ثبت شرکت

مطابق قوانین و مقررات جاری، شرکت ها در ایران باید ثبت شوند لذا نحوه و چگونگی آن با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، نیاز به تشریفات دارد. در ادامه مقاله میتوانید با ما همراه باشید.

مراحل ثبت یک شرکت چیست؟

به موجب قانون تجارت همه شرکتها دارای شخصیت حقوقی هستند ولی به ثبت آنها اشاره نکرده است این در صورتی است که مرجع ثبت شرکتها ، طی قوانین خود، ثبت شرکت را الزامی دانسته و پس از ثبت آن را دارای شخصیت حقوقی می داند که همانند یک شخصحقیقی بنواند از تمامی حقوق و تکالیف قانونی بهره مند شود به جز وظایفی که بالطبعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال آن .

آثار حقوقی ثبت یک شرکت چیست؟

آثار حقوقی همان حق داشتن تابعیت و انتفاع و اقامتگاه و حسابهای بانکی و عقود و معاملات و نقل و انتقالات مربوط و سایر حقوق و تعهدات و تکالیف تصریح شده در قانون است . شخصیت حقوقی اولین بار به قانون تجارت 1304 بر می گردد که تکالیف و تعهدات شخصحقیقی به حقوقی را به رسمیت شناخته است .

انحلال شرکت

اشخاص حقوقی کدامند؟

اشخاص حقوقی شامل :

حقوق عمومی است که شامل:

وزارتخانه ها و سازمانها و تشکیل هایی که با تصویب قوانین خاص در مجلس و یا محافلی که صلاحیت قانون گذاری دارند تشکیل می شوندحقوق خصوصی که شامل بنگاه ها و شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری است که مشمول قوانین و مقررات عمومی و آییننامه های مربوطه خواهند بود

حقوق خصوصی :

بسته به نوع و تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری وانتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسات غیر تجاری و نظایر آن است .

امروزه همه افراد برای تاسیس یک شرکت و انجام فعالیتهای خود در غالب آن به موسسات ثبت شرکت رجوع می کنند که این منجر به پرداخت هزینه های هنگفت و زمان زیادی ممکن است از آنها سلب کند به همین خاطر با الکترونیکی شدن روند ثبت شرکت دیگر کمتر نیاز به موسسات ثبت نیاز است و هر شخصی می تواند با انجام مقدمات تشکیل آن با ورود به سایت سامانه ثبت شرکت خود را ثبت کند و منتظر نظر کارشناس بماند .

تعیین محدوده و یا موضوع یک شرکت :

اولین گام برای ثبت یک شرکت موضوع فعالیت هر شرکت است که در بند 2 اساسنامه آن شرکت مشخص خواهد شد ، موضوع یک شرکت نشان دهنده هویت و اهداف آن شرکت است که هدف تاسیس آن شرکت نیز خواهد بود و فقط در محدوده آن فعالیت می تواند عمل کند و هر چیزی خارج از آن موضوع ممنوع خواهد بود و نیاز به اصلاح بند 2 اساسنامه خواهد داشت.

شرایط انتخاب موضوع شرکت کدامند ؟

موضوع یک شرکت همان موضوع یک قرارداد مدنی است که باید معین باشد و همچین قانونی بودن آن بسیار پر اهمیت است چرا که انجام فعالیت در خارج از دایره قانون منجر به عواقب کیفری و مدنی خواهد بود.

بیشتر بدانید:ثبت شعبه و نمایندگی شرکت چگونه است؟صفر تا صد ثبت شرکت و نمایندگی

موضوع شرکت برای ثبت به 3 گروه تقسیم می شود:

1-موضوعاتی که به طور کلی غیر قابل ثبت  هستند.

2- اخذ مجوز از سازمان مربوطه یا مراجع خاص با توجه به موضوع فعالیت است به طوری که قبل از اقدام به ثبت مجوزهای لازم باید اخذ شود.

3- شرکتهایی که دارای موضوعاتی میباشند که نیازی به اخذ این مجوز ها نخواهند داشت.

 نوع و قالب شرکت به 7 دسته تقسیم شده است :

1-شرکت سهامی

2-شرکتهای تضامنی

3-شرکت با مسئولیت محدود

4-شرکتهای مختلط غیرسهامی

5-شرکتهای مختلط سهامی

6-شرکتهای نسبی

7-شرکتهای تعاونی و مصرف

عکس شرکت سهامی

1-شرکت سهامی :

شرکتهای سهامی که به شرکتهای سهامی  عام  و خاص نقسیم می شود هرکدام از نظر قانون دارای خصوصیاتی متمایز است.

قالب شرکتهای دولتی چیست ؟

بسیاری از شرکتهای دولتی با اینکه تابع قوانین و اساسنامه های خود می باشند ولی نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه آنها ذکر نشده است در غالب شرکتهای سهامی و تابع مقررات قانون تجارت می باشند.

مدارک لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت دولتی:

1- 2 نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است. 

2-2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه اعضاء هیئت مدیره انتخاب بازرسین و روزنامه های کثیر الانتشار و اصل مجوز سازمان بورس و اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه شرکت. 

3-ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره.

4-مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت،ارائه اقرار نامه در متن صورت جلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی وهیچ نوع ممنوعیت قانونی در جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود نداشته باشد.

2- شرکتهای تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت تضامنی و نامحدود برای شرکا ایجاد می کند و بیشتر برای اشخاصی است که دارای شناختی کامل از یکدیگر و یا من باب آشناییت و به گونه ای فامیلی خواهد بود چرا که اصل شراکت در این گونه از شرکتها از حساسیت بالایی بر خوردار است .

3-شرکت با مسئولیت محدود :

امروزه اکثر شرکتهای ثبت شده در غالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد .

در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت هریک از شرکا به میزان آورده آنها خواهد بود و نسبت به مازاد دیون شرکت مسئولیتی نخواهند داشت مگر دیون منجر به تقصیر آنها باشد که دارای مسئولیت تضامنی می باشند . شرکت های با مسئولیت محدود شرکتی است که اگر عبارت شرکت با مسئولیت محدود به عنوان اسم آن ذکر نشود در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن خواهند بود. همچنین نباید اسم هیچ شریکی در نام شرکت با مسئولیت محدود ذکر شود چون آن شریک در مقابل اشخاص دیگر شریک تضامنی محسوب خواهد شد .

4-شرکتهای مختلط غیرسهامی :

شرکتهای مختلط غیرسهامی شرکت هایی هستند که از شرکای با مسئولیت محدود و با شرکای با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اداره آن با شرکای با مسئولیت تضامنی خواهد بود.

5- شرکتهای مختلط سهامی :

شرکتهای مختلط سهامی شرکتهایی هستند که از یک یا چند شریک ضامن و یک عده شرکای سهامی تشکیل می شود، در اسم شرکت عبارت مختلص سهامی و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید می شود.

6- شرکتهای نسبی :

این نوع شرکتها دارای وجه مشابهی با شرکتهای تضامنی می باشند منتها در مسئولیت شرکای آنان قانونگذار مسئولیت را نامحدود و به نسبت سرمایه خود میداند.

عکس شرکت تعاونی

7- شرکتهای تعاونی و مصرف :

شرکتهای تعاونی شامل شرکتهای تولید و مصرف است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود که شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.

شرکتهای تعاونی مصرف چیست ؟

برای فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند تقسیم نفع و ضرر ،بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها می باشد شرکت تعاونی اعم از تولید و مصرف ممکن است مطابق اصول شرکتهای سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل می شود.

اعتبار سنجی شریک برای ثبت یک شرکت :

برای ثبت یک شرکت باید بتوانیم شریک خود را اعتبار سنجی کنیم یعنی شخص بداند با چه کسی قرار است شریک شود و خوب و بد بودن و میزان تعهد و عدم تعهد وی را بشناسد همچنین در محدوده فعالیت شرکت و کسب و کار خود دارای دانش و ارتباطات صنعتی خوبی داشته باشد و اعتماد که موضوع مهمی در امر شراکت است و اینکه آیا در طول مدت کار می توان در زمینه های متعدد به شریک خود اعتماد کرد و در مواردی که باید چکی را بر حسب شراکت در اختیارش قرار دهید در آن موقعیت به وی اعتماد کرد یا نه ؟

در رابطه با شریک خود اگر بر حسب روابط  دوستی باشد اهداف ارزشها و مسئولیت هایش هم با شما منطبق است یا خیر ؟

بعضی از افراد گمان می کنند که در کنار دوست خود می توانند روابطی پایدار داشته باشند و این گمانی است که در ابتدا و شروع یک کار هر کسی در ذهن خود مرور می کند ولی امر شراکت و انجام امور مالی و مشکلاتی که در پی دارد در مسیر خود ممکن است که همه این افکار را به سمت ناخوشایندی سوق دهد و زندگی حرفه ای تان را پیچیده کند .

در این مواقع بهتر است پیش از قطعی شدن شراکت حتما دوره زمانی مشخصی را با هم کار کنید بعد از آن به یکدیگر تعهد کاری دهید سعی کنید شما و شریکتان نقاط قوت متمایزی داشته باشید و سر یک مسئولیتهایی با هم به توافق برسید و بدانید که مشارکت تجربه ای عاطفی نیست و احساسات خود را کنار بگذارید و بدانید که همه چیز منطقی منسجم و دارای موقعیت مناسب است .بعد از تعیین شرکا باید جایگاه وی را نیز در شرکت تعیین کنید یعنی اینکه چه کسی مدیر و یا مدیر عامل است و چه کسی رییس شرکت و یا اینکه چه کسی در شرکت دارای حق امضا خواهد بود.

سرمایه یکی از مهمترین ارکان تجارت :

برای شروع فعالیت یک شرکت ، تهیه سرمایه اولیه است که یکی از مهمترین ارکان تجارت و کسب سود است. که هر یک به عنوان سهم خود و آورده به شرکت می آورند و اهمیت و قدرت هریک از شرکتهای تجاری در عرصه تجارت از سرمایه آن ها تشخیص داده می شود  در بعضی از شرکتها کسی که سرمایه ای بیشتر بگذارد مطابق اساسنامه خود می تواند دارای حق رای بیشتر نسبت به مسائل مربوط به آن شرکت را خواهد داشت .

آورده های یک شرکت چیست ؟

آورده های شرکا در یک شرکت می تواند وجه نقد یا غیر نقد باشد و یا حتی فعالیت باشند آورده های غیر نقد باید در شرکتهای سهامی توسط یک کارشناس تقویم و تسلیم شود و الا شرکت تشکیل نخواهد شد .

و در سایر شرکا می تواند کارشناس باشد و یا خود شرکا مقوم کنند ولی هر گونه عدم رعایت قانونی و تقلب در آن دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهند بود .

بنابراین یکی از مواردی که باید در اساسنامه یک شرکت درج شود میزان سرمایه اوست که در هنگام رجوع به اداره ثبت باید مبلغ سرمایه مشخص باشد .

در شرکت سهامی قانونگذار حداقل سرمایه را تعیین کرده است که به کمتر از این حداقل جایز نمی باشد ولی سقف و یا حداکثر سرمایه را مشخص نکرده است و به هر مبلغ و میزانی می تواند باشد البته شرکا می توانند در بدو تشکیل  تا حداقل قانونی سرمایه را بیاورند و پس از ثبت آن می توانند در چهار چوب قانون با تصویب مجمع عمومی فوق العاده که متشکل از سهامداران می باشد با اکثریت آرا مبلغ را افزایش یا کاهش دهند .

تعیین مدت فعالیت شرکت :

تعیین مدت فعالیت یک شرکت می تواند محدود و یا نامحدود باشد.

در مواقعی که مدت یک شرکت محدود است:

در اساسنامه مدت معین 5 سال یا 10 سال تعیین شده است  و اگر قبل از انقضای مدت تمدید نشود شرکت  به خودی خود منحل خواهد شد .

مرحله ای دیگر از مراحل ثبت شرکت :

تعیین مرکز اصلی شرکت است ، که از نظر قانون ثبت شرکتها شرکتی که در ایران تشکیل شود مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی محسوب خواهد شد مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ای آن است که معمولا مجامع عمومی در آن تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند .

عکس مدارک لازم برای ثبت شرکت

مدارک لازم ثبت شرکت از طریق سامانه:

1-شرکتهای سهامی که در مرحله تشکیل باید اجازه پذیره نویسی را از سازمان بورس در یافت کنند.

2- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که باید به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

3-دو نسخه طرح اساسنامه و اظهارنامه تکمیل شده.

4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین.

5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35%از 20% سرمایه تعهد شده )

6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

معیارهای تعیین نام شرکت:

1- پنج نام را انتخاب کنید و به ترتیب اولویت خود در سامانه ارسال کنید در تعیین نام اگر به صورت مقید باشد مشتق آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود نخواهد داشت.

2- واژه هایی که باعث شود با نامهای ثبت شده دیگر ایجاد گمراهی کند پذیرفته نمی شود.

3- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل و نوین برتر برترین به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفه نمیشود.

4- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارد پذیرفته نمیشود و در صورت استفاده اعداد در نامهای جدید پیشنهادی باید نگارش آنها به صورت حروفی باشد.اگر بعد از بررسی ،کارشناس نامهای انتخابی را رد کرد شخص متقاضی می تواند با ذکر دلایل خود در قالب فرم مربوطه مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.

تکمیل فرم تعیین نام شرکت:

1-اسامی به ترتیب اولویت نام پیشنهادی ، از طرف موسسین که 3 سیلاب است  و 2 سیلاب توسط سامانه ارائه داده می شود .

2-نام شرکت نباید تکراری باشد و یا استفاده از اسامی دیگر و یا حتی اسم شرکتهای ثبت شده و معتبر باشد در صورت استفاده شرکت بزه دیده می تواند از این باب در مراجع  قضایی شاکی شما شود.

مدارک تشکیل شرکت با مسئولیت محدود:

1-شرکت نامه ، که دراین نوع شرکت وجود شرکت نامه الزامی است همچنین این نوع شرکت می تواند اساسنامه نیز داشته باشد.

2-شرکت نامه ،تقاضا نامه صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره باید به امضای کلیه سهامداران برسد.

3-گواهی سوء پیشینه هیات مدیره و اصل مجوز و وکالت نامه وکیل نیز الزامی است.

در دیگر شرکتها نیز وجود مدارک مذکور عینان باید تحویل داده شود .

سامانه ثبت شرکت چیست ؟

شخص متقاضی ثبت شرکت میتواند جهت انجام مراحل ثبت شرکت به صورت آنلاین با مراجعه به سایت زیر اقدام نماید . http://irsherkat.ssaa.ir  و با اسکن و بار گذاری مدارک خود مراحل ثبت نام را طی کند.

در این سامانه ثبت شرکت ها پذیرش درخواست های:

1-انواع ثبت و تاسیس

2-تغییرات و ثبت موسسه غیر تجاری

می توانید پس از ورود اطلاعات در سامانه اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه تصمیمات اخذ شده را دنبال نمایید و از محتوای آن مطلع شوید همچنین می توانید کلیه اطلاعات مربوط به پیگیری در خواست و پذیرش صورت جلسات و پلمپ دفاتر تجاری ،بخش نامه ها  وشیوه نامه های اجرایی ثبت شرکت را از این پایگاه پیگیری کنید.

صورتجلسات تغییرات شرکت هم نیز بر خلاف گذشته اینترنتی شده است و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نخواهید داشت .

پیشنهاد میشود این مقاله مطالعه شود:ثبت شرکت در ترکیه *مشاوره ثبت شرکت در ترکیه*ثبت شرکت در ترکیه با بهترین قیمت

انحلال شرکت

گروه وکلای حکمت:

با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات در امور شرکت ها به شما متقاضیان عزیز می باشد.در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با وکیل شرکت می توانید با شمارهای درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی مجموعه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم

4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)