نمونه قرارداد اجاره

در نوشته پیش رو می خواهیم در مورد نمونه قرارداد اجاره که شایع ترین روش انتقال منافع است؛ و ویژگی های یک قرارداد خوب صحبت کنیم و شما را با تمام ریزه کاری های حقوقی آن آشنا کنیم، 👈پس تا انتها با ما همراه باشید.👉

تعریف عقد اجاره و اجاره نامه:

عقد اجاره:

وفق قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر مالک منافعِ عینِ مستاجره می شود که اجاره‌ دهنده را مؤجر، و اجاره‌کننده را مستأجر، و مالی که مورد اجاره واقع می شود را عین مستأجره می گویند.

اجاره نامه:

اجاره‌نامه به سندی کتبی (نوشته شده) گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تنظیم می‌ شود و رابطه بین مالک و مستاجر را به صورت قانونی بیان می کند.

ویژگی های قرار داد اجاره (اجاره نامه) خوب چیست؟

 • ۱. یک اجاره‌نامه (قرارداد اجاره) خوب و قانونی، قراردادی است که در آن حقوق طرفین قرارداد، یعنی هم حقوق مستاجر و هم حقوق موجر مورد توجه قرار گیرد.
  ۲. توجه شود که قرارداد شما کاملا قانونی بسته شود. یعنی حتی اگر با آشنایان و عزیزان خود قرارداد منعقد می کنید حتما آن را ثبت کنید و زمان انعقاد شاهد داشته باشید تا در آینده با مشکل حقوقی مواجه نشود.

***توجه داشته باشید که دادگاه ها پُر است از پرونده هایی که طرفین آن به هم اعتماد داشته، یا اعتماد کرده اند.

 • ۳. در قرارداد اجاره باید مشخصات طرفین قرارداد یعنی مالک (موجر) و اجاره کننده (مستأجر)، به طور دقیق و کامل مشخص شود.

***توجه داشته باشید که به عنوان صاحب آژانس املاک و کسی که قراردادی می نویسد؛ یا به عنوان مالک و مستاجر حتما مدارک طرف مقابل را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که مدارک اصلی است چرا که گاهی افراد با مدارک جعلی و با ظاهری مثلا قابل اعتماد برای بستن قرارداد اقدام می کنند و برای شما ایجاد مشکل می کنند.

 • ۴. مدت در عقد اجاره کاملا مشخص باشد. چرا که بعد از تمام شدن مدت اجاره، مستأجر موظف است ملک را تخلیه کند. همچنین موجر نمی‌تواند قبل از این زمان، مستأجر را مجبور به تخلیه ملک کند مگر تحت شرایط پیش بینی شده در قرارداد.

*** توجه داشته باشید که حتما به مستاجر یادآوری کنید که زمان شروع قرارداد از روزی است که در قرارداد ذکر شده و چنان چه زمان در قرارداد ذکر نشود، اجاره از زمان انعقاد قرارداد محاسبه می‌شود.

 • ۵.مقدار اجاره بها مشخص باشد. (اجاره بها مبلغی است که در عقد اجاره بین طرفین قرارداد، به صورت روزانه یا ماهانه مقرر می شود که در ادبیات حقوقی به این مبلغ اجرت المسمی گفته می شود.)

***نکته مهم: در تعیین اجاره‌بها به مواردی مانند امکانات ملک از جمله وجود آسانسور، سن بنا، سطح فرهنگی و اجتماعی محله، دسترسی به لوازم حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس و غیره توجه داشته باشید تا مبلغی بیشتر پرداخت نکنید.

 • ۶. نحوه پرداخت اجاره بها، و ودیعه (پول پیش) به طور کامل مشخص شود. به عنوان مثال ماهیانه اجاره پرداخت می شود؛ در اول یا اخر ماه و یا کل اجاره بهای یک ساله نقدی و هم زمان با عقد قرارداد پرداخت گردد.
 • ۷. شرایط قرارداد به طور کامل مشخص گردد.
  به عنوان مثال:
  موجر مورد اجاره جهت سکونت چند نفر به مستأجر اجاره داده شده است.
  مستأجر حق استفاده از مورد اجاره، برخلاف منظور قرارداد، که به عنوان مثال استفاده جهت شغل آرایشگری است، ندارد.
  مستاجر مکلف است از مورد اجاره درست و متعارف استفاده نماید.
  مستاجر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری مورد اجاره را به غیر، تحت هیچ عنوانی اعم از امانت، و غیره ندارد.
  ۸. ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد در قالب فسخ قرارداد (مثلا در صورت عدم پرداخت اجاره بها) ، و یا وجه التزام (وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارتِ ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد، مقدار آن را به موجب توافق تعیین می کنند) جهت عدم تخلیه کامل تعیین گردد.

به عنوان مثال مستاجر مکلف است به محض خاتمه مدت قرارداد اجاره، مورد اجاره را تخلیه نماید و آن را تحویل مالک (موجر) دهد، در غیر اینصورت مستأجر به ازای هر روز استفاده ی غیر مجاز از ملک، مکلف است روزانه مبلغ پنج میلیون ریال معادل پانصد هزار تومان به عنوان خسارت وجه التزام به موجر بپردازد.

***توجه داشته باشید که چنان چه وجه التزام در قرارداد اجاره تعیین نشده باشد، مستاجر مکلف است به محض اتمام زمان، ملک را تخلیه کند و اگر به هر دلیل این کار را انجام نداد، باید روزانه مبلغی را تحت عنوان اجرت‌المثل (مبلغی است که در قرارداد، و وفق توافق تعیین نشده و دادگاه مقدار آن را بر اساس نظریه کارشناس رسمی داد گستری برای مد تی که قرارداد پایان یافته تعیین می کند.) به موجر پرداخت نماید.

***توجه شودکه: موجر علاوه بر استحقاق دریافت وجه التزام تعیینی، حق درخواست اجرت المثل را ندارد اما حق درخواست تخلیه مورد اجاره را دارد.

 • ۹. زمان و مدت پایان قرارداد کامل مشخص گردد.
  ۱۰. مراقب باشید عین (مال) مورد اجاره موجود و معین (معین یعنی مردد بین چند چیز نباشد) باشد و مستاجر و صاحب آژانس از وجود آن اطمینان داشته باشند.

انواع قرارداد اجاره:

قرارداد رسمی: قراردادی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در این صورت حکم سند رسمی را دارد.

مزیت تنطیم قرارداد اجاره در دفاتر استاد رسمی:
چنان چه قرارداد رسمی باشد، در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب مستاجر مستقیماً می‌توان از دفتر اسناد رسمی (بدون مراجعه به دادگاه) برای صدور دستور تخلیه و صدور اجراییه تقاضا کرد.

قرارداد عادی: قراردادی که در دفاتر مشاورین املاک منعقد می‌ گردد که معمولاً به صورت نسخه چاپی توسط اتحادیه املاک از قبل تنظیم می شود و در اختیار اژانس املاک قرار می گیرد.
در این حالت اگر مستاجر از پرداخت مال الاجاره امتناع کند، موجر جهت الزام وی به پرداخت باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند و در این حالت برای موجر مستقیماً حق فسخ ایجاد نمی‌گردد مگر این که در قرارداد شرط شده باشد.

نکته مهم: برای آن که مشمول تخلیه فوری قانون روابط موجر و مستاجر قانون مصوب سال ۱۳۷۶ شوید باید نکات زیر را در نوشتن قرارداد مد نظر داشته باشید.

 • ۱. قرارداد اجاره را به صورت کتبی تنظیم کنید.
  ۲. قرارداد اجاره را در ۲ نسخه تنظیم کنید.
  ۳. قرارداد اجاره دارای تاریخ به صورت روز، ماه و سال باشد و زمان شروع و پایان قرارداد در آن مشخص گردد.
  ۴. حداقل دو شاهد ذیل آن را امضا کنند.
  ۵. مدت اجاره پایان یافته باشد.

نمونه قرارداد اجاره ملک شامل (آپارتمان ،مغازه ،خانه مسکونی):

اجاره نامه

۱. مشخصات طرفین قرارداد اجاره

موجر:

خانم / آقای …………….. فرزند …………به شماره شناسنامه ………………..  شماره ملی……………….  صادره از …………………………متولد……………………. تلفن………………… به نشانی:  ………………………………………….

اگر اجاره نامه به وکالت از طرف مالک است متن ذیل را هم پر نمائید

وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره ……………. مورخ  …………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره  ……………………تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است .

مستأجر :

خانم / آقای …………….. فرزند …………به شماره شناسنامه ………………..  شماره ملی……………….  صادره از …………………………متولد……………………. تلفن………………… به نشانی:  ………………………………………….

۲. مورد اجاره :

عبارتست از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان / یک باب خانه به صورت ………………. خوابه به زیربنای……………… متر مربع واقع در طبقه   ………. واحد ضلع  …………. به نشانی ………………… دارای پلاک ثبتی…………………..  فرعی از ………….  اصلی بخش ………..

۳. امکانات و امتیازات :

واحد مذکور  دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره ………………..و منصوبه های در آن شماره کنتور برق …………………..و آب………………..  و گاز شهری  …………………… که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فون کوئل , نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت , کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع گردید

۴. مدت اجاره

از مورخه ………………….  لغایت مورخه ……………………. به مدت یکسال تمام

۵.اجاره بها :

به قرار ماهیانه مبلغ ………………………. ریال که برای تمام مدت قرارداد اجاره مجموعاً مبلغ ………………………. ریال خواهد شد

 1. مال الاجاره ماهانه در اوایل هرماه در قبال اخذ رسید کتبی به موجر پرداخت نماید
 2. عدم پرداخت مال الاجاره یا عدم وصول هریک از چک های مال الاجاره ها ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید موجب فسخ باقی مدت قرارداد برای موجر خواهد بود و موجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید.(نمونه قرارداد اجاره نامه)

تبصره : مبلغ ………………………. ریال به عنوان قرض الحسنه از سوی مستأجر به موجر به صورت نقدی / طی چک به شماره ………………………. عهده بانک ………………………. شعبه ………………………. حساب جاری ………………………. پرداخت گردید و مقرر شده که پس از انقضاء و تخلیه و تسویه حساب های احتمالی عیناً به مستأجر مسترد خواهد شد

۶. شروط

 1. مورد اجاره به منظور استفاده مسکونی ویا ……….. شخص مستأجر و خانواده اش که مجموعاً ………. نفر هستند به اجاره واگذار شده است .
 2. مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد در صورت واگذاری موجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد .
 3. پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .
 4. پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .(نمونه قرارداد اجاره نامه)
 5. اسقاط کافه خیارات از طرفین انجام شد .
 6. مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .
 7. موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه , در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد .
 8. مالیات مستغلات و مالیات بر اجاره و تعمیرات کلی به عهده موجر است .
 9. چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد موظف و مکلف است روزانه مبلغ ……………… ریال به عنوان ( اجرت المثل ) ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و برداشت مبلغ خسارات ناشی از تأخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال است .

تبصره : چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات فوق الذکر قرارداد موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

 1.  چنانچه تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجب می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و انکسار شیشه و درب به عهده مستأجر می باشد .
 2. هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را ملحوظ نظر دارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید .
 3. مستأجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد .
 4. تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد .
 5. بقیه مواردی را که در این قرارداد ذکر نشده است طبق آیین مقررات مالک و مستأجر خواهد بود .
 6. این قرارداد در تاریخ …………………… تنظیم و مشمول قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 می‌باشد .
 7. این قرارداد اجاره در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم , امضاء و مبادله شد که یک نسخه نزد تنظیم کننده قرارداد باقی می ماند .

محل امضاء و اثر انگشت موجر                                   

محل امضاء و اثر انگشت مستاجر

محل امضاء و اثر انگشت شاهد اول                               

محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره

👈این مطلب را از دست ندهید 👇

قرارداد اجاره را چگونه بنویسیم ،که بتوانیم ملک را تخلیه فوری کنیم ؟؟

شرایط تخلیه در زمان کرونا چگونه است( صفر تا صد )

تفاوت اجاره نامه رسمی و عادی چیست؟؟

قوانین اجاره دادن املاک مسکونی و تجاری ؟؟

 

نمونه قرارداد اجاره

 

سخن پایانی:

تنظیم هر قراردادی نیاز به تخصص و دانش کافی دارد که در این راستا گروه وکلای حکمت به سرپرستی داوود چشمی در خدمت شما عزیزان هستند و در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل ملکی و وکیل قرارداد  و یا مشاوره حقوقی مجرب در تهران و شیراز جهت تنظیم قرارداد یا گرفتن مشاوره رایگان در زمینه انعقاد قرارداد اجاره ملک خود می توانید به صورت انلاین، تلفنی با استفاده شماره های درج شده در انتهای این صفحه و یا به صورت حضوری با ما تماس حاصل فرمایید.

آدرس وکیل ملکی:

تهران-فلکه اول تهرانپارس خیابان قانع یا 142 شرقی پلاک 39 طبقه دوم واحد 5 +نیاوران

4/5 - (4 امتیاز)

‫3 دیدگاه ها

 1. اشکان ملکی نیا گفت:

  سلام خوبين ببخشيد مزاحم شدم من مهر سال 94 خونه رو اجاره دادم مهر 95 قرارداد تمام شد ولي تا الان مستاجر تو خونه ميشينه توي اسفند بهش گفتم من خرداد خونه رو ميخوام گفتن باشه بعد پيگيري كردم گفت تا اول مرداد ميرم اما همچنان توي خونه ميشينه .

  1. داود چشمی گفت:

   برای تخلیه فوری ملک تان چه مسکونی و چه تجاری ،باید ، الزاما ، باید قرارداد اجاره تان ،حائز شرایط مندرج در ذیل باشید

   2.اگر مدت اجاره ملک شما اعم از تجاری ، مسکونی و…منقصی شد، فقط می توانید از شرایط تخلیه فوری ( معمولا شاید 10 روزه تا 1 ماه )، موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 استفاده نمائید

   نتیجه :

   قبل از انقضای مدت اجاره ،چه ملک مسکونی و چه تجاری و…باشد نمی توانید از امتیاز تخلیه فوری ملک تان بهره ببرید

   که در این حالت باید بجای درخواست تخلیه فوری به شورای حل اختلاف باید……. دادخواست تخلیه به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک بدهید ،(که در این فرض ، شاید 6 ماه تا 1 سال برای تخلیه ملک تان زمان ببرد)

   2.قرارداد اجاره باید الزما در 2 نسخه تنظیم شده ، دارای تاریخ روز و ماه و سال باشد ضمنا دو شاهد ذیل قرارداد اجاره را امضاء نموده باشند

   نکته : اگر قرارداد اجاره شما شرایط قید شده در بنده 2 را نداشته باشید ، نمی توانید ملک تان را تخلیه فوری نمائید

 2. داود چشمی گفت:

  اگر بخواهید ملک تان را فوری تخلیه کنید باید قرارداد اجاره شما حائز شرایط قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد بنابراین بمنظور آنکه بررسی کنید ببینید قراردادتان شرایط قانونی را دارد مقاله تخلیه فوری را در همین سایت مطالعه نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)