تصرف عدوانی حقوقی-شرایط تحقق و راه حل قانونی*

تصرف عدوانی حقوقی-شرایط تحقق و راه حل قانونی*

مطابق قانون هرکس متصرف مالی است مالک شناخته خواهد شد مگر خلاف آن اثبات شود بنابراین متصرف عدوانی زمانی غاصب است که ثابت شود ملک متصرفی را به نحو عدوان و ستم تصاحب کند و کافی است در دعوی تصرف عدوانی حقوقی خواهان ثابت کند که سبق ید خود را اعم از مالکیت و یا تصرف با اثبات رساند.

با توجه به مقدمه فوق به موضوع اصلی این مقاله “تصرف عدوانی حقوقی-شرایط تحقق و راه حل قانونی*” می پردازیم:

با ما همراه باشید….

تصرف عدوانی چیست؟

اگر ملکی در تصرف شخصی بنام علی باشد و شخص دیگری بنام حسن آن ملک را ،بدون رضایت علی،از تصرف وی خارج کند این عمل حسن تصرف عدوانی محسوب می گرددکه  النهایه علی می تواند به 2 طریق حقوقی و یا کیفری علیه حسن شکایت نماید ،که در طریق حقوقی آن باید مراتب ذیل اثبات گردد.

تصرف عدوانی حقوقی-شرایط تحقق و راه حل قانونی*

شرایط دعوای تصرف عدوانی حقوقی

1-  دعوای تصرف عدوانی لزوما در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود ؛ مانند خانه و زمین . بنابراین ، در مورد اموال منقول همچون خودرو امکان اقامه دعوای تصرف عدوانی وجود ندارد .

2- خواهان دعوا یعنی کسی که می خواهد دعوای تصرف عدوانی اقامه کند بایستی حتما خودش ، قبل از متصرف عدوانی ، در آن مال غیر منقول متصرف بوده باشد .

3-نکته مهم این است که تصرف خوانده یعنی کسی که دعوای تصرف عدوانی علیه او مطرح می کنیم ، بایستی بعد از خوانده مال را تصرف کرده باشد . اگر خود خوانده هم قبل از خواهان متصرف بوده باشد ، در اینصورت خواهان متصرف سابق نیست ؛ پس نمی تواند دعوای تصرف عدوانی را اقامه نماید .

4- تصرف مذکور دراین ماده بایستی بصورت عدوانی بوده باشد . پس در صورتی که تصرف دیگری در مال غیر منقول دارای جنبه قانونی داشته باشد و با رضایت صورت گرفته باشد ، نمی توان آن را تصرف عدوانی دانست . قانونگذار مفهوم ” تصرف عدوانی ” را مشخص نکرده است ، اما عبارت ” بدون رضایت ” بکار برده شده است که تا حد زیادی مفهوم ” عدوانی ” را بیان می کند .

لطفا مطلب ذیل را در جهت تکمیل اطلاعات خود ،کلیک کنید
(رفع تصرف عدوانی )

  • از  طریق کیفری،علیه متصرف غیر قانونی ، شکایت کیفری نمایید  در این حالت شکایت شما به دادسرا( بازپرس و دادیار ) ارجاع خواهد شد   -برابر ماده 690 قانون مجارات اسلامی ،شکایت کند

1.در صورتی می توان علیه متصرف عدوانی شکایت کیفری نمود که ،متصرف عدوانی عمدا می دانسته مالی متعلق به کسی است و در آن تصرف نماید

2.در شکایت تصرف عدوانی مطروحه از ناحیه شما ، دادسرا اول به مسئله احراز مالکیت شما ، رسیدگی می کند  و نیازی نیست مانند تصرف عدوانی حقوقی تصرف سابق شما و تصرف بعدی متصرف غیر قانونی را ، بررسی کند -بنابراین حتما باید مالک باشید

تصرف عدوانی حقوقی
تصرف عدوانی حقوقی-شرایط تحقق و راه حل قانونی*

3. اگر شما در دادگاه حقوقی  ،دادخواست رفع تصرف عدوانی بدهید  ،  دادگاه کیفری صرفا ، از حیث  ورود جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات رسیدگی می کند وحکم به رفع تصرف عدوانی نمی دهد.

دادگاه صالح…

در مورد شکایت کیفری ، دادسرا و دادگاه کیفری 2 ،محل وقوع مال غیرمنقول ،صالح به رسیدگی می باشد

و در مورد دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی ،دادگاه حقوقی محلی که مال درآنجا قرار دارد ، صالح به رسیدگی است نه شورای حل اختلاف

تصرف عدوانی حقوقی-شرایط تحقق و راه حل قانونی*

دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع

در ماده 167 قانون آئین دادرسی قانون گذار کاملا این موضوع را حل نموده به صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را بطور مشترک در تصرف داشته باشد یا قبلا از آن استفاده می کردند، و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب . مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی خواهد بود.

طبق ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی، در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، سبف تصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می دهند و باید ثابت شود که در این مورد مالکیت خواهان اماره ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است.

از این جهت این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص ،تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازن نبوده و تفاوت دارد.

روش های رفع تصرف عدوانی

1-حقوقی

2-کیفری

پیشنهاد ما برای شما:دعوی الزام به رفع مزاحمت

تصرف عدوانی حقوقی-شرایط تحقق و راه حل قانونی*

رفع تصرف عدوانی حقوقی

متصرف سابق ثابت کند که ،ملک سابقا در تصرف وی بوده و این تصرف وی مشروع و قانونی بوده بعبارتی کسی که ملکی را بصورت غیر قانونی تصرف کرده باشد نمی تواند علیه متصرف جدید دعوی رفع تصرف عدوانی را، مطرح کند.
تصرف جدید،متصرف عدوانی اثبات گردد.
غیر قانونی بودن تصرف ،متصرف جدید نیز اثبات گردد.

در تصرف عدوانی حقوقی احراز مالکیت کسی که می خواهد دعوی تصرف عدوانی مطرح کند ،لازم نیست و صرف تصرف قبلی کافی است

بنابراین مطابق ماده 170 آیین دادرسی مدنی:

کسی از جانب دیگری متصرف  ملکی می باشد میتواند به قائم مقامی مالک ،برابر این مقررات طرح دعوی نماید مثل سرایدار و…

استنادات قانونی رفع تصرف عدوانی

ماده 37 قانون مدنی:

تصرفی که ثابت شود ناشی از مملک یا ناقل قانونی نیست معتبر نخواهد بود.

ماده 35 قانون مدنی:

تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن ثابت شود.

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای تصرف عدوانی عبارتست ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال منقول را از تصرف متصرف خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند.

نکته .دعوی تصرف متصرف صرفا در مال غیر منقول مصداق دارد و در اموال منقول نمی توان دعوی تصرف عدوانی را مطرح نمود.

ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعوای تصرف عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت ،خواهان باید اثبات کند که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل ازممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده یاو بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ،ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر ،سبق تصرف و استفاده از حق خود را را به طریق دیگر اثبات کند.

ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی:

کسی که راجع مالکیت یا اصل حق ارتفاق یا انتفاع ،اقامه دعوی نموده ،نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی وممانعت از حق طرح دعوی کند.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی:

هرکس با عملیاتی اقدام به تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

اگر در ارتباط با تصرف عدوانی حقوقی-شرایط تحقق و راه حل قانونی*  نیاز به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری را دارید با شماره های 02177719337 و 09120170676 تماس حاصل نمایید تا وکیل مجرب و متخصص گروه وکلای حکمت شما رابا این موضوع و موضوعات مشابه راهنمایی کند.

همچنین جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد و وکیل سرقفلی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

4.5/5 - (22 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)