ملکیحقوقی

نمونه قرارداد اجاره

 

اجاره نامه چیست؟

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود که قرارداد اجاره شامل سرفصل ها ی مختلف از جمله . مشخصات طرفین قرارداد و میزان اجاره بها و مدت اجاره و مورد اجاره و شرایط طرفین در آن می باشد.

نکنه مهم1 ***

متن اجاره نامه مندرج در ذیل را می توانید در کلیه اماکن مسکونی ، تجاری و…استفاده کنید فقط یادتان باشد طبق قانون روابط موجر و مستاجر ، موارد ذیل را در قراردادتان ،مد نظر قرار دهید در غیر اینصورت نمی توانید ملک را تخلیه فوری کنید

1.قرارداد اجاره را ،در 2 نسخه باشد

2.دارای تاریخ روز و ماه و سال باشد

3.2 شاهد ذیل آن را امضا کنند

3.حتما یک نسخه از اجاره نامه را بگیرید

نکته مهم 2***

هیچ فرقی نمی کند قرارداد اجاره را بصورت دستی در منزل و یا محل کار و … و یا اینکه در مشاور املاک ( فرم مخصوص)تنظیم کنید هر دو مورد اعتبار دارد و مشمول تخلیه فوری می شود

فرم نمونه قرارداد اجاره نامه

نمونه قرارداد اجاره ملک شامل ( آپارتمان ،مغازه ،خانه مسکونی ):

الف) موجر / موجرین

خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی ……………………………………………………..

اگر اجاره نامه به وکالت از طرف مالک است متن ذیل را هم پر نمائید

وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است .

ب) مستأجر / مستأجرین

خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………………. صادره از ………………………. متولد ………………………. تلفن ………………………. به نشانی ………………………. ……………………….

این مطلب را از دست ندهید 

قرارداد اجاره را چگونه بنویسیم ،که بتوانیم ملک را تخلیه فوری کنیم ؟؟

شرایط تخلیه در زمان کرونا چگونه است( صفر تا صد )

تفاوت اجاره نامه رسمی و عادی چیست؟؟

قوانین اجاره دادن املاک مسکونی و تجاری ؟؟

عبارتست از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان / یک باب خانه به صورت …………. خوابه به زیربنای ………… متر مربع واقع در طبقه ……… واحد ضلع ………. به نشانی ……………………….

همچنین دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره …………………… و منصوبه های در آن شماره کنتور برق ………………………. و آب ………………………. و گاز شهری ………………………. که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فون کوئل , نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت , کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع گردید و مشخصات ثبتی مورد اجاره به شماره پلاک ثبتی ………………………. فرعی از ………………………. اصلی بخش ……………………….(نمونه قرارداد اجاره نامه)

ت) مدت اجاره 

به مدت ……………تاریخ شروع آن از ………………………. و خاتمه آن به تاریخ ………………………. هجری شمسی

ث) اجاره بها 

به قرار ماهیانه مبلغ ………………………. ریال که برای تمام مدت قرارداد اجاره مجموعاً مبلغ ………………………. ریال خواهد شد که مال الاجاره ماهانه در اوایل هرماه در قبال اخذ رسید کتبی به موجر پرداخت نماید , عدم پرداخت مال الاجاره یا عدم وصول هریک از چک های مال الاجاره ها ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید موجب فسخ باقی مدت قرارداد برای موجر خواهد بود و موجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید.(نمونه قرارداد اجاره نامه)

تبصره : مبلغ ………………………. ریال به عنوان قرض الحسنه از سوی مستأجر به موجر به صورت نقدی / طی چک به شماره ………………………. عهده بانک ………………………. شعبه ………………………. حساب جاری ………………………. پرداخت گردید و مقرر شده که پس از انقضاء و تخلیه و تسویه حساب های احتمالی عیناً به مستأجر مسترد خواهد شد .

ج) شروط

 1. مورد اجاره به منظور استفاده مسکونی ویا ……….. شخص مستأجر و خانواده اش که مجموعاً ………. نفر هستند به اجاره واگذار شده است .
 2. مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد .
 3. پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .
 4. پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .(نمونه قرارداد اجاره نامه)
 5. اسقاط کافه خیارات از طرفین انجام شد .
 6. مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .
 7. موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه , در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد .
 8. مالیات مستغلات و مالیات بر اجاره و تعمیرات کلی به عهده موجر است .
 9. چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد موظف و مکلف است روزانه مبلغ ……………… ریال به عنوان ( اجرت المثل ) ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و برداشت مبلغ خسارات ناشی از تأخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال است .

تبصره : چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات فوق الذکر قرارداد موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

 1.  چنانچه تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجب می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و انکسار شیشه و درب به عهده مستأجر می باشد .
 2. هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را ملحوظ نظر دارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید .
 3. مستأجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد .
 4. تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد .
 5. بقیه مواردی را که در این قرارداد ذکر نشده است طبق آیین مقررات مالک و مستأجر خواهد بود .
 6. این قرارداد در تاریخ …………………… تنظیم و مشمول قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 می‌باشد .
 7. این قرارداد اجاره در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم , امضاء و مبادله شد که یک نسخه نزد تنظیم کننده قرارداد باقی می ماند .
 8. هریک از موجر و مستأجر موظفند حق کمیسیون مشاور املاک را بپردازند .
 9. دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود نیست ( ماده 343 قانون تجارت )

توضیحات : در اجرای مقررات ماده 2 قانون مالک و مستأجر مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طرفین مکلفند هرکدام یک نفر به عنوان شاهد به مشاور املاک معرفی نمایند تا قرارداد به امضاء شهود برسد .

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

 

محل امضاء و اثر انگشت موجر                                    محل امضاء و اثر انگشت شاهد اول

محل امضاء و اثر انگشت مستأجر                                محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل ملکی و وکیل قرارداد ،وکیل ،مشاوره حقوقی  مجرب در تهران و تنظیم قرارداد اجاره شما توسط ایشان با شماره های درج شده در انتهای این صفحه تماس حاصل فرمایید.

آدرس وکیل ملکی:

تهران-فلکه اول تهرانپارس خیابان قانع یا 142 شرقی پلاک 39 طبقه دوم واحد 5 +نیاوران 

‫3 دیدگاه ها

 1. سلام خوبين ببخشيد مزاحم شدم من مهر سال 94 خونه رو اجاره دادم مهر 95 قرارداد تمام شد ولي تا الان مستاجر تو خونه ميشينه توي اسفند بهش گفتم من خرداد خونه رو ميخوام گفتن باشه بعد پيگيري كردم گفت تا اول مرداد ميرم اما همچنان توي خونه ميشينه .

  1. برای تخلیه فوری ملک تان چه مسکونی و چه تجاری ،باید ، الزاما ، باید قرارداد اجاره تان ،حائز شرایط مندرج در ذیل باشید

   2.اگر مدت اجاره ملک شما اعم از تجاری ، مسکونی و…منقصی شد، فقط می توانید از شرایط تخلیه فوری ( معمولا شاید 10 روزه تا 1 ماه )، موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 استفاده نمائید

   نتیجه :

   قبل از انقضای مدت اجاره ،چه ملک مسکونی و چه تجاری و…باشد نمی توانید از امتیاز تخلیه فوری ملک تان بهره ببرید

   که در این حالت باید بجای درخواست تخلیه فوری به شورای حل اختلاف باید……. دادخواست تخلیه به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک بدهید ،(که در این فرض ، شاید 6 ماه تا 1 سال برای تخلیه ملک تان زمان ببرد)

   2.قرارداد اجاره باید الزما در 2 نسخه تنظیم شده ، دارای تاریخ روز و ماه و سال باشد ضمنا دو شاهد ذیل قرارداد اجاره را امضاء نموده باشند

   نکته : اگر قرارداد اجاره شما شرایط قید شده در بنده 2 را نداشته باشید ، نمی توانید ملک تان را تخلیه فوری نمائید

 2. اگر بخواهید ملک تان را فوری تخلیه کنید باید قرارداد اجاره شما حائز شرایط قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد بنابراین بمنظور آنکه بررسی کنید ببینید قراردادتان شرایط قانونی را دارد مقاله تخلیه فوری را در همین سایت مطالعه نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل پایه یک(کلیک کنید