صلح محاباتی چیست؟

صلح محاباتی چیست؟

طبق قانون جاریه کشور، افراد می توانند  کلیه معاملات یا  اختلافات  خود را  ( از جمله دعاوی حقوقی خود را )در چارچوب عقد صلح انجام دهند و یا بعبارتی حل و فصل نمایند، صلح نامه می تواند به دو شیوه تنظیم گردد.

صلح عادی یا معوض : معمولا اگر طرفین عقد صلح ، ارزش  و قیمت دو مالی که با یگدیگر   رد و بدل  می کنند  یکسان باشد و تعادل بین قیمت  آنها  رعایت  شود ،صلح عادی یا معوض می گویند .

صلح محاباتی: ولکن اگر ارزش دو مالی که با  یگدیگر رد و بدل می شود، یکی نباشد اینگونه صلح را، صلح محاباتی می گویند و معمولا  اینگونه  صلح ها فیمابین پدر و مادر و اقوام انجام می شود و از لحاظ قانونی دارای اعتبار است.

مثال: صلح خودرو در مقابل یک خودکار یا صلح ملک در قبال یک شاخه نبات

  • کسی که مالی را به قصد صلح محاباتی به دیگری صلح  می کند نمی تواند با استناد به خیار غبن ( مغبون شدن و ضرر کردن )معامله را فسخ کند
  • اگر بخواهید اموالتان را به همسر و فرزندان  منتقل نماید در ضمن آنها نتواند آن مال را دیگری اجاره و انتقال دهند و خودتان بخواهید از مناقع مال تان استفاده کنید باید در دفتر اسناد رسمی درخواست تنظیم سند صلح عمری بگذارید با درخواست حق فسخ

 

معنی محاباتی :

محابات مصدر باب مفاعله، از ریشه‌ «حبو» و در لغت به معنای یاری دادن، عطا کردن و بخشیدن به کسی بلاعوض آمده است

این مطلب را ازدست ندهید

در چه مواردی می توان صلح نامه را باطل کرد ؟؟

نمونه صلح محاباتی 

دانلود نمونه قرارداد عقد صلح

صلح محاباتی ملک :

افراد می تواند ملک خود را به دلخواه به هر کس که بخواهند صلح محاباتی نمایند در صلح محاباتی لازم نیست تعادل بین قیمت آنچه که رد و بدل می شود رعایت شود صلح محاباتی ملک از لحاظ قانونی اعتبار دارد صلح نامه عادی را نمی توان براحتی از اعتبا ربیندازید و یا فسخ کنید مگر در قرارداد شرط کرده باشید و یا بموجب شرایطی که در قانون وجود دارد فسخ کنید

صلح نامه و لو بصورت دستی تنظیم شود دارای اعتبار قانونی است ولو اینکه در ماده 46 و 47 قانون ثبت،ثبت صلح نامه را بصورت رسمی اجباری دانسته و لکن  مقررات قانون ثبت، مانع قواعد مربوط به مرجعیت عام دادگستری و بررسی صحت صلح نامه عادی نخواهد بود بنابراین  اگر صلح نامه دستی و عادی تنظیم شود ،باید دادخواست تنفید صلح نامه عادی +الزام به تنظیم سند رسمی را در محاکم دادگستری بدهید

صلح محاباتی در قانون ثبت :

در ماده 46 و 47 قانون ثبت،ثبت صلح نامه را بصورت رسمی اجباری دانسته و لکن  مقررات قانون ثبت، مانع قواعد مربوط به مرجعیت عام دادگستری و بررسی صحت صلح نامه عادی نخواهد بود بنابراین اگر صلح نامه تنظیمی بصورت عادی و دستی باشد ، باید دادخواست تنفید صلح نامه عادی +الزام به تنظیم سند رسمی را در محاکم دادگستری بدهید

‌ماده 46 – ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت
شده باشد.
2) کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
‌ماده 47 – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و
وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک
ثبت نشده.
2) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.
‌ماده 48 – سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از
ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

عقد صلح، صلحنامه

 

صلح در لغت به معنی آشتی، دوستی، توافق و سازش تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از تراضی بر امری خواه تملیک عین باشد یا منفعت، یا اسقاط دین یا حق و یا غیر از آن.

در واقع به تعبیر حقوقی دایره عقد و قرارداد صلح آنقدر وسیع و گسترده است که قانونگذار در ماده 758 قانون مدنی می گوید:

((صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع گردیده را دارد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را در بر ندارد ))

 معنی دیگر این نحوه نگارش قانونگذار این است که با صلح نه تنها می شود به مقصود و اثر درج شده در هر یک از عقود معین رسید بلکه قراردادهای آزاد موضوع ماده 10 قانون مدنی را هم به طور کامل تحت پوشش قرار می دهد.

البته از این قاعده کلی، قرارداد خاص نکاح را که فقط با تشریفات و جریان صیغه خاص خودش و فقط بین دو جنس مخالف و عاری از موانع نکاح به وجود میآید، باید استثنا کرد.

 صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات مورد استفاده واقع می شد، ولی بتدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در شمار عقود معینه دیگر در آمد.

مطابق ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنارع محتمل در مورد معامله و غیر از آن منعقد شود.

صلح هم در موضع رفع نزاع و اختلاف موجود و احتمالی و هم بصورت معامله ای مستقل کاربرد دارد.

صلح، خواه در مقام معامله انعقاد پیدا کند یا در مقام رفع اختلاف، مانند سایر عقود معین باید دارای شرایط اساسی صحت معامله مطابق ماده 190 قانون مدنی باشد.

صلح محاباتی چیست؟

ماده 733 – 758- قانون مدنی درباره عقد صلح

 همانطور که ماده 753 قانون مدنی اذعان میدارد: برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را دارا باشند.

 منظور از اهلیت معامله، عقل و بلوغ و اختیار و قصد است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح میباشد که شخص مرتهن و ورشکسته دارای آن اختیار نمی باشند.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*

 مطابق ماده 758 قانون مدنی: صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است را دارد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.

بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن اجرا گردد.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*

مطابق ماده 456، احکام خاصه بیع، خیارات مختصه (خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن) و انفساخ در مورد تلف مبیع قبل از قبض در آن ایجاد نمی شود، زیرا انها از احکام خاصه بیع هستند.

شرایط  عقد صلح

1- صلح خواه بصورت معامله مستقل باشد و یا در مقام نزاع باشد، باید مانند عقود دیگر، شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی را داشته باشد، بنابراین، صلح واقع می شود به قصد انشاء به شرط انکه مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*
صلح محاباتی چیست؟

2- مطابق ماده 760، عقد صلح لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و منحل نمی شود مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله

مثلاً چنانچه حق انتفاع از ملکی که به کسی داده میشود، به وسیله عقد عاریه داده می شد،جائز می بود و هریک از طرفین می توانست ان را منحل کند اما در قالب عقد صلح، لازم میگردد و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را برهم زند مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

صلح در مقام تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع محتمل در آینده، نیز مانند صلح اموال و اشیا به دیگران لازم است.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*

3- صلح می‌تواند معوض یا بلاعوض واقع شود. مطابق ماده 757 صلح بلاعوض نیز جائز است.

4- صلح محاباتی: صلحی معوض است که عوض در آن ناچیز باشد.مثلا کسی مال خود را در مقابل یک شاخه نبات به دیگری صلح می کند.

5- مورد صلح باید معین باشد.زیرا معین بودن از شرایط اساسی صحت معاملات است.

صلح بر دو قسم است:

صلح بر دعوی و صلح مستقل

صلح یا ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود مانند اینکه اختلافی باشد یا دعوایی مطرح  گردد و طرفین آن را به صلح ختم نمایند.

کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمینی بر دیگری، دعوی را با او صلح کند و مبلغی بعنوان مال الصلح از او بگیرد. ممکن است برای رفع تنازع احتمالی نیز صلح انجام شود.

مانند اینکه: کسی مالی را از دیگری می خرد و کلیه حقوق احتمالی و فرضیه خود را از هر جهت نسبت به آن مال به دیگری می بخشند.

 منشاء تنازع که بخاطر آن صلح اتفاق افتاده است میتواند معامله یا غیر آن باشد.

طبق ماده 755، صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار حساب نمی شود.

هرگاه مدعی علیه مفاد ادعای طرف را نپذیرد و بعد از آن صلح نماید صلح با انکار دعوی خواهد بود.

ماده 765 قانون مدنی اذعان میدارد:

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*
صلح محاباتی چیست؟

ماده 766 قانون مدنی اذعان میدارد:

 اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه دهند کلیه دعاوی داخل در صلح حساب میشود. اگرچه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بر حسب قرائن شامل آن نگردد.

صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است و آن در صورتی است که در صحت معامله بین طرفین اختلاف باشد چنانکه یکی از طرفین به جهتی از جهات درخواست بطلان معامله را بکند و دیگری منکر ان باشد.

 مثلاً بایع به استناد آنکه معامله صوری بوده خواهان بطلان معامله شود و مشتری منکر  ادعای او گردد و متبایعین دعوای مذبور را به صلح خاتمه دهند و بایع مبلغی را بعنوان مال الصلح به مشتری پرداخت کند.

 نتیجه این صلح آن است که مصالح دیگر نمیتواند در دادگاه تقاضای ابطال معامله را نماید و تقاضای ابطال معامله را به دیگری صلح کرده است.

صلح محاباتی چیست؟*تعاریف و نکات حقوقی*

شباهت ها و تفاوتهای عقد هبه و عقد صلح محاباتی

هبه و صلح در اصطلاح عامیانه شبیه به هم هستند ولی آثار حقوقی و قانونی هر یک از آنها متفاوت است.

در صلح محاباتی، مالی با ارزش بالا با مال با ارزش بسیار کم، صلح می شود که به نوعی با هبه که بخشیدن و هدیه دادن است شباهت دارد.

به طور خلاصه شباهت های این دو به قرار زیر است:

  • هر دو عقد محسوب میشوند و تابع قوانین مربوطه
  • خیارات فسخ باستثناء خیار فریب یا تدلیس در آنها ورود پیدا نمیکند.
  • در هر دو مورد سفیه یا صغیر نیز میتواند عمل قبض را انجام دهند.

در مقابل تفاوتهای این دو عقد بیشتر و متعدد میباشد.

صلح از دو طرف لازم است لکن هبه عقدی جایز محسوب میشود.

صلح می تواند معوض باشد لکن هبه مجانی است لکن همانطور که بیان کردیم، شرط عوض می توان کرد.
عقد هبه تا زمان قبض اثری ندارد و شرط صحت هبه تملیک می باشد، اما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور.
قبض عین موهوبه از طرف صغیر ممیز و سفیه صحیح است لکن در عقد صلح فقط در صلح محاباتی این ویژگی وجود دارد و در سایر عقود صلح اهلیت لازم است.
برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد معامله را داشته باشند ولی در هبه یک استثناء وجود دارد و آن در مورد صغیر و سفیه می با شد که می توانند صلح بلا عوض را قبول کنند و نیازی به وجود اهلیت نیست.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل حقوقی  متخصص و یا  وکیل قرارداد  وکیل ملکی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

3.7/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 9 =

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا