله در ابتدای قرارداد ، مشخص و روشن نیست که در این فرض تخمین میزان هزینه براساس برآورد مخارج در آینده ،حجم و میزان کاردر آینده و.. صورت می گیرد . در این صورت بهتر است افزایش قیمت را، محدود به درصد خاصی از قرارداد، گردد و سقف آن مشخص گردد.

خسارت تاخیر ثمن معامله:

اگر خریدار سر موعد ثمن و یا اقساط آن را پرداخت ننماید فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد که می توان علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر تادیه به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت نیز علاوه بر خسارت دادرسی مطالبه کند.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد ثمن معامله

تصویر مصدق سند عادی
تصویر مصدق سند رسمی
كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي

بطلان معامله و مطالبه ثمن به نرخ روز

چنانچه معامله انجام شده به خاطر تخلف فروشنده باطل شده باشد و این موضوع به اطلاع خریدار نرسد، خریدار می تواند ضمن اعلام بطلان معامله ،ثمن معامله را نیز بخواهد.

نمونه دادخواست بطلان و بی اعتباری معامله و بیع نامه

اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

درخواست صدور تأمین خواسته در مطالبه ثمن قراداد

قرار تأمین خواسته به این معناست که خواهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار تامین خواسته ، تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده اقدام نماید. در صورت تشخیص دادگاه، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می کند.

وکیل استرداد ثمن معامله

همانطور که می دانید ثمن معامله دین محسوب می شود و استرداد ثمن جزء دعاوی منقول است و خواهان می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده طرح دعوا نماید.

وکیل استرداد ثمن معامله همان وکیل پایه یک دادگستری است که در امور ملکی و نیز امور قرارداد تخصص داشته و با تجربه بالا و با اشراف کامل به قوانین جاری کشور ،در صدد احقاق حق موکل خود است.

در این خصوص و با ارائه مدارک و مستندات قانونی که موکل در اختیار وکیل پایه یک دادگستری قرار می دهد،تمام سعی و توان خود را برای به نتیجه رسیدن پرونده تا احقاق حقوق موکل به کار خواهد بست.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

تجدیدنظرخواهی ……… نسبت به دادنامه اصداری از شعبه هفتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور به شماره ۹00785787585- 95/ که بر آن اساس و به شرح گردشکار پیش­گفته که ضرورتی به تکرار نمی باشد حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ 12345678 ریال به عنوان غرامت ناشی از ارزش روز مبیع بلحاظ مستحق للغیر درآمدن آن و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به عنوان خواهان نخستین صادر گردیده مآلاً وارد به نظر نمی رسد.

و از آنجایی که ملاحظه می شود مستند دادگاه نخستین بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات ناشی از افزایش روز مبیع رأی وحدت رویه شماره 44664445/655232/دیوانعالی محترم کشور و مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی است که به نظر می رسد برداشت دادگاه محترم از این مستندات صحیح به نظر نمی رسد.

چرا که حسب آن مستندات بایع باید ثمن مأخوذه را همراه خسارت وارده به ثمن که ناشی از بی ارزشی پول طبق نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می شود پرداخت نماید نه قیمت روز مبیع و منظور از غرامات احصائی در آن مواد قانونی صرفاً هزینه های مستقیم معامله به عنوان خسارات و غرامت قابل مطالبه از سوی خریدار می باشد.

با توضیح دیگر اینکه منظور از غرامات در صورت بطلان عقد به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان محترم کشور کاهش ارزش ثمن ذکر شده است که ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه مذکور ثمن همان معامله است و قدر متقین این رأی آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله لحاظ می گردد و از رأی وحدت رویه استنباط نمی­ شود که منظور از غرامت افزایش قیمت سوقیه مبیع می باشد.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**
نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

لذا رأی باتوجه به مراتب صدرالذکر و نیز اقرار تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی که عنوان داشته حاضر به پرداخت خسارات وارده به تجدیدنظرخوانده می باشم ولی نه ارزش روز مبیع که مورد حکم دادگاه محترم نخستین قرار گرفته به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که اساس حکم را مخدوش نماید منتهی چون تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار بابت ثمن معامله وجه نقد پرداخت نموده است،

باید مستند دادگاه در محکومیت وی به خسارات وارده ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی باشد که با محاسبه آن طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ قطعیت حکم به ابطال معامله ۹۹/۱/۲۸ تا تاریخ پرداخت که یوم الادا می باشد باید پرداخت نماید.

فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر با تصحیح به عمل آمده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره طبق ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است./

رئیس شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان خرسان رضوی- مستشار دادگاه

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص  در مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

4.3/5 - (19 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)