حقوقی

ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریه

 

راه های رفع ممنوع الخروج کردن زوج ( مرد ) و یا هر بدهکار دیگری :

اگر فردبدهکار  از بابت مهریه و… یا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند 

یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش صرف نظر کند. 

دادگاه و یا اجرای ثبت ممنوع الخروجی ،بدهکار را رفع می کند 

تاثیر شغل فرد در رفع ممنوع الخروجی:

باتوجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه ،طلبکار ان به منظور حفظ و تامین مطالبات خود ،می توانند  از خروج بدهکارانی که با هدف  فرار از بدهی قصد خروج از کشور را دارنند جلوگیری نمایند و لکن افراد بدهکار ، با رعایت شرایط مندرج در ذیل می توانند ، اجازه خروج از کشور را بگیرنند 

اگر فردی به دلیل  نوع کار و حرفه ای که دارد و لازمه آن خروج از کشور است ،می تواند با شرایط خاص ،تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی نماید 

با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.

بطور مثال ..

مردانی که به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی ،خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

و یا مردانی که به قصد درمان از کشور خارج می شونند

 

اگر محکومیت از طریق دادگاه باشد (مدت ممنوع الخروجی)

برابر ماده 23 قانون اجرای محکومیت های مالی :

ماده ۲۳ـ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.


نکته:بنابراین درمحکومیت های دادگاه از جمله مهریه و.....ممنوع الخروجی مهلت ندارد و راههای رفع ممنوع الخروجی دادگاه عبارت از ..

ثبوت اعسار محکومٌ علیه -جلب رضایت محکومٌ له – سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت-سفرواجب -سفر درمانی است 

 

ادامه مطلب
نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

اگرمبنای طلب اجرائیه  از طریق اجرای ثبت باشد ( مدت ممنوع الخروجی )

 

مدت اعتبار ممنوع الخروجی 6 ماه است اگر تمدید نشود خودبخود ممنوع الخروجی رفع می شودو لغو آن نیاز به دستور ندارد

و لکن عملا قرار رفع ممنوع الخروجی ،نیازمند دستور دادستان است

اعتراض به ممنوع الخروجی

بموجب تبصره ٢ ماده ٢٤٧  قرار ممنوع الخروجی ظرف ١٠روز،از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض است. 
اگر قرار توسط بازپرس صادر شده باشد ، مرجع اعتراض دادگاه خواهد بود. 
اما اگر قاضی دادگاه قرار ممنوع‌الخروجی را برای فرد صادر کرده باشد،می توان به دادگاه تجدید نظر اعتراض نمود

آیا زوجی که حکم اعسار میگیرد ممنوع الخروج میشود؟

مردی که حکم اعسار میگیرد و پرداخت مهریه را قسط بندی میکنند بجای اینکه آن را یکجا پرداخت نماید در صورتی که تقاضای رفع ممنوعیت از کشور را داشته باشد نمیتوان ممنوعیت مرد را رفع نمود و تا پرداخت آخرین وام ممنوعیت زوج باقی میماند.

ممنوع-الخروج-شدن-زوج-بابت-مهرdi-mehriye

 ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه از دو طریق امکان پذیر است:

 1. ممنوع الخروج کردن زوج بابت مطالبه مهریه از طریق دادگاه

به استناد ماده ۲۳ قانون محکومیت های مالی در هر دعاوی حقوقی از جمله مطالبه مهریه ،پس از صدور رای محکومیت مهریه و نپرداختن مهریه و یا تقسیط نشدن مهریه توسط زوج ،محکوم له (زوجه) می تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور  قرار ممنوع الخروج کردن زوج (شوهر) را کند.دادگاه تکلیف به پذیرش آن دارد؛ مگر اینکه مهریه پرداخت شود یا اعسار زوج برای پرداخت مهریه پذیرفته شود.

اگر شوهر (محکوم علیه) تامینی مناسب به تشخیص دادگاه بسپارد،رفع ممنوع الخروجی صادر می شود؛ رجوع شود به مواد ۳،۶و۲۳ قانون محکومیت مالی مصوب ۱۳۹.

ماده۳ـ اگر استیفای محکوم‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌ له حبس می‌شود.

چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌ له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.

نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری  است.

 1. ممنوع الخروج کردن زوج بابت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

 زوجه با داشتن سند رسمی مهریه میتواند از طریق اجرای اداره ثبت اسناد نیز مطالبه مهریه کند.

زوجه باید به دفتر ازدواجی که در شناسنامه و عقد نامه قید شده و نکاح را ثبت کرده مراجعه نماید و تقاضای صدور اجرائیه کند پس از صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه می شود که آنجا هم میتوان اموال زوج را توقیف کرد و هم او را ممنوع الخروج کرد.

ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و همچنین ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷.

رویه اداره اجرای ثبت تهران بدین صورت است که اگر حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه صادر شده باشد و زوج پیش پرداخت مشخص شده در حکم و کمی از اقساط را پرداخته باشد با تقاضای مرد، ممنوع الخروجی او را رفع می کند.

بعضی از خانم ها (زوجه) ممکن است مقداری از مهریه را از دادگاه مطالبه کرده و مقداری دیگر را طریق اداره اجرای ثبت درخواست داده باشد.

در این موارد می بایستی برای آن قسمت از مهریه که از طریق ثبت اقدام شده دادخواست تقسیط مهریه مستقل تقدیم دادگاه کرد؛ البته در مواردی دیده شده که تقسیط مهریه مطالبه شده از طریق دادگاه هم در رفع ممنوع الخروج کردن زوج در اداره ثبت نیز موثر بوده است.

در برخی موارد زن برای دریافت مهریه از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه می‌کند و پس از ابلاغ اجراییه به شوهر، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول وی اقدام کند.

اما در برخی موارد زن به اموال همسر دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول مهریه، مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در ایندر این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروجی او را از دادگاه بخواهد تا از خروج شوهر از کشور به قصد پرداخت نکردن مهریه جلوگیری شود.

رفع ممنوع الخروجی زوج:

 در سه حالت اداره ثبت می تواند ممنوع الخروجی مرد را رفع می‌کند:

 • مواردی که مرد مهریه را پرداخت کند.
 • زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی مرد منصرف شود.
 • دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند.

بنابراین در خصوص وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی از طرف مردان بدهکاری که به این اداره مراجعه و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی خود را دارند، باید گفت که اداره ثبت اختیار گرفتن وثیقه را ندارد و فقط در سه حالت یاد شده می‌تواند ممنوع‌الخروجی مرد را رفع کند.

در چه مواردی زوج می تواند ممنوع الخروجی خود را برطرف کند:

 • در مواردی که مرد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
 • در مواردی که زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش منصرف شده ومراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع دهد.
 • در صورتی که دادگاه و مراجع قضایی؛ قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد صادر کنند.
 • در مواردی که شوهر مالی را به عنوان تضمین به اداره ثبت اسناد معرفی نماید که به اندازه بدهی وی ارزش داشته باشد. در این صورت یکبار و حداکثر به مدت ۶ ماه قادر به خروج از کشور خواهد بود.
 • در این مقاله ما به بررسی مهم ترین نکات درباره ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریه توسط زوجه پرداخته ایم پیشنهاد گروه وکلای حکمت برای شما همراهان عزیز این است که این مقاله را تا انتها بخوانید و در هر قسمتی از این مطلب اگر سوالی راجع به ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریه برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت بیان کرده تا وکیل خانواده گروه وکلای حکمت که سالها است در این حوزه تخصص و تجربه دارد شما را راهنمایی کند.

  شماره تلفن وکیل خانواده:

  اگر راجع  به ممنوع الخروج شدن زوج بابت عدم پرداخت مهریه سوالی برایتان پیش آمد و نیار به برقراری ارتباط با وکیل خانواده متخصص و مجرب و سپردن پرونده خود به ایشان را داشتید با شماره های 09120170676 و یا 02177719337 تماس حاصل نمایید.

  آدرس وکیل خانواده:

  فلکه اول تهرانپارس خیابان قانع یا 142 شرقی پلاک 39 طبقه دوم واحد 5

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل پایه یک(کلیک کنید