نمونه حکم تجویز منافع به غیر-شرایط***/کاربردی

نمونه حکم تجویز منافع به غیر-شرایط***/کاربردی

برابر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356: هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

یا اجاره نامه در بین نباشد و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه ی مورد اجاره، حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد و الا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند. و از دادگاه حکم به تجویز ‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر را بگیرد.

اگر مستاجر به مورد اجاره نیازی نداشته باشد و از طرفی قصد انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی را به غیر داشته باشد باید دادخواستی تحت عنوان تجویز انتقال منافع را تقدیم دادگاه حقوقی نماید.

دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی از موجر سوال می پرسد، آیا قصد خرید سرقفلی را دارد یا خیر؟؟

اگر موجر قصد خرید را نداشته باشد، دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع را صادر می کند و مستاجر ظرف 6 ماه فرصت دارد مورد اجاره را با همان شرایط مندرج در قرارداد اجاره سابق به غیر منتقل نماید مستاجر پس از آنکه خریدار جدید، را به دادگاه معرفی نمود اجرای احکام دادگاه، سند رسمی صلح سرقفلی را، به نام خریدار جدید تنظیم می‌نماید.

دادگاه وظیفه ای در پیداکردن خریدار جدید ندارد و خود مستاجر راسا باید خریدار جدید را یافته و به دادگاه معرفی نماید. النهایه دادگاه پس از معرفی خریدار جدید، دستورات مقتضی مبنی برنقل و انتقال منافع عین مستاجره را از طریق دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند اجاره نامه ی سابق یا در صورتی که سند اجاره عادی باشد (از طریق دفترخانه ی نزدیک ملک) می دهد و النهایه رونوشت آن را به دفترخانه ی مربوطه ارسال و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود.

داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری با 20 سال سابقه درخشان موفق در پرونده های حقوقی-کیفری-ملکی-خانوادگی

نمونه حکم تجویز منافع به غیر

رای دادگاه  –  حکم تجویز منافع

پرونده کلاسه : …….

شماره دادنامه : …….

تاریخ تنظیم :…………..

مرجع رسیدگی : ………………………..

خواهان : آقای ……………….. به نشانی : ………………. .

خواندگان :

1- خانم ……………… به نشانی : …………………………. .

2- آقای ……………………….. به نشانی : …………………….. .

خواسته :

1- تجویز انتقال منافع

2- فسخ اجاره نامه

گردشکار :

خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر – فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تجویز انتقال منافع

در خصوص دعوی آقای…………………. به طرفیت……………… با وکالت ….. 2- …………….. به خواسته …….. انحلال اجاره نامه ………………. 2- الزام به انتقال سرقفلی مربوط به آن 3- الزام به اخذ مفاصاحساب دارایی 5- تامیت اجتماعای شهرداری و دفترخانه و به پرداخت هزینه های آن 3- الزام به انتقال دو خط تلفن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته به استناد اجاره نامه فوق خواندگان مشاعاً شش دانگ یک واحد تجاری جزء پلاک ثبتی ………. اصلی را به مدت دو سال از تاریخ …………………..اجاره می کنند در تاریخ …………………. پس ز انقضای مدت اجاره، سرقفلی و دو خط تلفن به شماهر های … و … را به موکل واگذار می کنند پس از25 روز از انجام معامله عین مستاجره را تخلیه و به همراه دو خط تلفن مذکور تحویل موکل می دهند و موکل با پرداخت ……………………… تومان به عنوان حق مالکانه به مالکین در تاریخ …………… رضایت آنان را به نقل و انتقال جلب می کند.

اکنون که موکل می خواهد تنظیم اجاره نامه رسمی با مالکین نماید این امر مستلزم تعیین تکلیف اجاره نامه رسمی قبلی و انتقال سرقفلی موضوع آن از مستاجر قبلی به مستاجر جدید با اخذ مفاصا حساب می باشد.خواندگان متاسفانه از این امر استنکاف و موجبات ورود ضرر و زیان به موکل را فراهم نموده اند.

از این رو تقاضای رسیدگی و صدو رحکم به خواسته فوق را دارد.لازم به ذکر است وکیل خواهان طی صورتجلسه مورخ ……………………….خواسته را در قسمت اعلام انحلال اجاره نامه مسترد می نماید.خوانده ردیف دوم اظهار داشته است همسر اینجانب بر اساس وکالتنامه ای که از من داشته سه دانگ این مورد معامله را به خواهان واگذار کرده و من آماده انتقال هستم اما هزینه های این پرونده مربوط به اینجانب نمی باشد.

وکیل خوانده ردیف اول به طور خلاصه در مقام دفاع اظهار داشته حسب محتویات پرونده کلاسه …. مطروحه در همین دادگاه موکل هیچگونه وجهی بابت ثمن قرارداد دریافت ننموده است و با توجه به اینکه در قرارداد بیع و کلیه قراردادهای معوض انجام یک تعهد منوط به تعهد متقابل می باشد تا زمانی که خواهان ثمن قرارداد را در وجه موکل نپرداخته موکل مجاز و مختار خواهد بود.

هر معاوضه مبادله و جا به جایی است و بین دو عوض متقابل، اصل همبستگی  وجود دارد و عدالت معاوضی را ایجاب می کند که دو تعهد متقابل در یک زمان اجرا شود و هر کدام از طرفین قرارداد حق دارد اجرای تعهد خود را موکل به اجرای تعهد از سوی طرف دیگر نماید (حق حبس) لکن این حق درباره دو عوض اصلی و متقابل است و چنین نیست که مجموعه عوض و شروط و تعهدات یک طرف در برابر مجموعه التزام های طرف دیگر قرار گیرد تا اجرای هر جزء از این مجموعه را منوط به اجرای تعهدهای طرف دیگر نمود.در ما نحن فیه عوضین اصلی به ترتیب تسلیم عین مستاجره و پرداخت ثمن معامله است چون خوانده به ایفاء تعهد اصلی خود یعنی تسلیم عین مستاجره اقدام نموده است دیگر نمی تواند برای تنظیم سند انتقال به حق حبس استناد کند و آن را موکول به پرداخت ثمن نماید چون تنظیم سند انتقال جنبه فرعی و تبعی دارد.بدیهی است در فرض صحت ادعای خوانده مبنی بر عدم وصول ثمن معامله حق طرح دعوی مستقل برای ایشان محفوظ ایت بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه وارد و ثابت به نظر می رسد و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به اخذ مفاصاحساب از اداره دارایی، تامین اجتماعی و شهرداری و پرداخت هزینه های انتقال و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سرقفلی موضوع اجاره نامه شماره …. و با انتقال دو خط تلفن موصوف بنام خواهان صادر و اعلام می گردد ضمناً خواندگان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان می باشند.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرسی شعبه 30 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد و وکیل سرقفلی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

09120170676 –  09123439500 – 77719337

Rate this post

2 دیدگاه

  1. سلام
    خیلی عالی بود استفاده کردیم دمتون گرم💎💎💎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)