شرایط فسخ قرارداد اجاره

شرایط فسخ قرارداد اجاره چیست؟

عقد اجاره عقدی لازم است که براحتی نمی توان آن را برهم زد مگر طرفین عقد اجاره برای خود حق فسخ آن را برای خود در نظر گرفته باشند یا قانونگذار این حق را برای یکی از طرفین قرارداد اجاره در نظر گرفته باشد به طور مثال:

منافع مورد اجاره از بین رفته باشد مغازه مورد اجاره تخریب یا پلمپ شده باشد. بعد از انقضای قرارداد اجاره نیز می توان بدون دلیل درخواست تخلیه نمود. اگر موجر یا مالک حق فسخ قرارداد اجاره نداشته باشد نمی تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.

اگر در خصوص قرارداد نیاز به یک وکیل متخصص و با تجربه دارید ما به شما بهترین وکیل فسخ قرارداد را پیشنهاد می کنیم، به ما اعتماد کنید و با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید.

09120170676-02177719337

1-شرایط فسخ قرارداد اجاره مغازه

فسخ اجاره نامه باید باید باتوجه به شروطی که قانون تعیین کرده باشد، بنابراین طرفین قرارداد نمی توانند دلایلی غیر از دلایلی که در قرارداد شرط شده است رفتار کنند.

اگر در خصوص نحوه و چگونگی و یا میزان استفاده مستاجر از عین مستاجره صریحا و به طور واضح شرطی مقرر شده باشد مستاجر موظف است در همان حدود رفتار کند اما اگر در اجاره نامه در خصوص نحوه استفاده به طور صحیح و روشن توافقی شرط نشده باشد باز هم نمیتوان به هر شکل از مورد اجاره استفاده کرد بلکه باید براساس اراده و خواست واقعی موجر که در هنگام تنظیم اجاره نامه بر اساس آن توافق شده بود عمل شود.

منظور از استفاده متعارف آن است که باید طبق روال عرف از منافع موضوع اجاره بهره برداری شود حتی اگر در قرارداد به طور کامل توضیح داده نشده باشد. بنابراین هرگاه مستاجر در هنگام استفاده از عین مستاجره از حدود عرفی تعدی و تفریط کند و امکان جلوگیری از این رفتار وی فراهم نباشد موجر حق فسخ خواهد داشت.

پیشنهاد گروه وکلای حکمت مطالعه این مقاله به شماست:حق فسخ قرارداد اجاره

شرایط کلی فسخ اجاره نامه؛

شرط خیار: شرطی است در قرارداد که به یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث، در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد می دهد.

خیار تعذر تسلیم: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر قرارداد حق فسخ قرارداد دارد.

خیار عیب: در صورتی که عیب و نقصی در خانه وجود داشته و در زمان بستن قرارداد ذکر نشده و توافقی هم صورت نگرفته باشد، اختیار فسخ اجاره‌نامه وجود دارد.

خیار تخلف شرط: اگر زمان بستن قرارداد اجاره، شروطی را تعیین کرده باشند اما یکی از طرفین قرارداد به تعهدات عمل نکند، می‌توان اجاره‌نامه را فسخ کرد.

تخلف از وصف: اگر بعد از انعقاد قرارداد متوجه شوند که واقعیت خانه با مبلغ پرداختی متفاوت است، مستاجر می‌توانند اقدام به فسخ اجاره‌نامه کنند.

2-شرایط قرارداد فسخ اجاره قبل از تحویل

یکی از موارد فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل در ماده 478 قانون مدنی مشخص شده است. طبق این ماده، این مورد ناظر بر وضعیتی است که معلوم شود که در مال مورد اجاره عیب وجود دارد. از زمان عقد قرارداد اجاره تا زمان تحویل ملک، در صورتی که عیب و نقصی در عین مستاجره به وجود بیاید، مستاجر می تواند اقدام به فسخ قرارداد اجاره کند.

منظور از عیب وجود یک اشکال و نقص و یا تفاوت عین مستاجره با مندرجات داخل قرارداد است. و هیچ محدودیت زمانی ندارد یعنی چه یک ماه از قرارداد اجاره گذشته باشد چه یک هفته، وجود عیب در عین مستاجره، اجاره فسخ قرارداد را می دهد.

نحوه فسخ قرارداد

3-شرایط فسخ قرارداد قبل از موعد

یکی از مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید، تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است، قانون در این خصوص راه حل هایی برای موجر وضع کرده تا بتواند حق خود را از مستاجر زمانی که قانون را زیر پا میگذارد بگیرد، اگر موجر در حین مدت اجرا به دلیل نیاز شخصی بخواهد ملک خود را از مستاجر بگیرد، چه اقدامی باید انجام بدهد، قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر و مستاجر نمی توانند قبل از انقضای مدت اجاره خارج از مواردی که در قانون پیش بینی شده است فسخ نمایند.

4-شرایط فسخ قرارداد به شرط تملیک

در اجاره به شرط تملیک فرد قصد خرید مالی را دارد اما چون در حال حاضر توان پرداخت آن را ندارد با مالک توافق میکند که مالی که مورد معامله قرار دارد تا آخرین قسط به تصرف مستاجر داده شود و مستاجر پس از پرداخت آخرین قسط مالک مال مورد اجاره شود اما اگر مستاجر آخرین قسط را تادیه نکند مالک مال نخواهد شد

و همچنان مالکیت در اختیار مالک خواهد بود پس فلسفه قرارداد اجاره به شرط تملیک درجایی است که شما توانایی خرید نقدی خانه را ندارید و اینگونه شرط می کنید که فعلا این جنس در اختیار شما باشد و مالک نشوید و فقط از آن استفاده کنید تا اینکه با پرداخت آخرین قسط مالک آن شوید.

5-شرایط فسخ قرارداد اجاره از طرف مستاجر

مستاجر باید بر اساس یک دلیل قانونی و موجه قرارداد را نقض کند در صورتی که این کار بدون دلیل و غیر موجه باشد، مستاجر باید خسارتی به مالک بپردازد و در شرایط زیر از طرف مستاجر حق فسخ اعمال می شود؛

1-اگر ملک اجاره داده شده با ویژگی ها و امکانات وشرایطی که در قرارداد ذکر شده مطابقت نداشته باشد مستاجر می تواند قررداد را فسخ کند .

2-اگر قسمت یا کلی از خانه دچار خرابی یا در حال خراب شدن باشد به طوریکه مستاجر نتواند رد آن زندی کند

3-گاهی اوقات فسخ قرارداد به صورت توافقی انجام می‌گیرد. اما این در صورتی است که در قرارداد، حق فسخ توسط مستاجر ذکر شده باشد.

4. بر طبق تعهد مالک قرار باشد قسمتی از خانه تعمیر شود و او بعد از عقد قرارداد اجاره از تعهد خود پشیمان شود.

مستاجر به توسط یکی از این چند مورد می‌تواند بدون پرداخت خسارتی، قرارداد اجاره را فسخ کند.

6-شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط صاحب خانه

صاحب انه یا موجر کسی است که ملک را اجاره می دهد و مستاجر وظیفه دارد طبق قراردادی که منعقد شده رفتار نماید در غیر اینصورت موجر حق فسخ دارد،که به شرح زیر می باشد:

1-مستاجر یشتر از یک هفته در پرداخت اجاره تاخیر کند

2-مستاجر بدون دریافت اجازه از مالک، ملک را به دیگری واگذار یا اجاره بدهد.

3-مستاجر مسکن را برای کارهای نامربوط مانند فعالیت های نادرست یا فعالیت های تجاری استفاده کند 

4-مستاجر باید اجازه دهد صاحب خانه برای انجام تعمیرات به خانه بیاید اگراجازه ندهد در اینجا موجر حق فسخ را دارد

8-شرایط فسخ قرارداد زمین کشاورزی

در این قرارداد، موجر در ازای مبلغ معینی و برای مدت مشخصی، زمین کشاورزی خود را به مستاجر اجاره می‌دهد. موجر و مستاجر باید در مورد مقدار محصول و درصد آن به عنوان مبلغ اجاره باید به توافق برسند.

قرارداد باید به صورت کتبی منعقد شده باشد و قرارداد شفاهی سندیتی ندارد. دو نفر شاهد هم باید این قرارداد را امضاء کنند و در دو نسخه تنظیم گردد و یک نسخه از آن نزد موجر و نسخه دیگر نزد مستاجر باقی خواهد ماند.

زمانی که مدت قرارداد به پایان رسید، مستاجر موظف است که زمین زراعی را به موجر تحویل دهد، البته امکان دارد که موجر قرارداد را برای یک سال دیگر هم تمدید کند.
در صورتی که موجر بر روی زمین ملک، درخت یا قناتی دارد باید در قرارداد اجاره مشخص شود و مستاجر نباید بدان آسیبی برساند و البته نحوه استفاده مستاجر از این موردی که بر روی زمین کشاورزی وجود دارد باید مشخص شود.

اگر شرایط قید شده از جانب موجر یا مستاجر رعایت نشد هرکدام به تنهایی اجازه فسخ قرارداد را دارند.

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.

 

 

توجه : در ایام تعطیلی 10 روزه سراسری ؛ گروه وکلای حکمت در روز های کاری پاسخگوی همه کاربران خود می باشد کافیست با ما تماس بگیرید.

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره شرایط فسخ قرارداد اجاره دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.

توجه !

اگر در خصوص شرایط فسخ قرارداد اجاره نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.