اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز

جدایی و تفکیک در املاک از طریق افراز یا تفکیک صورت می گیرد که برای آگاهی از شرایط و نحوه آن می توانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.تا بدانید اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز چگونه صورت میگیرد.

واحد افراز ثبت چیست؟

اداره ی ثبت اسناد و املاک کشور، نهادی است که در حوزه هر شهرستان در امور مختلف حقوقی جهت انجام تشریفات اداری برای انجام امور حقوقی که لازم الرعایه می باشد، فعالیت می نماید و صلاحیت رسیدگی دارد.
برای انجام این امور، واحدهایی در نظر گرفته شده که هر کدام، این سازمان را در جهت انجام بهتر وظایف خود راهنمایی می کند.
یکی از این مراجع، واحد افراز ثبتی می باشد که این مرجع در جهت انجام یکی از امورمبتلا به و شایع و مهم امور حسبی فعالیت می نماید تقسیم ملک مشاعی که مالکین ملک مورد نظر درخواست تقسیم ان را داشته باشند به این مرجع ارائه می‌شود تا بر حسب امر، اقدام به انجام و رسیدگی به درخواست نماید.
در این صورت پس از وصول درخواست به واحد افراز ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک، برای این عمل، تشریفاتی را در نظر می گیرد که در بدو امر، کارشناسی را برای بررسی ملک مشاع ارجاع می‌نماید تا در صورت تایید نظر کارشناس مبنی بر قابل تقسیم بودن ملک، دستور تقسیم و تفکیک ملک را صادر کند.

تقسیم مال مشاع چگونه است؟

واحد افراز ثبتی اداره ثبت، در صورتی صلاحیت به افراز دارد که ملک، مال غیر منقول و به صورت مشاعی بوده و مالکین ان درخواست افراز کنند.
با توجه به اینکه مرجع واحد افراز ثبتی یکی از واحدهای اداره ثبت اسناد و املاک است، بنابراین، ملک مشاعی جهت تقسیم می بایست دارای سند مالکیت رسمی برای مالکین مشاع بوده و یا اینکه جریان ثبتی ان خاتمه یافته باشد تا واحد افراز ثبتی اداره ثبت، صالح به تقسیم باشد.
درخواست تقسیم مال مشاعی، از جانب هر یک از شرکا قابل طرح بوده و الزامی مبنی بر اینکه کلیه شرکا باید درخواست کنند وجود ندارد، این درخواست یک درخواست غیرمالی بوده لکن در صورتی که در مورد مالکیت ملک مشاع تعارض و اختلافی باشد، دادخواست مزبور، مالی تلقی می‌شود که قواعد قانون ایین دادرسی مدنی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای ملک مشاعی می‌باشد پس در نتیجه به توضیح شرایط تقسیم می پردازیم که این شرایط لازم و ضروری است:

شرایط تقسیم ملک مشاع توسط واحد افراز ثبتی:

مال مورد تقسیم، غیرمنقول باشد که شامل زمین و یا خانه باشد.
ملک و مال غیرمنقول، مشاع باشد.
جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد و یا سند رسمی مالکیت داشته باشد.
مالکیت ان متعارض نباش، چرا که در صورت اختلاف در مالکیت، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.
بین شرکای ملک مشاع شریکی که محجور بوده و حکم حجر او صادر شده نباشد، در این صورت دادگاه صالح خواهد بود.
برای ملک مشاعی که درخواست تقسیم ان به واحد افراز ثبتی داده شده است، سند مالکیت معارض صادر نشده باشد.
ملک قابل تقسیم باشد و انجام تقسیم، به ضرر شرکا و غیر نباشد.

بیشتر بخوانید:وکیل ملکی

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز:

در صورت حصول شرایط لازم مذکور،تصمیم و دستور تقسیم و تفکیک ملک مشاعی توسط واحد افراز ثبتی داده می‌شود.
تصمیم مسوول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و کپی نقشه افرازی “در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود” به کلیه ‌شرکا ابلاغ می‌گردد تا چنانچه اعتراضی داشته ، وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه محل وقوع ملک ارائه نمایند.
در صورتی که تصمیم واحد افراز ثبتی به دلیل عدم وجود شرایط به جهت تقسیم، مبنی بر رد درخواست تقسیم بوده باشد،‌ از تصمیم واحد افراز ثبتی، می توان به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک غیرمنقول ، اعتراض کرد و دادگاه به اعتراض مورد نظر رسیدگی می نماید.
تصمیم دادگاه در مورد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز ملک مشاعی، قطعی و غیرقابل تجدید نظر می‌باشد.

قبول و یا رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز ملک مشاعی:

در صورتی که دادگاه صالح (دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک) به رسیدگی در مورد اعتراض به تصمیم واحد افراز ثبتی، تصمیم واحد افراز ثبتی را قبول نماید وانرا تایید نماید، در این صورت به دلیل اینکه این تصمیم دادگاه لازم الاجرا و قطعی بوده، امکان تجدید نظر نخواهد وجود ندارد و در نتیجه ملک مورد درخواست، قابل تقسیم توسط واحد افراز ثبتی نخواهد بود و مالکین مشاع می‌توانند جهت تقسیم ملک مشاع، درخواست فروش مال مزبور را به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ارائه کنند.
به همین دلیل، این درخواست از جانب هر یک از شرکا مطرح خواهد شد و مرجع صالح اقدام به صدور دستور فروش مال خواهد نمود و وجه حاصل از فروش ملک، طبق نظر کارشناس و دستور دادگاه، بین شرکا به نسبت تعیین شده تقسیم خواهد شد.
در صورتی که تصمیم واحد افراز ثبتی مورد تایید و پذیرش دادگاه واقع نگردد، در این صورت، دادگاه تصمیم واحد افراز ثبتی را رد خواهد نمود و در این مورد، تقسیم و تفکیک ملک صورت می گیرد و برای هر یک مالکین مشاع، سند مالکیت مفروز صادر خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت اعتراض به تصمیم اداره ثبت در خصوص افراز:

مدارک مالکیت مانند:سند مالکیت تک برگی، دفترچه مالکیت وغیره
تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز یا عدم افرازملک مورد نظر
مدارک شناسایی خواهان یا خواهان ها اعم از شناسنامه، کارت ملی و…
کارت بانکی جهت پرداخت هزینه دادرسی

طرفین دعوی:

خواهان: هر یک از شرکایی که به تصمیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشند، خواهان (معترضین) می باشند
خوانده: سایر شرکا به عنوان خانده شناخته می شوند و نام ان ها در دادخواست به عنوان دادخواست قید می گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی:

از نظر صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و از نظر صلاحیت محلی شهرستانی که ملک در حوزه ی آن واقع است، صالح به رسیدگی است در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است
صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز، در قانون شوراهای حل اختلاف احصا نشده است بنابراین از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می باشد

مرجع اصلی رسیدگی به درخواست افراز اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد. اگر مورد افراز از مصادیقی باشد که اداره ثبت صالح به رسیدگی به آن می باشد، اداره ثبت پس از درخواست شرکا رسیدگی ماهوی کرده و قابل افراز بودن یا نبودن ملک را طی رای خود اعلام می نماید. این تصمیم اداره ثبت مبنی بر قابل افراز بودن یا نبودن ملک منتهی ظرف ده روز پس از ابلاغ به مالکین قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و این اعتراض به وسیله ارائه دادخواست صورت می گیرد.

روند رسیدگی اعتراض به تصمیم اداره ثبت در خصوص عدم افراز:

دادگاه پس از ثبت دادخواست اعتراض به نظریه ی اداره ثبت وقت رسیدگی راتععین می نماید. دادگاه در حین رسیدگی وضعیت ثبتی ملک را استعلام کرده و نیز تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی را نیز از اداره ثبت استعلام می کند. پس از وصول پاسخ استعلام ها، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید . کارشناس رسمی با هماهنگی با نقشه بردار و کارشناس ثبت، نسبت به قابل افراز بودن یا نبودن ملک مورد نظر تخصص خود را اعلام می دارد.
طرفین ظرف مهلت مقرر حق اعتراض به نظر کارشناس را دارند. چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی به دادگاه واصل نشود، دادگاه بر اساس همان نظریه اقدام به صدور رای مقتضی نموده و اگر دادگاه با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد، حکم به فسخ آن تصمیم نموده و همچنین در صورت موافقت با تصمیم مذکور، آن را تایید می نماید.
اگر ملک مورد نظر به نظر دادگاه قابل افراز بوده دادگاه حکم به افراز ملک با تعیین قدر السهم هر یک از شرکا به وسیله قرعه صادر می کند. حکمی که دادگاه در اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درباره افراز یا عدم افراز صادر می نماید، برابر قوانین ایین دادرسی مدنی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد است، لکن این رای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:مشاوره حقوقی ملکی

نحوه ی اجرای رأی:

دادگاه تنها تصمیم واحد ثبتی را تأیید و یا فسخ می نمایدو رأی بر افراز یا عدم افراز صادر می کند و نظر دادگاه، جنبه اعلامی دارد. بنابراین نیازی به صدور اجراییه وجود ندارد
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

حکم دادگاه که با توجه به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی:

1-در خصوص افراز یا عدم افراز صادر می شود، قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر مرکز استان بوده و غیر قابل فرجام می باشد.
2-برخی محاکم، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صرفاً در مواقعی می پذیرند که ملک از سوی واحد ثبتی، غیر قابل افراز تشخیص داده شود و در صورتی که ملک، قابل افراز تشخیص داده شود، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را نمی پذیرند
3-دادگاه پس از اتمام جلسه ی اول دادرسی و استعلام وضعیت ثبتی، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند و به کارشناس دستور میدهد، قابلیت افراز ملک یا عدم آن را بررسی و اعلام کند و دادگاه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به صدور رأی می کند.

مستندات قانونی:

ماده2 قانون افراز و فروش اموال مشاع«تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. ‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است».
ماده6 آیین نامه قانون افراز و فروش مال مشاع «تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه ‌شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم ‌نمایند
‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد».
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ به همراه آیین نامه آن مصوب ۱۳۵۸
ماده 1-«افراز املاک مشاع که جریان ثبتى آن ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آن واقع است. واحد ثبتى با رعایت کلیهٔ قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مى‌نماید.
تبصره- نسبت به ملک مشاع که براى آن سند مالکیت معارض صادرگردیده، تا زمانى که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد»
ماده2-«تصمیم واحد ثبتى قابل اعتراض از طرف هریک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض مى‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوى رسیدگى کرده و حکم مقتضى صادر خواهد نمود، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامى است».
ماده 3-«هزینهٔ تفکیک مقرر در مادهٔ ۱۵۰ قانون اصلاحى ثبت اسناد و املاک در موقع اجراء تصمیم قطعى بر افراز به‌وسیلهٔ واحد ثبتى دریافت خواهد شد»
ماده4-«ملکى که به‌موجب تصمیم قطعى غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضاى هریک از شرکاء به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مى‌شود».
ماده5-«ترتیب رسیدگى واحد ثبتى و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به‌طور کلى مقررات اجرائى این قانون طبق آئین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب وزارت دادگسترى مى‌رسد».
ماده6-«پرونده‌هاى افراز که در تاریخ اجراءِ این قانون در دادگاه‌ها مطرح مى‌باشد کماکان مورد رسیدگى و صدور حکم قرار مى‌گیرد ولى اگر خواهان افراز بخواهد دعوى خود را در واحد ثبتى مطرح کند باید دعوى سابق را از دادگاه استرداد نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه‌ بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.»‏
آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰
ماده 1-«مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید»
‌ ماده 2-«نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند»
ماده3-«پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌ بردار ثبت مأموریت ‌می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند».
‌ ماده 4-«نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی ‌را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید».
ماده5-«مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن ‌با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید».
ماده6-«تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه ‌شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم ‌نمایند.‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد».
‌ ماده 7-«رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است».
‌ » ماده 8-«اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود
‌ ماده 9-«در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش ‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. ‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید».
‌ماده 10-«وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌ تقسیم خواهد شد».

واحد ثبتی-vahed sabti

پیشنهاد ما برای شما:وکیل سرقفلی

گروه وکلای حکمت:

آدرس: شعبه ۱ تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان ۱۴۲ شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک ۳۹ طبقه دوم واحد ۵

آدرس: شعبه ۲ تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک ۱۲۷ طبقه ۶ واحد ۱۱

تلفن : ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷ – ۰۲۱۲۶۴۵۵۶۸۸

تلگرام : vokalayehekmat

اینستاگرام : davood_cheshmi

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)