حقوقیملکی

میزان اعتبار قولنامه دستی/نمونه قولنامه دستی-فسخ/کاربردی -صفر تا صد

هر قراردادی (درمورد ملک، آپارتمان، خودرو و….)که دارای امضاء  ویا اثر انگشت باشدبر طبق ماده 1257 قانون مدنی، بین امضاء کنندکان و قائم مقام آنها (ورثه)دارای اعتبار قانونی است (حتی پس از فوت) چه  آن قرارداد ….

امضای  شاهد داشته باشد یا نداشته باشد

 • شکل و نحوه تنظیم آن مهم نیست (به هر شکل و صورت اعم از دست نویس، برگه A4، برگه امتحانی، و یا در فرم قرارداد مشاور املاک تنظیم شود)
 • و  مهرو امضای مشاور املاک باشد یا نباشد،اهمیتی ندارد
 •         مهم نیست دارای کد رهگیری باشد یا نباشد

البته باید بدانید بین قولنامه و مبایعه نامه تفاوت های وجود دارد که برای اطلاع بیشتر در این حوزه می توانید با کلیک کردن روی مقاله ذیل به تفاوت های آن پی ببرید

تفاوت قولنامه ومبایعه نامه 

چگونه می توان یک قولنامه را فسخ نمود ؟

امضا شاهد در قولنامه: 

 •  قولنامه دستی، بدون امضای شهود هم، دارای اعتبار قانونی است، و عدم امضای شهود خدشه ای به قرارداد ، وارد نمی کند 
 • امضای شهود در ذیل قولنامه،  اعتبار بیشتری به قولنامه می بخشد هر چند که بدون امضای شهود نیز معتبر است. 
 • امضای شهود از این حیث حائز اهمیت است که اگر..

 یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث، اعتبار قولنامه  دستی را زیر سوال ببرد و یا احیا نا ادعای جعل نماید ، کسی که از قولنامه دستی نفع می برد  می تواند با استناد به شهادت شهود، قرارداد را از مخاطرات احتمالی نجات دادبدین نحو که ….

اگر جعلیت امضای قولنامه، با توجه به نظریه کارشناسی اثبات گردد از آنجائیکه شهادت شهود (از جهت سلسه مراتب ادله) بالاتر از نظریه کارشناسی است، می توان با تمسک به شهادت شهود، جریان دعوی را به نفع خود خاتمه دهید

 

ادامه مطلب
خیانت در امانت

 

اعتبار قولنامه دستی در دادگاه :

قولنامه دستی هم در دادگاه اعتبار داردمگر آنکه …

1.جعلیت قرارداد به اثبات برسد

2.مشخص شود ملک و..به طریق صحیح به خریدار منتقل نشده

 

اعتبار قولنامه بعداز فوت فروشنده:

قولنامه دستی حتی در صورت فوت فروشنده، هم دارای اعتبار قانونی است و لکن باید ضمن اخذ گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف، علیه ورثه طرح دعوی نمائید

این مطلب را از دست ندهید

نحوه اخذگواهی حصر وراثت از ناحیه خریدار در صورت فوت فروشنده  ؟؟

 

نمونه قولنامه دستی 

ماده 1 – مشخصات طرفین قرارداد

1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند ……………..  شماره شناسنامه ………………… محل تولد  ………………….. شماره ملی ………………. متولد ………       محل اقامت ……………………………شماره تماس  ……………….. .

1-2) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… محل تولد…………………………..شماره ملی ………………. محل اقامت …………………………………………… تلفن ……………….. .

 

نکته: اگر خریدار یا فروشنده با ولایت و یا قیومیت و یا وصایت باشد باید محلی که  در قرارداد به آن اختصاص داده شده پر شود

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….  به موجب ……………

ماده 2 –  مشخصات مورد معامله

موضوع قرارداد: عبارت از …..

واگذاری شش دانگ یک قطعه ………………(در این قسمت /اپارتمان و یا  ملک ویا زمین و…….) قید شود ،به مساحت……………………………    متر مربع دارای پلاک……………….. فرعی از اصلی مفروز و مجزی  از پلاک…………………. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی  …………..  بخش   …………..   ثبتی  …………………. اعم از  عرصه و اعیان  با جمیع ملحقات عرفیه و شرعیه  عبارتست از …………………..

ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت

۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است مبلغ ……………………..تومان ، معادل ……………………..     تومان وجه رایج مملکتی تعیین که بنحو ذیل پرداخت می شود

1.

2.

3.

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱) طرفین قرارداد متعهد هستند در مورخه ………………..تا پایان ساعت 2 اداری، ضمن تهیه مقدمات تنظیم سند ،در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………………………واقع در ………………………………………….. حاضر شده

۴-2) در صوتی که یکی از طرفین قرارداد ،به تعهدات خود عمل نکند می بایست مبلغ ………………………………………………….. تومان ، بابت جریمه عدم انجام تعهد به صرف مقابل بدهد و این جریمه بدل اصل تعهد نیست

ادامه مطلب
مشاوره حقوقی ملکی

ماده ۵- آثار و شرایط قرارداد

۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بالمناصفه به  عهده طرفین است.

۵-2) – پرداخت  و تسویه کلیه بدهی  دیون به اداره مالیات و عوارض و……..به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده فروشنده می باشد

۵-۴) فروشنده / فروشندگان اذعان بر این امر داشت  که…

ملک مورد معامله  جزو اراضی موات و ملی، اموال مصادره ای, اداره سرپرستی و توقیفی و در رهن و وثیقه ای نیوده و یا  و منافع آن کلا یا جزا  به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد

در صورت  در رهن بودن فروشنده موظف است، قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند

چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام عملی  انجام ندهد، خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن, فک رهن کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۵-۵) چنانچه خریدار به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام به میزان   ……………………………..     می باشد  می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۵-۶) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.

۵-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق الغیر بودن، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل  …………………………………  ریال به عنوان خسارت وجه الالتزام به طرف مقابل بپردازد

ماده ۶- اسقاط  کافه خیارات خصوصا خیار غبن  افحش از طرفین ،به استثناء اختیار تدلیس بعمل آمد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و           نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

ادامه مطلب
راهنمای جامع چگونگی انتخاب بهترین وکیل برای اسناد ملکی

محل امضای خریدار و فروشنده                                                                        شهود

این مطلب را از دست ندهید ***

نمونه مبایعه نامه املاک 

چگونه تشخیص دهیم یک قرارداد، مبایعه نامه است یا قولنامه

بنابراین در جهت تشخیص این امر که یک قرارداد مبایعه نامه و قولنامه است باید ، موارد ذیل را مد نظر قرار داد

1.عنوان قرارداد ( آیا عبارت قولنامه را بکار برده یا مبایعه نامه )

2.به کلمات و عبارتی که در آن بکار برده می‌شود توجه کنید.

اگر کلمات و عباراتی که در قرارداد ،دلالت بر بیع قطعی نماید از جمله اینکه مبلغ مورد معامله و تاریخ محضر مشخص باشد و یا اینکه فروشنده ملزم به انجام یکسری امور از جمله تنظیم سند شده باشد   ،ذکر این امور دلالت بر بیع قطعی می نماید و  اینگونه قرارداد ها ، مبایعه نامه تلقی می شود وبراحتی نمی توانید آن را برهم زنید 

 

در قولنامه توافقات  مُمَلِک ( ملکیتی منتقل نمی شود )نبوده و تنها وعده به بیع در آینده است و تا زمان تحقق بیع در آینده، آثار عقد بیع از جمله انتقال مالکیت مبیع و ثمن بین طرفین جاری نمی شود

و لکن این مورد به معنی این نیست که …

بموجب  قولنامه، نمی توان الزام متعهدرا  (اجبار) به انجام تعهد از دادگاه درخواست کرد.بلکه می توان بر طبق ماده 10 قانون مدنی ،  اگر قولنامه تنظیمی واجد شرایط صحت بوده باشد (و به زعم  برخی دیگر بصورت شرط، ضمن عقد خارج لازمی درج شده باشد) هر گاه یکی از طرفین از انجام تعهدات موضوع قولنامه خودداری نماید به نظر می رسد که الزام مستنکف به انعقاد بیع و سایر تعهدات واجد وجاهت قانونی بوده و حتی اگر برای این تخلف خسارتی تعیین شده باشد می توان آنرا نیز مطالبه نمود.

 

این مطلب را از دست ندهید *******

قولنامه چیست؟ (صفر تا صد)

گروه وکلای حکمت با بهره گیری از وکیل و مشاوره حقوقی مجرب و وکیل ملکی ،وکیل قرارداد نهایت اهتمام و تلاش خود را در جهت خدمت رسانی به عموم مردم اعلام میدارد.

 

3.9/5 - (35 امتیاز)

‫71 دیدگاه ها

 1. سلام، اعتبار سند دستنویس
  بین ورثه معامله در یک برگه عادی و اعلام شد برگه گم شده، دوباره تنظیم بصورت مبایعه نامه و اقدام به گرفتن سند، بعداز چندسال برگه دستنویس پیدا شده!!
  1_آیا اعتبار دارد سند دستنویس
  2_خدشه ایی به معاملات و گرفتن سند رسمی وارد میکند ؟
  با تشکر

 2. سلام.اگه ۳دانگ یک مغازه به اسم یک اقا باشد و ان اقا بعد از شکایت خانم در خصوص طلب مهریه با نوشتن یه قراردا دستی و امضای چند شاهد ادعا کند که قبل از شکایت خانم مغازه را به برادر خود فروخته.ایا این قرارداد معتبر است؟چطور میشه ثابت کرد که اقا داره دروغ میگه و هنوز سند به اسم خودشه.و ثبتی هم نیس.

  1. سلام وقت بخیر. این قرارداد مطابق اصل صحت صحیح است و ایرادی ندارد مگر اینکه صوری بودن آن اثبات شود. برای اینکه بدانید به اسم چه شخصی است باید از اداره ثبت محل وقوع ملک استعلام گرفته شود. باتشکر

 3. سلام
  وقت بخیر
  خودرو میخواستم بخرم ولی محضر و تعویض پلاک تعطیل میباشد
  چه کاری بکنم که بعد از پرداخت پول و عقد قولنامه به مشکلی نخورم
  مثلا قبلش به کسی وکالتی فروخته باشد
  چون من متوجه نمیشوم به دلیل بسته بودن محضر

  1. سلام وقت بخیر. با شماره 02177719337 تماس حاصل فرمایید.

 4. باسلام
  پدرم میخواهد ۴دانگ از خانه مسکونی خودرا به فرزندش بدهد وخانه قولنامه است آیا وراث دیگه بعد انهقاد قولنامه میتوانند ادعای حق کنند

  1. سلام وقت بخیر. میتوانید با شماره 02177719337 تماس حاصل فرمایید

  2. سلام وقت بخیر. میتوانید با امضای شاهد و بصورت رسمی انجام شود.

 5. سلام پدربزرگم ۳دانگ از خانه اش را به صورت قولنامه و وکالت بلاعوض به من فروخته و متاثفانه فوت شده الان هر چقدر به عموم که تنها وراث اونه میگم بیا سند بزنم به اسمم نمیاد من چیکار میتونم بکنم

  1. سلام وقت بخیر. پاسخ به سوال شما تخصصی است با شماره 02177719337 تماس حاصل فرمایید

 6. با سلام.پدرم سال 53 سرقفلی مغازه تجاری را به صورت یک اجاره نامه دستی عادی با امضای چند شاهد و امضای خود مالک خرید که موجر در آن حق انتقال را از پدرم سلب کرده است.حال صاحب ملک و پدرم فوت شده اند.وراث چگونه میتوانند ادعای سرقفلی را در برابر قانون مطرح کنند…ممنون

  1. سلام وقت بخیر. باید از طریق قانونی انحصار وراثت و حقوقی اقدام کنید

 7. سلام
  ملکی را خریداری نموده ام( سال ۸۰) که با زمین های اطراف آن حدود ۲۰ هزار متر است و فروشنده هم این را مکتوب نموده
  این ملک با امضای صاحب اصلی ملک که سند مادر را در اختیار دارد قبل از خرید من و زمانی که در اختیار فروشنده گذاشته شده با اثر انگشت تایید و به امضای فرزند ارشد ایشان رسیده( سال ۶۳)
  مقدار تقریبی زمین در فاصله زمانی متفاوت به کرات دستکاری شده و در نهایت و بر اساس آخرین دستکاری ده هزار متر نوشته شده ولی حدود طبیعی زمین که بر اساس عرف محلی و با معیار و ملا کهای محلی از قبیل جاده، دره، منبع آب و غیره مشخص شده کاملا قابل تشخیص است ضمن اینکه قسمتی از این ملک جزو منابع طبیعی می باشد
  اکنون با توجه به اینکه صاحب اصلی زمین و دارای سند مادر فوت نموده چگونه می توان آنرا از ورثه مطالبه کرد
  ضمن اینکه ورثه فقط قسمت ساخته شده را قابل تایید می دانند و زمین های اطراف آنرا غیر قابل پذیرش به دلیل خط خوردگی می دانند( توجهی به حدود و حریم مشخص شده ندارند)
  اکنون سوال اینست وضعیت قسمتی از ملک که توسط صاحب سند مادر فروخته شده و متعلق به منابع طبیعی است چگونه است
  و آیا این خط خوردگی تاثیری در روند پرونده از بابت مقدار و متراژ خواه داشت با توجه به اینکه حدود زمین مشخصا تعیین شده است

 8. سلام و وقت بخیر، حدود سال 86 یک زمین مسکونی با قولنامه دستی و امضای چند شاهد
  خریداری کردم
  و در قولنامه نیز قید شده که زمین دارای 4 متر کوچه از طرف زمین یکی از همسایگان است(کوچه بن بست منتهی به ملک بنده)
  و در زمان خرید زمین همسایه دیواری احداث نکرده بودند، ولی بعد از یکی دوسال دیوار احداث کرده اند و به جای 4 متر کوچه فقط 1/5 متر کوچه گذاشته اند و بنده هم بنا به دلایلی در آن زمان نسبت به تخریب و طرح شکایت اقدامی نکرده ام و یک ملک در زمین خود احداث کرده ام و حالا قصد پیگیری دارم با توجه به دستی بودن قولنامه و گذشتن زمان نسبتا زیادی از احداث دیوار به نظر شما امکان تخریب دیوار و پس گرفتن کوچه وجود دارد یا خیر؟

 9. سلام وقت بخیر.من قصد دارم زمینی را از پدرم بخرم ولی زمین سند نداره کاغذ واگذاری زمین از طرف بنیاد مسکن داره محضر قبول نکرد بخوام قول نامه دستی بنویسم آیا اعتبار داره و داره ک بعد ها بقیه وارث ها ادعای سهم نکن چون میخوام زمین بخرم تو قول نامه دستی آیا بعد فوت پدرم وارث ها می توانند ادعا سهم کنن

 10. زمینی دارای 4 شریک که هر کدام 1.5 دانگ سند دارند
  فروش این ملک روی مبایعنامه بنگاه نوشته شده و فقط یکی از شرکا انرا امضا کرده
  بیعنامه فاقد مهر و امضای بنگاه است
  ایا این بیعنامه معتبر است
  ایا میتوان انرا فسخ کرد

 11. مینی دارای 4 شریک که هر کدام 1.5 دانگ سند دارند
  فروش این ملک روی مبایعنامه بنگاه نوشته شده و فقط یکی از شرکا انرا امضا کرده
  بیعنامه فاقد مهر و امضای بنگاه است
  ایا این بیعنامه معتبر است
  ایا میتوان انرا فسخ کرد

 12. با سلام یکی از دوستانم زمینی رادستی معامله کردیم که قرار است در محضر مهر سندبرابر اصل مهر شود. آیا معتبر است؟

  1. باسلام
   جرو سند عادی محسوب میشود و دارای اعتبار است

 13. سلام پدر ما اموال خود را بین سه پسر خود به صورت قولنامه ای در حضور سه شاهد تقسیم نموده حال بعد ۱۰ سال بعد از فوت پدر چهار خواهر ما ادعای ارث میکنند ایا به انها ارث میرسد

 14. با سلام
  سال ۹۶ آپارتمانی را از برادرم(فروشنده) با قولنامه دستی (قولنامه امضای طرفین و دو شاهد که پدر و مادرم هستند را دارد و البته تعداد زیادی مطلع از این معامله) خریداری کردم و تمام پولش را دادم، فروشنده نیز گفت تا دو ماه دیگر سند خواهم زد ( شفاها )، خود فروشنده همین ملک را به مدت یکسال از من رهن کرد، حال پس از گذشت ۳ سال، نه تنها مدت رهنش تمام شد، بلکه فروردین امسال متوجه شدم که آپارتمان را همان سال به شخص دیگری فروخته و آن فرد در آنجا ساکن است و بلافاصله در دادگاه کیفری برای فروش مال غیر شکایت کردم. در طی این مدت سه سال با فریبکاری و تلاش برای ایجاد درگیری از توضیح درباره ملک خودداری کرده و من نیز ایران نبودم تا رسیدگی کنم. آپارتمان مذکور در کرج است و محل وقوع جرم (تنظیم قولنامه دستی) در تهران بوده و من در تهران شکایت کردم. مبلغ معامله با دستور شخص فروشنده به چند نفر از طلبکارانش(یکی از طلبکاران مطلع از انتقال این آپارتمان بوده و حاضر به شهادت در دادگاه است) و مابقی به خودش پرداخت شد و شرح پرداخت ها با اسم فرد و مبلغ آن در قولنامه دستی ذکر شده است. پس از چند ماه دوندگی، فروشنده در اظهاراتش اعلام کرده بود که امضای من جعل شده و این ها باهم تبانی کرده اند. با آن که مدارک پرداختی و اصل قولنامه دستی به دادگاه ارائه شده بود، قاضی به حرفهای من توجه نکرده و بدون احضار شهود و گرفتن شهادت آنها و نیز تشخیص امضا فروشنده، رای به منع تعقیب صادر کرد.
  در این میان قاضی دلایل خود را دور بودن ملک و عدم امکان ارسال مامور به مکان آپارتمان و نیز عدم درج پلاک ثبتی ملک مورد نظر در داخل قولنامه اشاره کرد. داخل قولنامه آدرس دقیق ملک و حتی طبقه آن و نیز مشخصات فروشنده و خریدار و متراژ و امکانات همراه با مشخصات و کد ملی ذکر شده است.

  حال چگونه باید دوباره شکایت کنم و آپارتمانم را پس بگیرم؟

  1. سلام وقت بخیر ،شما باید برای اثبات ابهامات قرارداد ، به شهادت شهود استناد می کردید از جهت قانونی قرارداد شما ایرادی ندارد
   اگر فروشنده استناد به جعل امضا کرده شما می توانید بگوید که شاهد دارید و از آنجائیکه شهادت شهود بالاتر از نظریه کارشناس است ، با استناد با شهود می توانید به حق تان برسید

 15. سلام.من خانه ای پدری از خواهر و برادرانم خریدم و سهم آنها رو پرداخت کردم و یک دست نوشته ای در سه نسخه تهیه کردیم که شامل تقسیم ارث پدر و مادر و قولنامه خرید و برگ پرداخت پول است که یکی از برادران هم فوت کرده و پول به قیم قانونی آنها پرداخت شده که یکی همسر مرحوم و یکی فرزند بزرگ مرحوم که بالای ۱۸ سال سن دارد هم دادیم هم امضاء و هم انگشت زده اند و در کل همه ی وراث را دادم هم امضاء و هم انگشت زده اند و شاهد هم دادم هم امضاء و هم انگشت زده اند
  آیا یک زمانی که مشکلی پیش بیاد و در آینده خواهر زاده و برادرزاده ای ادعا کند این قولنامه و این تقسیم ارث را میتوان به عنوان مدرک معتبری رو کرده و در دادگاه میتوان ثابت کرد که خانه فروخته شده و پول را پدر و مادر آنها دریافت کرده اند بیشتر پول دستی پرداخت.

  1. سلام وقت بخیر علی الظاهر کار را محکم کرده اید و از جهت قانونی با شاهدانی که دارید و امضای که ذیل اسناد گرفته اید ،به حق تان می رسید

 16. سلام پدرم درزمان حیات دوباب مغازه که دارای یک سند است خریداری نمودند تمام تجهیزات تراشکاری راهم خریدند وبرای برادر بزرگم در آن دو مغازه کارراه انداختند در سال 92 برادرم نصف این دومغازه را از طریق قولنامه در بنگاه از پدرم خریدند اما پدرم به دلایلی چندروز بعد از معامله پول برادرم را پس دادند و به همراه برادرم نزد صاحب بنگاه رفتند و فسخ معامله را اعلام کردند صاحب بنگاه از برادرم خواستند تا قولنامه رانزدش ببرد تا آن را باطل کند اما برادرم که از همان زمان نیت بد و پلید داشت این کاررا نکرد اما پدرم در سال 93 سند مغازه ها را به نام خود گرفته حالا پس از فوت پدرم برادرم به دروغ وبا همان قولنامه روی مغازه ادعا دارد آیا با وجود اینکه سند به نام پدرم است وهمه ی ورثه میدانند مغازه مال پدرم است ادعای او به جایی میرسد

  1. سلام کارتخصصی داردباشماره 77719337تما س بگیریدباتشکرفیروزطالبی.

   1. سلام. بنده در حال ساخت یک ویلا هستم که سند و پروانه دارد. همسایه مدعی تجاوز شد. همسایه سند زمین را ندارد و ملک قولنامه ای است. به بنده 25 متر فروخت بخاطر تجاوز. در حال حاظر مشخص شده که بنده هیچ تجاوزی به ملکش نکردم. ما به صورت دستی یک قولنامه نوشتیم که25 متر. متری ……. طی یک فقره چک………. نوشتیم و یک شاهد هم امضا کرده. می توانم از زمینش 25 متر بردارم طی این قلنامه؟

  2. سلام وقت بخیر اگر شاهد برای اثبات ادعای خود داشته باشید می توانید نسبت به اعلان فسخ اقدام نمایید

 17. سلام. بنده در حال ساخت یک ویلا هستم که سند و پروانه دارد. همسایه مدعی تجاوز شد. همسایه سند زمین را ندارد و ملک قولنامه ای است. به بنده 25 متر فروخت بخاطر تجاوز. در حال حاظر مشخص شده که بنده هیچ تجاوزی به ملکش نکردم. ما به صورت دستی یک قولنامه نوشتیم که25 متر. متری ……. طی یک فقره چک………. نوشتیم و یک شاهد هم امضا کرده. می توانم از زمینش 25 متر بردارم طی این قلنامه؟

  1. سلام وقت بخیر ،بله طبق قانون حق شما می رسد ولی بظرم باز باید حدود اربعه ملک بررسی شود و قرارداد رویت شود

 18. همسرم در دوران نامزدی مهریه خود را اجرا گذاشته است و خودرو من را توقیف کرده و الان نزدیک به مزایده خودرو است
  آیا می توانم قولنامه دستی و صوری بنویسم که قبل از تاریخ توقیف خودرو باشد و من آن را به شخص دیگری فروخته ام تا جلو مزایده و توقیف خودرو را بگیرم یا حداقل به تعویق بی اندازم؟

  1. سلام وقت بخیر تا قبل از اجرای مهریه می توانی انتقال دهی ولی اگر با ماشین در آژانس مسافرکشی می کنید می توانید بگویید که وسیله کار من هست و وسیله نقلیه آزاد می شود

  2. سلام من میخام یه زمین رو بفروشم ب فرد دیگری ولی نمیدونم چی باید بنویسم .میشه راهنمایی کنید؟

   1. با سلام واحترام…
    لطفا با شماره زیر تماس بگیرید و اطلاعات لازم را از ما دریافت کنید.
    02177719337

 19. سلام
  3 سال است در عقد هستیم و زندگی مشترک رو شذوع نکردیم،بدون هیچ دلیلی یک ماه مانده به عروسی همسرم جهیزیه را بدون اجازه من از خانه ای که آمادخ کرده بودم برا زندگی مشترک به خانه پدرش برد و 8 ماه است که در تمکین من نیست . مهریه را به اجرا گذاشته و خودرو من را توقیف کرده و بزودی در مزایده بفروش میرسد . تقاضای نفقه معوقه و جاریه هم داده که معوقه رد و جاریه ماهانه 500 هزار تومان مکحوم شدم به پرداخت از روزی که همسرم دادخواست داده 4 ماه رو دادم ولی چون اقساطم زیاده توان پرداخت ندارم
  حالا سئوالم اینه آیا رای قاضی درسته؟؟
  من درخواست تمکین دادم ولی قاضی گفت تا رای قطعی تمکین باید نفقه جاریه بدی (تو تمکین من نیست چرا باید بدم خب)یه بار ندادم با دستبند بردنم دادسرا
  وکیل گرفته و هی با دلایل الکی عقب میندازه رای تمکین رو چیکارکنم؟؟؟؟

  1. سلام وقت بخیر
   1.بله تا رای فطعی تمکین و اینکه درخواست اجرا نکنید باید نفقه بدید
   2.رای تمکین را درخواست اچرا بدید
   3.اگر دوشیزه باشد می تواند بگوید تا مهریه را ندهی من تمکین نمی کنم و حق حبس دارد

 20. سلام خونه ای خریده ام سندش بهدصورت دستی است وشاهدهمسرودوتاازفرزندانش امضاکردن فروشنده فوت شده است چگونه انرارسمی وتک برگ کنم ؟

  1. با عرض ادب و احترام
   بعد از گرفتن حکم انحصار ورثه اقدام به ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث نمایید

  2. با سلام
   طرفین دعوای شما برای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت فوت فروشنده طبق گواهی انحصار وراثت، تمامی وراث منوفی میباشند و باید نسبت به تمامی وارث طرح دعوا انجام گیرد

 21. باسلام ملکی را فروخته ام نصفش نقد مابقی ماهی فلان قد خریدار ب تآعهده خود عمل نکرده ایا میتوانم معامله رو فقص کنم درضمن بهای ملکم ۱۰ برابر شده است باتشکر

  1. با سلام بستگی به مفاد قرارداد دارد اگر برای شما فسخ قرارداد اعمال شده باشد بابت عدم تعهدات میتوانید فسخ قرارداد را بخواهید در غیر این صورت باید طرف مقابل را از طریق قاتونی الزام به انجام تعهدادتش کنید

  2. باسلام
   خیر شما نمیتوانید قرارداد را فسخ کنید . مگر در قرارداد شرطی گداشته شده باشد در غیر اینصورت فقط باید طرف مقابل را از طریق قانونی الزام به انجام تعهدات کنید

  3. باسلام
   خیر نمیتوانید فسخ کنید
   مگرشرطی در قرارداد گذاشته شده باشد
   در غیر این صورت فقط باید طرف قرارداد را از طریقه قانونی الزام به انجام تعهدادت کتید

  4. باسلام
   بستگی به شروط قرارداد دارد چنانچه حق فسخ برای شما اعمال شده باشد بابت عدم تعهدات خریدار میتوانید .
   در غیر اینصورت فقط باید الزام طرف مقابل را برای انجام تعهدات از مراجع قانونی بخواهید

   1. ده سال پیش قرارداد دستی مشارکت درساخت باپدرم نوشتم که خانه کلنگی وی راهشتادمیلیون براوردکردیم ومن هم هشتاد میلیون هزینه کنم وخانه موردتوافق بانقشه وجوازساخته شود وبعد از پایان کار ،خانه سه دانگ سه دانگ تقسیم شود پدرم فوت کرده دوتا سوال دارم ایا قرارداد دستی باپدرم که دارای اثرانگشت وامضاش هست معتبر ومحکمه پسند هست .ومن درخواست التزام به سند دادم ایا وارث میتوانند ادعا کندد که کمتر ازارزش خانه خرج کرده ای وجلوی ثبت سندوبگیرند یا چون قرارداد بافرد درقید حیات بوده جای هیچ گونه اعتراضی نمیگذارد؟

    1. سلام وقت بخیر
     اگر به قرارداد ایرادی نباشد وراث نمی توانند چنین کاری را انجام دهند.
     این موضوع مستلزم بررسی قرارداد فی مابین شما و پدر بزرگوارتان نیز هست.

 22. آيا پيش از تقسيم أموال پدرم با امضاي ورثه ميتوان بخش از ملك را تصاحب كرد ؟
  نحوه تقسيم به چه صورته ؟
  و اين كه در صورت نگرفتن حق ارث و امضاي اشتباه اقرار نامه امكان شكايت وجود دارد يا خير ؟

  1. سلام وقت بخیر
   در خصوص سوال اول:اگر دیون متوفی پرداخت شده باشد بله امکان پذیر است
   سوال دوم:وراث می تونن با توافق به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند و ماترک رو تقسیم کنند و یا از طریق دادگاه دادخواست لازم رو مطرح کنند.
   میزان سهم الارث هم با توجه به درجه و جنسیت وراث مشخص میشود
   سوال سوم: امکان شکایت وجود دارد و باید دلایل کافی و معتبر داشته باشید

 23. با سلام من قراردادی با دوستم بستم که مبلغی دادم که در ساخت اپارتمانی شرک شویم و یک شاهد امضا کرده و تاریخ در قرارداد ذکر شده که فلان تاریخ باید کل مبلغ به علاوه سود از اپارتمان ب بنده تعلق بگیرد اما الان چند سال گذشته و هیچی ب بنده نداده و اون شاهد هم الان از دوستان نزدیک اون اقا شده ایا میتونم شکایت کنم ایا به نتیجه میرسه شکایتم چون قرار دادمون ما بین خودمون انجام شده در ثبت انجام نشده و اگر شاهد نیاد در دادگاه چکار باید کنم و اگر برنده بشم در دادگاه ایا مبلغ به روز داده میشه یا همون مبلغ در همون سال داده میشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

 24. سلام وقتتون بخیر
  سند وکالت امضای دست نویس چقدر اعتبار دارد؟

 25. آیا از کاغذ سند دست نویس یا جوهر خودکار با شکایت و مراجعه ب کارشناس میشه فهمید مال چ سالیه

 26. سلام
  زمینی باسند رسمی به مساحت 2500متر است 0100متر از آن را به شخصی بصورت مشاعی فروخته شده ولی در زیر قولنامه عادی قید گردیده حق فروش به غیر را ندارد حالا قصد فروش کرده وقیمت غیر کارشناسی چه کار باید کرد

 27. پدرم قبل از فوتش وصیت نکرده بود به همین خاطر دوتا داداشام تصمیم گرفتند برگه ای را آماده کنند که توش خودشون رو عنوان وکیل و وصی قرار دادند بعد از پدرم اثر انگشت گرفتند توی این علاوه بر آن متن وکیل و وصی، یه پاراگراف نوشته شده بود دست نوشته های ما قبل از تاریخ امروز معتبر بر نمی باشد در صورتی که پدرم قبلاً چند سال پیش ملکی را برای من که پسر کوچکش هستم قولنامه نوشته بود
  سوال اینجاس من هم زیره این برگه ای که برادران آن نوشته بودند امضا کردم
  آیا امضای من آن دست نوشته پدرم را نقض میکند؟
  و آیا قانون این ملک که پدرم به من فروخته است مال خودم است یا نه؟

 28. با سلام وقت بخیر ملکی خریداری کردم و کل مفاد قرارداد رعایت شده و پول هم تماما پرداخت شده فقط مشخصات ملک در قرارداد به علت همراه نداشتن فروشنده نوشته نشده که گفته بودن بعدا جاهای خالی ان در قرارداد پر میشود حالا میگن کدوم ملک مشخصات ملک بده من تحویل بدم میخواستم ببینم میشه اقدامی کرد خیلللی ممنونم

  1. درود وقت شما بخیر
   متاسفانه موضوع بیع درج نگردیده
   یکی از ارکان اساسی یک مبایعه نامه تعیین موضوع آن است

 29. ((املاک سعادت ))
  ( مهندس و کارشناس و مشاور )
  **** ارائه دهند خدمات تخصصی و نوین املاک در مشهد****
  ((دیدگاه ،شما آیند شماست))
  مهندس ظفریاری میگوید
  نکات مهم در تنظیم انواع قرار داد های ملکی از خرید و فروش تا رهن و اجاره
  1- در هنگام تنظیم قولنامه از یک خودکار بایک رنگ استفاده شود و دست خط ها هم یکی باشد و تایم نوشتن قرار دادو امضا طرفین بیشتر از یک هفته نباشد تا احتمال ادعای دستکاری قولنامه وجود نداشته باشد(( نکته مهم هیچ وقت در متن قولنامه که قبلا نگارش شده است متن اضافه نکنید مثلا قرار اجاره خانه که دوباره می خواهد تمدید کند رو هم دوبار در یک برگه اجاره نامه جدید تنظیم کنید و در قرار داد قبلی دست نبورید که فردا محکوم نشوید))
  2- تمام تاریخ مثل تاریج نوشتن تاریخ توافق و تاریخ تحویل ملک حتما در همان روز قولنامه نوشته شود
  3- مشخصات طرفین حتما دقیق نوشته شود و مهم که ادرس طرفینو شماره تماس هم دقیق باشد تا در صورت بروز مشکا ابلاغیه به ادرس دقیق ارسال شدو طرف مقاب نتولند رای قیابی دریافت کند
  3- ادرس دقیق ملک و مشخصات دقیق در قولنامه بنویسید مثلا ( در بسیاری از املاک مشاهد میشود که فرق بین اعیان و عرصه در متن نگارش قولنامه راعایت نمی شود مثل خانه ویلای با 125 متر زمین و 90 متر ساختمان را باید به این صورت در قرار داد نگارش کرد 90متر اعیان در بخش متن مربوطه اعیان و125 متر عرصه زمین در بخش متن مربوطه ولی بسیاری از قولنامه در هر دوی این بخش متن های متراژ کل زمین رو مینویسند))
  4- نگارش مبلغ 10 تا 20 درصد قیمت کل ملک به عنوان وجه التزام و یا پشیمانی ملک +وجه التزام روز شما در صورتی که به مشکل خوردید و روند قضایی طی شده هزینه اتلاف وقت و کاهش ارزش سرمایه( مثلا 8 ماه روند قضایی طول کشید) +حق کمیسیون در صورت پشیمانی هر طرف قرار داد تا اتمام کامل پرداخت ها و تحویل ملک و تنظیم سند و…( معمولا بعد فسخ قرار داد نصف کمسیون حق املاک است که این با رعایت این نکته)
  5- نحوه امضاء و اثر انگست حتما از دو طرف قرار داد و درصورتی بی سواد یا معلولیت دارد و یا کوهلت سن دارد و… حتما با ذکر توضیحات و الزام حضور شاهد درجه یک قرار داد تنظیم کنید
  6- تمام قولنامه چه باکدرهگیری و چه دستی از نظر قانون مداراک عادی هستند و برای معتبر شده و اسباط به عنوان عدله محکه پسند و حقانیت باید دو شاهد این متن قرار داد ها را امضا ( حتما اثر انگشت هم بزنند مخصوص فامیل درجه دو طرف معامله)کنند البته همیشه سعی کنید کد ملی شاهدید و یا نام و نام خانوادگی در متن قرار داد بنویسند شاهدین
  7- بعد نوبت امضاء مشاور املاک است چرا که امضاء مشاور املاک از مهر او معتبر است و بعد مهر( حتما مهر و امضا در حضور شما باشد تا مسئولیت کامل قرار داد شما حال شود در بسیاری از گلاهبرداری قولنامه مذکور بدون مهر و امضاء و نشانی هستند )
  8- حتما در تمام قرار داد ها کپی مدارک و اسناد مالکیت ملک و مداراک هویتی طرفین و مدارک مالی رو به رویت و تایید و تصدیق طرفین قرار داد برسونید و درصورت لازم از مشاوره کارشناسان حقوقی و کارشناسان فنی در قرار داد های مبالغ بالا 1 میلیارد استفاده کنید
  9- بعد که قولنامه کامل کردید حتما در زمان تحویل به طرفین بابت قولنامه از طرفین رسید قولنامه دریافت کنید
  10- البته همیشه بهترین کار مراجع به مشاورین املاک با علم و تجربه و تخصصی کافی است
  11- نکته طلاایی در شرایط امروز قیمتی که هروز دیرتر پرداخت کردن ثمن معامله و افزایش جهشی قیمت ملک بهتر است این این نکته و شرط فسخ در قرار داد نوشته شود حق فسخ مالک فروشند درصورت عدم پرداخت کل وحتی جزئی از مقداری مبلغ ثمن توسط خریدار ، فروشند و ملک می تواند قرار دارد مذکور را یک طرف فسخ کند.
  12- و این نکته رو هم برای معاملاتی که نقدی انجام نمی شود و چکی است و داری مدت زمان برای پرداخت است لازم وضروری است که خریدار حق هیچ گونه نقل و انتقالی اعم از جزئی و کلی در مورد ملک فوق تا زمان تسویه نهایی به غیر را ندارد( یعنی نمی تواند ملک با چک خریداری کند بعد صورت نقدی و.. به فرد دیگری بفروشد درصورتی که هنوزپول و مبلغ ثمن معامله نداد است با مالک اول )
  نکته مهم دیگر براساس تجربه کاری و پایش و بررسی بیشتر از1000 املاک در مشهد بدست آوردم
  13- حتما قرار داد یک خط و یک رنگ و فونت باشد و حتما با یک خودکار تمام طرفین قرار داد را امضاء کنند تا معلوم باشد در یک مکان و یک زمان حضور داشته اند و نکته مهم هیچ وقت تنها به امضاء طرفین قرار داد اکتفا نکید چرا که بنده و مشاور املاک هیچ شناختی نسبت به شکل اصلی و اعتبار امضاء طرفین قرار داد که که مثل دایره یا مربع و مستطیل است را اطلاع نداریم مگر طرف گواهی اصالت امضاء خود را از محضر بیاورد پس گرفتن اثر انگشت واضح الزامی و واجب است در شرایط کرونایی رعایت موارد بهداشتی شستن دست و استفاده از زد عفونی ولی اثر انگشت الزامی است از دو طرف حتما حتی شاهدان
  گاهی همین اثر انگشت باعث حفظ آبرو و جان و مال شما میشود در صورت بروز مشکل و مواجه با موارد خاص خودش بهترین مدراک برای اثبات می باشد.
  امیدوار مطالب مفید باشد
  *****متاسفانه عدم آگهی مردم در مورد نحوه تنظیم قرار داد معاملات ملک باعث بروز چنین مشکلاتی می شود
  رعایت نکات مهم در هنگام خرید و فروش ،اجاره
  1- مراجعه به واحد های داری جواز کسب (از وزارت صنعت و معدن و تجارت) داری عضویت در (اتحادیه املاک مشهد)
  2- احزار هویت طرف مقابل و احزار مدارک مالکیت و مطابقت آن با ملک و فرد توسط خریدار و فروشند و مشاور املاک
  3- ثبت تمام قرار داد ها (قولنامه و اجارنامه و…) به صورت کد رهگیری و پرینتی (در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور)( براساس ماده 28 قانون نظام صنفی کشور)
  4- در هر پرداخت وجه (پول،چک و…) فقط درصورت دریافت رسید و( صورت جلسه از طرف مقابل به امضاء دو نفر شاهد حتما به حساب خود طرف حساب شما واریز شود)
  5- تعیین تاریخ دقیق تحویل ملک و تاریخ تنظیم سند در محضر( قرار دادن وجه التزام روزانه در صورت عدم اجرای تعهد از هر طرف)
  املاک سعادت مشهد
  آشنایی با الزام دریافت کد رهگیری در زمان عقد قرار داد (خرید ،فروش) و (اجارنامه)
  همانطور که می دانید در گذشته معاملات و قراردادهای ملکی به صورت دست نویس و پیش بنگاه ها و مشاوران املاک انجام می شد اما به دلیل اینکه دولت بتواند از لحاظ سطح قیمت ها و میزان معاملات آمارهای دقیقی از بازار مسکن بدست بیاورد در سال 1387 بخشنامه ای صادر کرد. که از سال 87 به بعد قراردادهای دست نویس دیگر فاقد اعتبار شد و قانون مشاوران املاک را از تنظیم قراردادهای دست نویس منع کرد.
  (( مشاورین املا ک مجاز که عضو اتحادیه املاک می باشند . باید کلیه قراردادها را در سایت ثبت معاملات واملاک کشور ثبت و بعد پرینت متن قرارداد راه به همراه کد رهگیری و هولوگرام مخصوص که به امضای طرفین قرار داد و دوشاهد رسید همراه با مهر و امضا متصدی مشاور املاک به طرفین ارائه دهد و گرنه تخلف صنفی شناخته میشوند معمولا مشتری می توانند به اتحادیه املاک شهر مربوط مراجعه کنند و شکایتی تنظیم کند در رابطه با موضوع عدم تحریر قرارداد سیستمی بعد اتحادیه املاک و کمیسیون بازرسی شکایت مشتری را سریعا پیگیری می کند در کوتاه ترین زمان ممکن ، در 2 حالت 1- اگر مشاور املاک داری مجوز باشد قرار داد را پرینتی تنظیم میکند و.. و رضایت مشتری حاصل و در صورت که املاک فاقد مجوز باشد اخطار ماده 27 در رابطه با پلمپ املاک غیر مجاز دریافت می کند.))

  دریافت قولنامه با کد رهگیری چه مزیتی دارد؟
  1-قابلیت استعلام قولنامه شما از تمام کشور ( با کد ملی و کد رهگیری)
  2-تضمین امنیت معامله شما ( عدم امکان دستکاری در متن قرار داد و…)
  3-تنظیم و ثبت کامل متن قرار داد با توجه به اجباری بودن پر کردن ایتم های
  الف-مشخصات دقیق آدرس ملک مثل شهر، منطقه ثبتی ، بخش ثبتی ، پلاک اصلی ، پلاک فرعی ، کد پستی ملک ، ب-مشخصات دقیق طرفین قرار داد و… پ- درج قیمت و نحوه پرداخت توسط خریدار در چند مرحله و با تاریخ دقیق و درج شماره چک و…ت-درج تاریج ثبت قرار داد تاریخ تحویل و تاریخ تنظیم سند ملکث-اخذ 15 امضاء و اثر انگشت به جای 3 امضاء و اثر انگشت ،الزام حضور دو شاهد
  4- بهترین وآسان ترین راه شناخت مشاورین املاک مجاز

  از طریق سایت ثبت معاملات واملاک کشور به آدرس http://www.iranamlaak.ir منو استعلام 1-کد رهگیری و کد ملی
  2- از طریق ارسال کدملی # کد رهگیری به سامانه 110203001

  مدارک لازم جهت ثبت قرار داد به صورت اینترنتی و دریافت کد رهگیری و هولگرام

  1 – اصل مدارک هویتی کارت ملی هوشمند و شناسنامه ، کارت اقامت برای اتباع و…)
  2 – اصل مدارک مالکیت (سند ، قولنامه ، بنچاق و.. وکالت نامه و گواهی انحثار و…)
  3- تاییدیه کد پستی ملک مورد نظر(از اداره پست منطقه ، سایت http://www.post.ir )
  4- الزام حضور دو شاهد (هر طرف قرار داد یک نفر شاهد به همرا ه مدارک شناسایی)
  5 -در صورت درخواست مشاوراملاک برگه کارشناسی ملک فنی و حقوقی (مبالغ بالا)
  6- پر کردن فرم پیش نویس قرار داد با کد رهگیری در زمان حضور در دفتر املاک

  *حتما جهت دریافت کد رهگیری به املاک دارای مجوز و تخصص و دانش کافی در مورد تنظیم و ثبت قرار داد های مراجعه کنید ( مدت زمان تنظیم 1 ال 2 ساعت است)
  و قبل از تایید نهایی حتما پیش نویس کامپیوتری قرار داد رو یک با کامل مطالعه کنید .
  سعی کنید این نکات بنویسید ودر تمام معاملات یک بار این نکات را چک کنید.
  املاک سعادت
  مهندس ظفریاری
  09154924213

 30. سلام ‌وقت بخیر پدرم دو واحد خانه سند دار رو داخل برگه اچار با ذکر فروشنامه و مهرو امضإ و مبلقی و مهر شورا واگذار کرده به بنده آیا این برگه اعتبار قانونی دارد و یا ورثه بعدا میتونن ادعای مال کنن؟

  1. با سلام
   سند عادی معتبر است مهم است که حداقل دو نفر شاهد ذیل ان را امضا کنند.
   اما با توجه به اینکه املاک سند دار هستند بهتر است با حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به اتنظیم سند رسمی کنید.

 31. با سلام اگر خودرویی را خریداری کنیم و فروشنده سند به نام خودش نباشد ایا قولنامه ای که نوشته میشود معتبر است؟

  1. با سلام
   مدرک مثبت مالکیت خودرو برگ سبز می باشد
   ولی در رویه وکالت نامه های تنظیمی دفتر اسناد رسمی نیز معتبر است

 32. با سلام
  ملکی را اینجانب از مالک خریداری نمودم و بعد از نوشتن قولنامه در بنگاه و گرفتن استعلامات لازم در دفاتر خانه به نام من منتقل نموده.
  اما بعد از حدود ۲ ماه شخصی ادعای خرید ملک را قبل از من به صورت قولنامه ای از مالک را دارا می باشد آیا با وجود داشتن قولنامه رسمی و انتقال قانونی به نام خودم مشکلی برای من پیش میاد یا خیر
  لازم به ذکر می‌باشد مالک قبلی متواری میباشد

 33. سلام
  وقتتون بخیر
  کسی تمام اموال چه منقول و چه غیر منقول رو که سهام و اوراق بهادر هست رو به نام مادرش صلح کرده(شرایطش هم غیر قابل فسخ و لازم واجرا شده)شاهد هم دارن تاریخش هم برای قبل از عقد با همسرش هست-

  آیا همسر برای مهریه میتوانید سهام را دریافت و مسدود کند که دارایی همسرش هست؟صلحنامه دستی اعتبار دارد؟

 34. سلام
  من زمینی را در املاک قولنامه کردم
  فروشنامه ای زمین چون چسبیده به بافته سند نداره
  چجوری اینو محکم تر کنم
  از رییس شهرک یه برگه گرفتم

  1. سلام وقت بخیر
   لطفا جهت مشاوره تلفنی با شماره 77719337 تماس بگیرید

 35. سلام وقت بخیر پدرم یک زمین به صورت دستی به من فروخته و شاهدام امضا کردن الان چند ساله پدرم فوق کرده من چطوری اینو سند بزنم به نام خودم محکم کاری شه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)