میزان اعتبار قولنامه دستی/نمونه قولنامه دستی-فسخ/کاربردی -صفر تا صد

در این مقاله به بسیاری از سوالات شما عزیران در ارتباط با قولنامه دستی و میزان اعتبار آن، پاسخ داده خواهد شد.

میزان اعتبار قولنامه دستی/نمونه قولنامه دستی-فسخ/کاربردی -صفر تا صد

هر قراردادی (درمورد ملک، آپارتمان، خودرو و….)که دارای امضاء و یا اثر انگشت باشد بر طبق ماده 1257 قانون مدنی، بین امضاء کنندکان و قائم مقام آنها (ورثه) دارای اعتبار قانونی است (حتی پس از فوت) چه آن قرارداد امضای شاهد داشته باشد یا نداشته باشد.

 • شکل و نحوه تنظیم آن مهم نیست (به هر شکل و صورت اعم از دست نویس، برگه A4، برگه امتحانی، و یا در فرم قرارداد مشاور املاک تنظیم شود)
 • و  مهر و امضای مشاور املاک باشد یا نباشد،اهمیتی ندارد.
 • مهم نیست دارای کد رهگیری باشد یا نباشد.

البته باید بدانید بین قولنامه و مبایعه نامه تفاوت های وجود دارد که برای اطلاع بیشتر در این حوزه می توانید با کلیک کردن روی مقاله ذیل به تفاوت های آن پی ببرید:

تفاوت قولنامه ومبایعه نامه

چگونه می توان یک قولنامه را فسخ نمود ؟

امضا شاهد در قولنامه: 

 •  قولنامه دستی، بدون امضای شهود هم، دارای اعتبار قانونی است و عدم امضای شهود خدشه ای به قرارداد، وارد نمی کند. 
 • امضای شهود در ذیل قولنامه،  اعتبار بیشتری به قولنامه می بخشد هر چند که بدون امضای شهود نیز معتبر است. 
 • امضای شهود از این حیث حائز اهمیت است که اگر..

 یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث، اعتبار قولنامه دستی را زیر سوال ببرد و یا احیا نا ادعای جعل نماید، کسی که از قولنامه دستی نفع می برد می تواند با استناد به شهادت شهود، قرارداد را از مخاطرات احتمالی نجات داد بدین نحو که ….

اگر جعلیت امضای قولنامه، با توجه به نظریه کارشناسی اثبات گردد از آنجائیکه شهادت شهود (از جهت سلسه مراتب ادله) بالاتر از نظریه کارشناسی است، می توان با تمسک به شهادت شهود، جریان دعوی را به نفع خود خاتمه دهید.

اعتبار قولنامه دستی در دادگاه:

قولنامه دستی هم در دادگاه اعتبار دارد مگر آنکه:

1.جعلیت قرارداد به اثبات برسد.

2.مشخص شود ملک و… به طریق صحیح به خریدار منتقل نشده است.

اعتبار قولنامه بعد از فوت فروشنده:

قولنامه دستی حتی در صورت فوت فروشنده، هم دارای اعتبار قانونی است و لکن باید ضمن اخذ گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف، علیه ورثه طرح دعوی نمائید.

این مطلب را از دست ندهید:

نحوه اخذگواهی حصر وراثت از ناحیه خریدار در صورت فوت فروشنده  ؟؟

 

نمونه قولنامه دستی 

ماده 1 – مشخصات طرفین قرارداد

1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند ……………..  شماره شناسنامه ………………… محل تولد  ………………….. شماره ملی ………………. متولد ………….       محل اقامت ……………………………شماره تماس  ……………….. .

1-2) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… محل تولد…………………………..شماره ملی ………………. محل اقامت …………………………………………… تلفن ……………….. .

نکته: اگر خریدار یا فروشنده با ولایت و یا قیومیت و یا وصایت باشد باید محلی که  در قرارداد به آن اختصاص داده شده پر شود

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….  به موجب ……………

ماده 2 –  مشخصات مورد معامله

موضوع قرارداد: عبارت از …..

واگذاری شش دانگ یک قطعه ………………(در این قسمت /اپارتمان و یا ملک ویا زمین و…….) قید شود ،به مساحت……………………………    متر مربع دارای پلاک……………….. فرعی از اصلی مفروز و مجزی  از پلاک…………………. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی  …………..  بخش   …………..   ثبتی  …………………. اعم از  عرصه و اعیان  با جمیع ملحقات عرفیه و شرعیه  عبارتست از …………………..

ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت

۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است مبلغ ……………………..تومان ، معادل ……………………..     تومان وجه رایج مملکتی تعیین که بنحو ذیل پرداخت می شود:

1.

2.

3.

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱) طرفین قرارداد متعهد هستند در مورخه ………………..تا پایان ساعت 2 اداری، ضمن تهیه مقدمات تنظیم سند، در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………………………واقع در ………………………………………….. حاضر شده

۴-2) در صوتی که یکی از طرفین قرارداد، به تعهدات خود عمل نکند می بایست مبلغ ………………………………………………….. تومان، بابت جریمه عدم انجام تعهد به صرف مقابل بدهد و این جریمه بدل اصل تعهد نیست.

ماده ۵- آثار و شرایط قرارداد

۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بالمناصفه به  عهده طرفین است.

۵-2) – پرداخت  و تسویه کلیه بدهی  دیون به اداره مالیات و عوارض و……..به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده فروشنده می باشد.

۵-۴) فروشنده / فروشندگان اذعان بر این امر داشت  که…

ملک مورد معامله  جزو اراضی موات و ملی، اموال مصادره ای اداره سرپرستی و توقیفی و در رهن و وثیقه ای نبوده و یا  و منافع آن کلا یا جزا  به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد.

در صورت  در رهن بودن فروشنده موظف است، قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند.

چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام عملی  انجام ندهد، خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن، فک رهن کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۵-۵) چنانچه خریدار به هر نحوی از انحاء، از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام به میزان   ……………………………..    می باشد  که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۵-۶) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.

۵-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق الغیر بودن، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل  …………………………………  ریال به عنوان خسارت وجه الالتزام به طرف مقابل بپردازد.

ماده ۶- اسقاط  کافه خیارات خصوصا خیار غبن  افحش از طرفین، به استثناء اختیار تدلیس بعمل آمد.

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و …… نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضای خریدار و فروشنده                                                                        شهود

برای دانلود فایل ورد، نمونه قولنامه دستی فوق ( روی بنر زیر کلیک کنید)

دانلود رایگان نمونه قولنامه دستی

این مطلب را از دست ندهید ***

نمونه مبایعه نامه املاک 


چگونه تشخیص دهیم یک قرارداد، مبایعه نامه است یا قولنامه

بنابراین در جهت تشخیص این امر که یک قرارداد مبایعه نامه و قولنامه است باید، موارد ذیل را مد نظر قرار داد:

1.عنوان قرارداد ( آیا عبارت قولنامه را بکار برده یا مبایعه نامه )

2.به کلمات و عبارتی که در آن بکار برده می‌شود توجه کنید.

اگر کلمات و عباراتی که در قرارداد، دلالت بر بیع قطعی نماید از جمله اینکه مبلغ مورد معامله و تاریخ محضر مشخص باشد و یا اینکه فروشنده ملزم به انجام یکسری امور از جمله تنظیم سند شده باشد، ذکر این امور دلالت بر بیع قطعی می نماید و  اینگونه قرارداد ها، مبایعه نامه تلقی می شود وبراحتی نمی توانید آن را برهم زنید.

 

در قولنامه توافقات  مُمَلِک ( ملکیتی منتقل نمی شود )نبوده و تنها وعده به بیع در آینده است و تا زمان تحقق بیع در آینده، آثار عقد بیع از جمله انتقال مالکیت مبیع و ثمن بین طرفین جاری نمی شود.

و لکن این مورد به معنی این نیست که:

بموجب  قولنامه، نمی توان الزام متعهدرا  (اجبار) به انجام تعهد از دادگاه درخواست کرد. بلکه می توان بر طبق ماده 10 قانون مدنی، اگر قولنامه تنظیمی واجد شرایط صحت بوده باشد (و به زعم  برخی دیگر بصورت شرط، ضمن عقد خارج لازمی درج شده باشد) هر گاه یکی از طرفین از انجام تعهدات موضوع قولنامه خودداری نماید به نظر می رسد که الزام مستنکف به انعقاد بیع و سایر تعهدات واجد وجاهت قانونی بوده و حتی اگر برای این تخلف خسارتی تعیین شده باشد می توان آنرا نیز مطالبه نمود.

این مطلب را از دست ندهید *******

قولنامه چیست؟ (صفر تا صد)

گروه وکلای حکمت با بهره گیری از وکیل و مشاوره حقوقی مجرب و وکیل ملکی ،وکیل قرارداد نهایت اهتمام و تلاش خود را در جهت خدمت رسانی به عموم مردم اعلام میدارد.

4/5 - (43 امتیاز)

‫78 دیدگاه ها

 1. با سلام. بنده واحد مسکونی دارم که خرداد سال 1400 توسط یک بنگاه اجاره داده شد. در حال حاضر ما نیاز به واحد داریم ولی مستاجر با وجود گذشت یک ماه از سال اجاره نامه بنای تخلیه واحد را ندارد و بسیار فحاشی می کند. به دادگاه حل اختلاف مراجعه کردیم که متوجه شدیم متاسفانه اجاره نامه امضای دو شاهد را ندارد. لذا به ما گفتند که حتما باید امضای دو شاهد باشد. در غیر اینصورت باید به دادگاه مارجعه و این کار زمان بر می باشد. در عین حال اعلام کردند که بنگاه مرتکب خطا شده است که موجر و مستاجر را نسبت به این موضوع آگاه نکرده است. اکنون یک سئوال بنده این است که آیا از طریق دیگری می توان به نتیجه و تخلیه واحد رسید؟ سئوال دیگر این که می توان از بنگاه در خصوص این قصور شکایت نمود؟
  از پاسخگویی شما سپاسگزارم.

 2. علی صفری گفت:

  باسلام خسته نباشید شخصی با فریب دادن پدرم ملکی را که بنده در آن سکونت دارم داشتم که که با پدرم شریک بودیم و پدرم در در روستا زندگی می کند و در شهری دیگر که ملک آن جا نیست قرارداد نوشته اند ما ملک را خودمان ساخته بودیم ۱۲ سال پیش و قولنامه زمین داشتیم که روی قولنامه به نام عمویم بوده و در ظهر آن بنام پدرم زده یا نوشته شده و شخص فریبکار که رفته دهات بابامرا برده شهر پدرم بنده خدا هیچ سواد خواندن و نوشتن ندارد و در مبایعه نامه ای که نوشتند هیچ اشاره ای به ظهر آن قولنامه نکرده اند آیا میشود در دادگاه به اینکه اشاره به ظهر آن نشده استناد کرد یا نه …. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفت و گورا شروع کنید...
سلام، برای مشاوره رایگان در اینستاگرام پاسخ گو خواهیم بود
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)