نمونه دادخواست تصرف عدوانی

در خصوص نمونه دادخواست تصرف عدوانی نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای نمونه دادخواست تصرف عدوانی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

در دعوای تصرف عدوانی شخص می‌تواند از راه حقوقی و یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما شیوه اقدامات هر شخص فرق دارد.به همین دلیل باید با توجه به دلایل اثباتی خود یکی از این دو روش را انتخابکرده تا از هدر رفتن وقت خود و مراجع قضایی کم کند.ما در این مطل نیز نمونه دادخواست تصرف عدوانی را فراهم کرده ایم که با اینکه این دادخواست از نظر حقوقی کامل میباشد اما با توجه به اینکه هر پرونده نکات ریز و خاص خودش را دارد بهتر اسست قبل از تنظیم دادخواست تصرف عدوانی با وکلای مجرب و متخصص گروه وکلای حکمت که در این حوزه فعالیت میکنند راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید.

تصرف عدوانی چیست؟

مطابق با ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر و غلبه تصرف کند یا وارد شود علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حسب مورد از یک تا ۶ ماه حبس محکوم میشود و چنانچه این اقدام با سلاح صورت پذیرد مجازات عامل یا عاملان از یک تا سه سال حبس می باشد.

پیشنهاد میشود قبل از استفاده از این نمونه دادخواست اطلاعات خود را دز زمینه تصرف عدوانی افزایش دهید: رفع تصرف عدوانی

نمونه دادخواست تصرف عدوانی

نمونه دادخواست تصرف عدوانی:

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان
خوانده
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن 1.      تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع بنا و اشجار مقوم به …….. ریال

2.      اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ……. ریال

3.       به انضمام کلیه خسارات قانونی

4.       تقاضای صدور دستور موقت

دلایل ومنضمات دادخواست 1.      کپی مصدق سند مالکیت،

2.      معاینه محل و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس

 ریاست محترم دادکاه عمومی شعبه ….

 با سلام

به موجب سند مالکیت شماره ……………………..  پلاک ثبتی ………….. بخش ………….. واقع در …………………………. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرف عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا ی بدون مجوز خوانده و اجرت المثل ایام تصرف از تارخ ………….. لغایت صدور حکم به میزان ……… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس مورد استدعاست

محل امضاء 

14 نکته طلائی در مورد تصرف عدوانی:

1-دعاوی تصرف عدوانی صرفا در مورد مال غیرمنقول قابلیت طرح دارد.

2-دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، باید مال غیرمنقول ، بدون رضایت متصرف و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج گردیده و یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز بدون رضایت متصرف و استفاده کننده از حق و به غیر وسیله قانونی انجام شده است.مطابق ماده 167، در صورتیکه دو یا چند نفر مال غیر منقولی را در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از اینها مانع تصرف یا استفاده بعضی دیگر شوند،حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بوده و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

3-در خصوص اقامه دعاوی تصرف، مرجع صالح، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

4-رسیدگی به این دعاوی مطابق قانون خارج از مهلت می باشد و مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام،رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی می باشد.

5-طبق ماده 163، کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق یا انتفاع اقامه دعوا کرده، نمی تواند نسبت بهتصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوی کند.در جهت عکس، کسی که علیه وی دعوی تصرف اقامه شده است،می تواند دعوی مالکیت اقامه کند.

6-مطابق با ماده 170:

اگر کسی از جانب دیگری متصرف  ملکی می باشد میتواند به قائم مقامی مالک برابر این مقررات شکایت کند.

7-در دعاوی تصرف، ارائه و استناد به سند رسمی، تنها در خصوص اثبات سبق تصرف قابلیت استناد دارد و مطابق ماده 174، دادگاه در دعاوی تصرف، صرفا به سابقه تصرف و استفاده از حق خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده توجه میکند.

8-خواهان در دعاوی تصرف می تواند، درخواست صدر دستور موقت نماید.اگر دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.این دستور یا صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.

9-در خصوص رسیدگی به دعاوی تصرف، ماده 177، رسیدگی به دعاوی تصرف را تابع تشریفات ایین دادرسی قرار نداده و رسیدگی به انها را خارج از نوبت تجویز نموده است.

10-دادگاه در دعاوی تصرف،تصرفات قبلی خواهان یا استفاده از حق ارتقاق یا انتفاع او را احراز میکند و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق خوانده نیز در دادگاه باید اثبات گردد.

11-خواهان در دعاوی تصرف، معمولا برای اثبات تصرفات قبلی یا استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع خود معمولا به شهادت شهود استناد میکند و یا ادله دیگری مانند سند رسمی یا عادی .

12-در ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی:به شخص ثالث اجازه داده شده مادامیکه ختم رسیدگی اعلام نشده چنانچه در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت و یا ممانعت از حق، خود را ذینفع بداند ورود کند، اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر.

13-تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.بنابراین مدعی می تواند اقامه دعوی حقوقی یا شکایت کیفری مطرح نماید.

14-درخصوص اجرای حکم، در صورتیکه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای ان نخواهد شد.حسب مورد متصرف عدوانی را از ملک خارج نموده و به مزاحمت مزاحم پایان داده و یا رفع ممانعت از حق خواهد شد.

در بالا ما یک نمونه از دادخواست تصرف عدوانی را آورده ایم ولی بهتر است قبل از تنظیم آن با وکیل ملکی گروه وکلای حکمت مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره و دریافت راهنمایی و مشاوره بیشتر از وکیل متخصص دعاوی ملکیاینجا کلیک کنید.

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره نمونه دادخواست تصرف عدوانی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

3 پاسخ

  1. سلام در اجرای دادنامه مامور اجرا، آپارتمان را بصورت درب بازکه در صورتجلسه قید شده تحویل گرفتم (22ماه پیش) متعاقب آن شرکت سازنده درب را قفل کرده وکلید را تحویل نمیدهدو به نگهبان دستور داده از ورود افرادی که کلید ندارند ممانعت کند بر اساس چه ماده ای میتوانم طرح دعوی کنم متشکرم

  2. سلام اینجانب قطعه زمینی داشتم که عده ای برای اینجانب ایجاد مزاحمت نموده اند و چندین درخت در ان را ریشه کن کرده اند که از انها شکایت که دادگاه حکم مجازات به حبس و شلاق صادر و از طرف دادگاه تجیدنظر مجازات انها به سه سال تعلیق یافته که متاسفانه قسمتی از زمین مورد تعلیق را در تصرف دارند و حاضر به رفع تصرف نمیباشند و دو مرتبه زمین دیگری را در نقطه ای دیگر تصرف نموده اند شکایت اینجانب چگونه باید باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.
مشاوره حقوقی تلفنی 09120170676

توجه !

اگر در خصوص نمونه دادخواست تصرف عدوانی نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.