استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه

استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه

استشهادیه محلی یکی از اسناد مهمی است که بهترین نوع شهادت است.در این نوع شهادت که بنا به اهمیت موضوع و هدف آن نوشته می شود موارد اصلی و مهم ذکر و در آخر از شاهدین یا مطلعین امضا اخذ می گردد.

استشهادیه محلی

نمونه عینی و پر تکرار

گاهی ممکن است همسایه ای بدون ملاحظه حال همسایگان و قوانین و مقررات مربوط به آپارتمان نشینی، موجبات ایذاء و اذیت همسایگان را فراهم آورد از جمله اینکه:

تا دیر وقت با صدای بلند، مشغول جشن و برپایی مهمانی شبانه باشد

یا با پارک در محل پارکینگ همسایه ای دیگر،  مرتکب جرم  مزاحمت شود.

وکه موارد و مصادیق  این جرم فراوان بوده و  خارج از حوصله این بحث می باشد

غالبا جرم مزاحمت، توام با  جرائم دیگر از جمله ممانعت ازحق، توهین، درگیری  فیزیکی  و…می شود که تمامی این عناوین مجرمانه، باید در غالب یک شکوائیه تنظیم شود.

داود چشمی بهترین وکیل متخصص در امور ملکی-سرقفلی-قراردادها-حقوقی و کیفری

نحوه نوشتن استشهادیه محلی برای شکایت

استشهادبه را در بک برگه آچار بصورت تایپ شده یا دستنویس بنویسید

ذیل استشهادیه را حداقل دو شاهد مرد یا دو شاهد زن به همراه یک شاهد مرد، باید امضاء نمایند، البته بیان این امر بدین مفهوم نمی باشد که، افراد بیشتری ذیل استشهادیه را، امضاء نمایند 

علاوه بر استشهاد محلی، می توانید با تماس گرفتن با پلیس 110، از گزارش وی در دادگاه هم استفاده نمائید.

این مطلب را از دست ندهید ***

متن استشهادیه محلی برای خانه فساد 

متن استشهادیه محلی برای توهین و درگیری 

متن استشهادیه محلی برای ضرب و جرح 

متن استشهادیه برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت 

استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه

مجازات مزاحمت همسایه:

ماده ۶۹۰

هر کس به وسیله ……اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱) رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲) در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه

آیا افرادی که ذیل استشهاد محلی را امضا می کنند، الزاما باید در دادسرا حضور یابند ؟

بله برای اثبات مجرمیت متهم یا متهمین، حداقل میبایست 2 شاهد مرد یا دو شاهد زن و یک شاهد مرد  را باید در  دادسرا حاضر نمائید،  البته شهودی که موضوع مزاحمت را رویت کرده باشند نه آنکه از زبان دیگران، موضوع مزاحمت را شنیده باشند 

البته در امور کیفری می توانید از دادگاه بخواهید، شهودی که بدون عذر موجه در دادسرا، حاضر نمی شوند، به دستور قاضی جلب شوند یا اینکه در صورتی که شهود از شهادت دادن می ترسد، تحقیقات نامحسوسی از همسایگان بعمل آورد.

و اما در امور حقوقی موضوع متفاوت است و در صورتی که شخص امضا کننده استشهادیه حاضر به ادای شهادت در دادگاه نباشد، اجبار وی به اداء شهادت امکان پذیر نیست و نمی توان وی را به این خاطر جلب نمود.

استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه

نمونه استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه مزاحم:

بسمه تعالی

اینجانبان امضاء کنندکان ذیل، با در نظر گرفتن خداوند متعال و قرآن مجید شهادت و گواهی می دهیم که خانم / آقای ……………….. فرزند ………….. ساکن در …………………………………………………………… اقدام به اذیت و آزار همسایگان از طریق ریختن زباله در باغچه، تصرف در پارکینگ مجاور و……… نموده است .

و یا در تمام ساعات شبانه روز مبادرت به ایجاد سر و صدا و هیاهو وجنجال می نماید و یا با تصرف اختصاصی در قسمت مشاعات، مانع تردد و رفت و آمد ما شده

هر زمان که آن مقام محترم لازم بداند حاضر هستیم جهت ادای شهادت حاضر شویم .

شاهد اول :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد دوم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد سوم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد چهارم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

ویژگی فرم های استشهادیه:

در استشهادیه موارد ذیل را یطور دقیق قید نماید

 • مشخصات شاکی به طور کامل که شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی
 • مشخصات متهم اعم از  نام، نام خانوادگی، نام پدر (  صورت عدم شناخت از مشتکی عنه می توان از کلمه ناشناس استفاده کرد)
 • موضوع شکایت
 • تاریخ دقیق به روز، ماه و سال محل وقوع جرم( در صورتی که تاریخ وقوع جرم را نمی دانید حدودی بنویسید مثلا فلان  ماه )

 

نمونه استشهادیه محلی برای مزاحمت

اینجانبان امضاء کنندکان ذیل، با در نظر گرفتن خداوند متعال و قرآن مجید شهادت و گواهی می دهیم که خانم / آقای ……………….. فرزند ………….. ساکن در …………………………………………………………… اقدام به اذیت و آزار همسایگان از طریق ریختن زباله در باغچه، تصرف در پارکینگ مجاور و…………………………….. ( در این قسمت مصادیق مزاحمت را بنویسید )نموده است .

و یا  یطور مثال در تمام ساعات شبانه روز مبادرت به ایجاد سر و صدا و هیاهو وجنجال می نماید و یا با تصرف اختصاصی در قسمت مشاعات، مانع تردد و رفت و آمد ما شده

هر زمان که آن مقام محترم لازم بداند حاضر هستیم جهت ادای شهادت حاضر شویم .

شاهد اول :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد دوم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد سوم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد چهارم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

ناستشهادیه محلی برای شکایت از همسایه

موارد استشهاد محلی برای شکایت از همسایه مزاحم:

1-شکایت مزاحمت ملکی

2-شکایت اثبات تصرف عدوانی

1-شکایت مزاحمت ملکی:

گاهی ممکن است همسایه ای بدون ملاحظه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی و یا بدون در نظر گرفتن حقوق همجواران و همسایه ها تا دیر وقت با صدای بلند مشغول جشن و برپایی مهمانی است.

هر چند در این گونه موارد، می‌توان با گزارش موضوع به پلیس 110 اقدام به دریافت گزارش پلیس و طرح شکایت نمود، ولی تهیه استشهاد محلی برای شکایت از همسایه مزاحم، برای اثبات مزاحمت و محکومیت کیفری وی ضرورت دارد.

یا در مواردی که همسایه با پارک در پارکینگ دیگران و یا ایجاد مزاحمت برای پارک اتومبیل، مرتکب مزاحمت ملکی شده باشد، باز هم تهیه استشهاد محلی برای شکایت از همسایه مزاحم، ضرورت می‌یابد.

2-شکایت اثبات تصرف عدوانی:

استفاده غیر مجاز از مشاعات ساختمان، طبق قانون تملک آپارتمانها در حدود متعارف برای همه ساکنین ساختمان یکسان است.

گاهی احدی از همسایه ها با استفاده از نقاط مشاعی ساختمان و فضاهای مشترک اقدام به تصرف عدوانی مشاعات می‌نماید که قابل طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی در دادسرای محل وقوع جرم است.

سایر موضوعاتی که نیاز به تهیه نمونه استشهادیه محلی دارد نیز با مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قابل بررسی و اظهار نظر خواهد بود.

مشاوره حقوقی استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه :

برای دریافت مشاوره و تهیه استشهادیه محلی لطفا در ساعت اداری با مجموعه گروه وکلای حکمت در تماس باشید.

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و وکیل کیفری و وکیل پایه یک دادگستری با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

4.4/5 - (12 امتیاز)

74 دیدگاه

 1. با سلام و احترام
  ایا برای شکایت از یکی از همسایه ها اهالی ساختمان برای شروع درخواست شکایتنامه در شورای حل اختلاف باید حضور داشته باشندودرضمن چه مدارکی باید باید سپاس

  1. سلام من در یک بلوک 8واحدی که داخل مجتمع هست زندگی میکنم ولی یکی از همسایه ها که قدیمیست و خود را مدیر میداند بسیار اذیت میکند به طوری که ماشینمون رو خط خطی کرده.حال ما کنار پنجره مون دوربین نصب کردیم تا اگر کاری کرد مدرک جمع کنیم تا شکایت کنیم.ولی اون داره همسایه ها رو راضی میکنه تا استشهاد جمع کنه و دوربین رو جمع کنه.قبلا هم تو بلوک خیلی دزدی شده.
   البته دوربین فقط ماشینامونو میگیره.آیا از لحاظ قانوی اون میتونه کاری بکنه؟الان چه راه حلی پیشهاد میدین؟

   1. توی بلوکم نمیذاره شارژ جمع کنه.هیچ سمتی نداره.رفتارهای ناشایستی هم انجام میده مشروب میخوره وتو حال خودشم نیست.

    1. برای همسایه ای که ۳۶۵ روز سال از پنجره خونه ش پرچم اویزون کرده در فضای مشاع حیاط دید داره و بقیه واحدها ناراضی هستند چطور شکایت کنیم تا پاسخ مناسب بگیریم؟

   2. سلام وقت بخیر. باید بتوانید از طریق حقوقی یا کیفری همراه با دلایل پیگیری کنید.

    1. سلام ساکن طبقه اول یک آپارتمان ۴ واحدی هستیم همسایه طبقه ۲ هیچگونه حاضر به پرداخت شارژ و بقیه مخارج ساختمان نیست و با اینکه از آسانسور و بقیه موارد دینفع هست می‌گوید پول مفت به کسی نمی‌دهم و فحاشی و پرخاش می‌کند از طریق اداره ثبت اقدام کردم ولی فقط خانه به اسم خودش هست وثبت آن را به اجرا نمی‌گذارد راهکار دیگر چیست ؟ بدهی هایش تا کنون بالای ۱۰ میلیون شده است و همه فاکتورها و مخارج را به عنوان مدیر ساختمان نگهداری کرده ام .

     1. سلام و درود در این صورت با بقیه همسایه استشهادیه تهیه کنید و درخواست شکایت از طریق شورای حل اختلاف را بدید.

      موفق باشید

  2. سلام تو رو خدا بگید ایا برای همسایه معتادی که 24ساعت بوی سیگار و حشیشش میاد میشه شکایت تنظیم کرد؟ ما کلا 5واحدیم که همگی حاضر یم استشهاد بنویسیم طوری بشه خدا کرم کنه اینا از این ساختمون برن. متاسفانه صابخونن مرده بیکار و معتاده تمام ساعات شبانه روز بو سیگارش میاد کلافمون کرده هر چی بهش میگیم بدتر میکنه. مثلا اگر پارسال ده تا سیگار تو بالکن میکشید الان بیستا تمام میکنه. میگه چاردیواری اختیاری. ما نه میتونیم در راهرو باز کنیم نه بالکن. بوش کامل تو خونمونه حتی از کانال کولر شدیدتر میاد . تو رو خدا مشاوره بدید جونمونو به لبمون رسونده.

   1. با سلام
    خیر اگر به صرف کشیدن سیگار در منزل و بالکن شخصی بخواهید شکایت کنید هیچ ماده قانونی وجود ندارد که به موجب ان از فردی بابت کشیدن سیگار در منزل شخصی اش شکایت کنید مگر رفتار خارج عرف در مشاعات ساختمان انجام دهد که ایجاد ضرر و زیان به همسایه ها کند

    1. با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز:
     برای دریافت مشاوره حقوقی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
     09123439500-02177719337

    2. چه جالب نمی دونستم انتشار بوی سیگار و حشیش هم عرفه جامعه هست

   2. دعا کن همشون بمیرن ، من ک امشب دعا کردم خودم بمیرم از دست این وحشی های جنگلی راحت شم .

 2. سلام و احترام
  ضمن خسته نباشید، سوالی دارم از خدمتتون. همسایه ما در حیاط منزلشون خروس نگهداری می کنن!!! فاصله شون از ما زیاده اما باز هم صداش مزاحمت ایجاد میکنه. مراجعه کردیم فرمودن چهاردیواری اختیاری. میتونم به صورت قانونی اقدامی بکنم؟ اگر همسایه های اطراف مشکلی نداشته باشند چطور؟ چون اونها هم قبلا خروس داشتند!!!!!!!!

  1. سلام وقت بخیر. در صورت مزاحمت میتوانید شکایت کیفری نمایید و پیگیری کنید. باتشکر

   1. سلام استشهاد بابت همسایه آزاری با صداو بوی بد مرغ و خروس نیازه؟ چون همسایه ها حاضر به امضاء استشهاد نیستن میگن تو عالم همسایگی بده و اینم بگم ما همسایه دیوار به دیوار هستیم و بیشترین اذیت برای ماست چون بعد از ما خونه دیگه ای نیست و ما سر نبش هستیم

    1. سلام و درود . میتونید اقدام کنید مشکلی نیست. در استشهادیه امضاء همسایه ها باید باشند.

     موفق باشید.

 3. سلام و وقت بخیر.در ساختمان ما مستاجر جدید آمده که واحد را به عنوان یک زن و شوهر اجاره کرده اند ولی واحد در اختیار 3 آقا مجرد است که از آن واحد جهت مصارف فحشا از ساعت 1 نصفه شب تا 4 صبح استفاده می کنند.مدارکی هم که داریم دوربین مدار بسته داخل آسانسور است که نشان دهنده این امر می باشد. با اینکه با 110 تماس گرفتم مامور آمد ولی فقط یک صورت جلسه به من دادند.راه کاری دارم ؟ فیلم های دوربین مداربسته کمک می کند ؟

  1. سلام وقت بخیر . بله راهکار وجود دارد می توانید در صورت تمایل با شماره 02177719337 تماس حاصل فرمایید. باتشکر

 4. سلام یه همسایه ما داریم که خانوادگی دزد هستن اینو تمام آپارتمان هم میدونم چون به همه دستبرد زده ولی هیچ مدرکی نداریم حالا همه میخوان یه استشهاد امضا کنن ولی اگه دزدی بنویسیم تو نامه آیا مدرک میخواد دادگاه؟ یا راه دیگه ای میشه بگید ما چطور این مشکل رو حل کنیم

  1. سلام بله مدرک میخواهد بهترین راهکار دوربین مخفی هست

   1. سلام
    خونه ما دو واحد که زیرش چهارتا مغازه ست هرواحد دوتا ما طبقه اولیم بماند که چقدر آزار و اذیت واسه ما ایجاد کردن چند بار زنگ زدیم ۱۱۰ حالا همسایه بالایی اومده آپاراتی باز کرده از دستش آسایش نداریم وقتی پمپ باد روشن میشه خونه میلرزه باید چیکار کنیم؟به کجا از دستش شکایت کنیم؟

    1. سلام و درود
     بله شما میتونید به عنوان مزاحمت از مغازه هایی که باعث ازار و اذیت شما شده اند. شکایت کنید. با توجه به دلایل که فرمودین/

     موفق باشید

  2. سلام وقت بخیر. برای اثبات نیاز به دلیل و مدرک دارید.

 5. با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  بنده در یک آپارتمان ۱۶ واحدی ساکنم که سن ساختمان ۴۰ سال می باشد و کاملا فرسوده است . در حال حاضر طی مذاکرات متعدد با سازندگان بالاخره با یکی به تفاهم جهت ساخت رسیده ایم . در این بین دوتا از مالکان راضی به این کار نیستن لطفا راهنمایی بفرمایید.
  متشکرم

  1. سلام وقت بخیر . از طریق قانونی میتوانید اقدام کنید. در صورت تمایل با شماره 02177719337 تماس حاصل فرمایید

   1. سلام بعد از اینکه استشاد محلی اماده شد چقدر طول میکشه که اقدام بشه و بریزن ببرن؟

   2. وقت بخیر لدفن اگه میدونید پاسخ بدیدسلام بعد از اینکه استشاد محلی اماده شد چقدر طول میکشه که اقدام بشه و بریزن ببرن؟

  2. سلام وقت بخیر. میتوانید اقدام لازم را برای ساخت انجام دهید.

  3. سلام ساکن طبقه اول یک آپارتمان ۴ واحدی هستیم همسایه طبقه ۲ هیچگونه حاضر به پرداخت شارژ و بقیه مخارج ساختمان نیست و با اینکه از آسانسور و بقیه موارد دینفع هست می‌گوید پول مفت به کسی نمی‌دهم و فحاشی و پرخاش می‌کند از طریق اداره ثبت اقدام کردم ولی فقط خانه به اسم خودش هست وثبت آن را به اجرا نمی‌گذارد راهکار دیگر چیست ؟ بدهی هایش تا کنون بالای ۱۰ میلیون شده است و همه فاکتورها و مخارج را به عنوان مدیر ساختمان نگهداری کرده ام .

   1. درود بر شما. در این مورد باسد با وکیل مشاوره نمایید. جهت راهنمایی کامل با دفتر تماس بگیرید.

 6. سلام
  من منشی یک شرکت هستم و مدیرعامل ازم خواست بابت ماشینی که برای خودش خریده اما هنوز سند رو به نامش نزدن یک استشهادیه دستی بنویسم با امضای چند نفر از دوستانش. حالا سوالم اینکه من اون متن رو نوشتم بعدا برام مشکلی پیش میاره یا نه؟

 7. درود. 2،3نفر از 11 نفر اعضای آپارتمانمان به هیچ عنوان در هزینه های ساخت آپارتمان همکاری نمیکنند. آیا استشهاد بقیه اعضا، جهت شکایت کفایت میکند یا مدارک دیگری هم باید ارائه شود؟ سوال دوم، آیا برای هر کدامشان جداگانه دادخواست تهیه کنیم یا میتوان از هر 3 نفرشان در یک دادخواست شکایت کرد؟ اگر امکان دارد مراحل شکایت را بفرمایید. ممنون از شما

  1. سلام وقت بخیر. مدیر ساختمان باید اقدام قانونی کند

  2. سلام وقت بخیر. در صورت تمایل با شماره 02177719337 تماس حاصل فرمایید.

   1. سلام
    منزل ما در يك كوچه ي بزرگ هستش كه به اين خاطر پسر بچه هاي ٧ تا ١٦ ساله در روز تو كوچه توپ بازي مي كنن و صر و صداي زيادي به پا مي كنند و بارتوپ به در و پنجره مي زنند هر چي بهشون تذكر مي ديم اصلا توجه نمي كنن حتي به والدين بعضي هاشونم هم گفتيم هيچ كاري نكردن، يه روز ديگه واقعا از دستشون ذله شدم و زنگ زدم ١١٠ ، اومدن و بهشون تذكر دادن ولي باز هم از فردا بدتر شدن و زنگ خونه رو مي زدن و فرار مي كردن
    مي خواستم راهنماييي م كنين كه چطور باهاشون رفتار كنم كه ديگه از دست مردم ازاري بردارن

    1. باسلام من میخوام که یه استشهاد محلی بنویسم اما بلدنیستم چه متنی را بنویسم در خصوص اینکه اهالی یه محله ای تمای خانه هایشان بدون سند با ملکیت یه شخص ثابت هستند ک فقط هرخانه یک برگه دریافت کرده اند اکنون بهشان ایراد گرفته اند بخاطر اینکه باید سند داکنند البته ساکنین بعضی خانه ها افرادی مسن هستند که از پس این هزینه برنمی آیند و موجب سلب آرامش آنها شده هست چون به دلیل کهولت سن و تامین هزینه نمیتوانند ازعهده آن بربیایند این محله قدیمی میباشد ک ساکنین چندین سال هست ک درآن زندگی می کنند

  3. با سلام ببخشید همسایه ما دو پسر داره که هر بعد از ظهر تا ساعت 8 ونیم با جماعتی که خودشان جمع می کنند حدود 16 نفر فوتبال بازی می کنند و سر و صدا خیلی زیاد است و بهشون هشدار دادیم فحش دادن آیا می توانیم شکایت کنیم؟ و آیا به نتیجه ای می رسد؟

 8. سلام.خسته نباشيد.
  چن تا از همسايگان ما مواد مخدر پخش ميكنن و محله رو به طور عجيبي نا امن كردن. ميخاستيم يه استشهاد محلي بنويسيم كه اسم كسي از امضا كنندگان نباشه ولي متني ب ذهنمون نرسيد. اگ امكانش باشه متني برامون بنويسين.

 9. سلام وقت بخیر..بنده مالک سه واحد آپارتمان هستم به طور قانونی و سند قانونی..در زمان ساخت اینجا طبقه همکف زا به خواهرم فروختم که بدلیل اجرا نکردن متن قرار داد و پرداخت بدهی از سال ۸۳ سند منزل را بنامشان نکردم..حال ایشان اقدام به نصب دوربین مدار بسته بدون کسب اجازه از ما کرده و در قسمت توی کوچه در دو طرف ساختمان دوربین نصب نموده و حتی دستگاه dvr را در آپارتمان خودش گذاشته..بنده شکایت کردم اما متاسفانه دادگاه حکم منع تعقیب صادر نموده حال خواستم ببینم مگر نصب دوربین نبایستی با رضایت مالکین ساختمان انجام شود.پس چرا دادگاه چنین رای داده.آیا این حکم درست است یا خیر..ممون میشم راهنمایی فرمایید

 10. باسلام
  ما ی همسایه داریم بیماری روانی داره
  وهمیشه با سروصدا در ساعات نصفه شب یا در طول روز با دعوا با خانواده و دادن فحش های رکیک باعث اذیت وآزار ما میشه
  متن استشهاد محلی برای شکایت از این شخص را میخاستم

  1. سلام وقت شما بخیر
   لطفا با شماره های مندرج در سایت با ما تماس حاصل فرمایید تا شما را راهنمایی کنیم

 11. با سلام
  ما در یک ساختمان چهارواحدی ساکن هستیم واحد بعد از ما مستاجر هستن علاوه بر آزار و اذیت الان حدود ۷ ماهی هست که لوله فاضلاب آشپزخونه اونا نشتی داره و قسمتی از دیوار حیاط خلوت رو خیس کرده هرچی بهشون میگیم نه مستاجره زیر بار میره نه صاحبخونه دیگه خسته شدیم راهنمایی میخواستم.ممنون

  1. سلام ،از طریق شورای حل اختلاف درخواست تامین دلیل کنید ،کارشناس عمران گزارش تهیه میکنه و شما با دردست داشتن تامین دلیل علیه همسایه طرح شکایت میکنید.

 12. با سلام واحترام درب ورودی پارکینگ اختصاصی بنده و یکی دیگر از همسایه ها از طریق حیاط میباشد باتوجه به مزاحمت های گذشته و مسدود کردن مسیر حرکت خودروها ما توسط دیگر همسایه ها وامنیت پارکینگهای ما مجبور به قفل کردن درب شدیم .حال با شکایت ساکنین که دارای هیچ نوع پارکینگ نمیباشند روبرو شدیم به نظر جناب عالی در دادگاه رای به نفع کدام طرف صادر خواهد شد

 13. با عرض سلام وخسته نباشید لطفا راهنمائی فرمائید در شهرستان اشتهارد شخصی جوان با پدرش درب منزل به پدرزن خود حمله میکنند وبا ضرب وشتم در ساعت دو بعداز ظهر وبا کتک زدن سرو صورت طرف مقابل را با خون وشکستن سر وصورت به نیروی انتظامی رفتیم متاسفانه نیروی انتظامی از گرفتن متهمین خوداری وگفتند دادگستری اشتهارد تعطیل است وما اجازه دستگیری نداریم ونیامدند تا فردا به دادگستری اشتهارد مراجعه کردند ونامه پزشکی قانون را گرفتند ورفتند وجوابش را به دادگاه بردند ولی متاسفانه دادگاه دستور دستگیری متهمین را ندادند تا روز سوم نزد دادستان اشتهارد رفتیم وگفتیم متهمین دوباره شخص مضروب را تهدید به چاقو کردند ولی تا روز چهارم هم متهمین دستگیر نشدند ولی دادستان گفتند ما کسیرا دستگیر نمیکنیم بعداز تکمیل پرونده متهم را احضار میکنیم امروز 27 /7 /99 هنوز دستور دستگیری را صادر نکردند ودادستان میگوید من چنین دلم میخواهد ویک پرونده تهمت دزدی هم مدت یکسال است نزد قاضی بنام چلنبری در اشتهارد رسیدگی نشده در صورتیکه خانواده شهید هم هستند لطفا راهنمائی فرمائید ما باید برای قاضی ودادستان نزد کدام اداره شکایت کنیم برای دادگستری اشتهارد که طابع استان البرز میباشد ممنونم

 14. با سلام
  بنده مدیر آپارتمان ۷ واحدی هستم مدتی است یکی از همسایگان بالکن غیر مجاز به بالکن اصلی خود اضافه نموده بطوری که از لحاظ زیبا سازی شهری ساختمان را مخدوش نموده است و همسایگان هم از این بابت ناراضی هستند . بنده که مدیر ساختمان هستم از سوی شهرداری منطقه هم برای وی اخطاریه دال بر جمع آوری آمده است و اقدامی انجام نداده است و جهت حل موضوع به کجا و چگونه باید رجوع نمایم . ممنون میشم راهنمایی کنین .

 15. سلام وقت بخیر
  ساختمان نوسازی داریم که سازنده پشت ساختمان را سیمان نکرده و هر چی میگیم باز هم سیمان نمیکنن
  و به همین دلیل موش از سقف میاد تو خونه
  ما چجوری باید استشهاد جمع کنیم و شکایت محلی انجام بدیم؟

  1. سلام وقت شما هم بخیر
   شما می توانید علاوه بر تنظیم استشهادی محلی ،از شورای حل اختلاف در خواست تامین دلیل نمایید و سپس شکایت خود را مطرح کنین

 16. سلام بنده مدیر ساختمان یک آپارتمان۲۲ واحدی هستم ، بابت یکسری تعمیرات در محیط های مشاع ساختمان پنج واحد از این مجموعه هزینه هایی که بطور مساوی بین همه اعضا تقسیم شده پرداخت نمیکنن و همکاریهای لازم رو ندارن به لحاظ قانونی چجوری میشه این مشکل رو حل کنیم؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.

 17. با سلام.اینجانب مدت حدود ۱ سال هست که به آپارتمانی در یک ساختمان ۲۸ واحدی نقل مکان کرده ام و در طول این مدت یکی از همسایگان واحد کناری ما که دارای ۳ فرزند است با سر و صدا در تمام ساعات شبانه روز علی الخصوص ۱۱ شب تا ۱ و نیم نیمه شب آسایش مارا سلب نموده‌از طرق مسالمت آمیز اقدام به رفع مشکل نمودیم توجهی ننمودند.از نماینده تقاضا کردیم افاقه نکرد. سوال بنده این است که اگر با توجه به روابط دوستانه و خانوادگی این فرد با سایر ساکنین قادر به جمع آوری استشهاد نباشیم چطور میتوانیم بدون ایجاد درد سر این موضوع رو به مراجع قانونی اعلام کنیم و آیا بدون استشهاد حرف ما اثبات میشود؟

  1. باسلام
   شما میتوانید یک اظهارنامه رسمی از طریق خدمات الکترونیک قضایی ارسال نمایید

 18. با سلام
  منزل ما ته یک کوچه بن بست میباشد.شخص همسایه که درب ورودی منزلش در کوچه پشتی هست و دیوار حیاط خلوت ایشان مشرف به کوچه ماهست که با ید دیوار خود را بکشد و مسدود کند ادعای باز کردن در ب برای رفت و آمد در کوچه اختصاصی ما دارد.درضمن انشعابات برق و آب خود را هم بدون اجازه و غیر قانونی از کوچه اختصاصی ما گرفته.الان ما چه کاری می توانیم برای جلوگیری از این همسایه مزاحم انجام بدیم؟لطفا پاسخ دهید

 19. سلام نزدیک به شش ماه هست که همسایه جدیدی آمده و یک خانوم تنها هست و بعضی شب ها رفت و آمد های عجیبی مشاهده میکنیم. بیشتر اوقات یا خانه نیست یا دیروقت به خانه می آید. با همه این ها اگر کنار بیام نمیتونم با سرو صدای وقت و بی وقت سه یا چهارتا توله سگ کنار بیام. اگر با همسایه های دیگر استشهاد محلی تنظیم کنیم کجا باید ببرم تا رسیدگی بشه؟ همون بنگاهی که ایشون رو آورده؟؟ امکان پذیر است؟

 20. دایی
  باسلام واحترام راهنمایی خواستم یک خانواده ای داریم از انطرف خیابان می آید و فضولات حیوانی خود را روبروی منزل ما خالی می کند به خودشان بصورت شفاهی گفتم و به دهیار و بخشدار و حتی به بهداشت هم اعلام کردم ولی رعایت نمی کنن و می ایند و فضولات حیوانی خودرا خالی می کنند و ما بچه کوچک داریم میرود انجا بازی می کند لطفا راهنمایی کنید چکار باید بکنم چون نه دهیار و نه بهداشت و نه بخشدار نتونست مشکل را حل کند حریف انها نشدن میگن این جای قدیمی ماست ما اینجا خالی می کنیم

 21. سلام
  آپارتمان 8واحدی درسال1385ساخته شد.4واحدتوافقی برای مالک زمین و4واحد هم برای سازنده.متن قراردادها مکتوب کردند همراه امضا شاهدها.ما انتهای کار طبق قراردادشون مالک برای سند زدن 4واحد سازنده اقدام نکرد و مشکلات شروع شد.و سازنده 4واحد را در مرحله نازک کاری رها کرده.از قراری2واحدخودشو2واحد مالک.4واحد سازنده خودش رو میفروشه حتی اون نصفه هارو. ما از واحد سازنده می‌خریم طبق قراردادی که حتی تعیین میکنند چه تاریخی سند میزنن براش قولنامه میکنن و پول رو تمام پرداخت می کنیم اما از سند و پایان کار خبری نشد.و هربار مالک قدیمی برای ما مزاحمت ایجاد می‌کنه.وکیل هم گرفتیم کاری نتونستن انجام بدن لطفا راهنمایی کنید؟

 22. با سلام مدتی تعدادی یک خانه یلدایی در مجاورت خانه مااجاره نموده اند و آنجا را پاتوق استعمال قلیان و… نموده اند که بوی آن به شدت آزار دهنده بوده و موجبات بیماری تنفسی راهم برای ما برخی از دیگر همسایگان فراهم نموده واز سویی دیگر در بسیاری از مواقع تعداد یادی خودرو در محل پارک نموده و ضمن سلب آسایش محل پارک ساکنین محله را نیز اشغال می کنند به دفعات باناجا تماس گرفتیم ولیکن هیچ اقدامی صورت نگ فته است.

  1. درود وقت شما بخیر
   شما ضمن تهیه استشهادیه محلی میتوانید تحت عنوان مزاحمت از ایشان شکایت نمایید

 23. سلام و وقت بخیر
  همسایه طبقه بالای ما یک خانوم تنهاست که سر و صدای مداوم و بسیار آزار دهنده ای دارد.مدام وسایل را میکوبد یه روی زمین میکشد حتی در نیمه شب هم سر و صدا دارد.درضمن رفت و آمد های مختلف مردان هم به خانه اش انجام میشود.چطور میتونم بترسونمش تا سر وصداشو کمتر کنه؟
  باتشکر

  1. سلام وقت شماهم بخیر
   میتوانید با تنظیم استشهادیه از همسایگان از ایشان بخاطر مزاحمت ایجاد شده شکایت کنید.

 24. سلام. روز بخیر. میشه لطفا جواب منم بدید.
  ما در طبقه 5 یک آپارتمان زندگی می کنیم. راهرو ما دو واحد بیشتر نداره، یکی ما هستیم و یکی همسایه روبرویی ما. سه ماه قبل همسایه اقدام به نصب دوربین مداربسته کرده به گونه ای که تمام راهرو که جزء مشاعات ساختمان محسوب می شود را در حیطه دید خودش درآورده و تمام رفت و آمدهای ما را کنترل از طریق دوربین که بر روی گوشیش نصب کرده کنترل میکنه. بهش تذکر هم دادیم اما متاسفانه آدم به شدت لجبازی هست و حاضر نیست دوربین را در محدوده خونه خودش قرار بده.
  ما یک بار شکایت کردیم به صورت کیفری اما دادگاه حکم داد که ایشون مرتکب فعل حرام نشده.
  خانواده من سه ماه روزگاره تحت فشار روحی و روانی هستند چون به محضی که پا از خانه بیرون می گذاریم در رصد دروبین ایشان هستیم. حتی مدیر ساختمان هم به ایشان متذکر شد که بدون هماهنگی با مدیریت نصب دوربین داشتی و باید همسایه را راضی کنی اما ایشون منکر میشه.

  سوالم اینه ما می تونیم به صورت حقوقی از ایشون شکایت کنیم و درخواست رفع مزاحمت بدیم؟

  خیلی ممنونم

  1. درود به شما.
   قابل ذکر هست که نصب دوربین به تنهایی جرم نیست اما چنان چه شما مالک ساختمان باشید و بدون کسب اجازه ی شما در ساختمان دوربین نصب شده باشد و یا از مکان هایی که خصوصی است و مشاع نیستند فیلم گرفته می شود، قابل پیگیری است.
   موفق باشید.

 25. سلام ما ی ساختمان ۱۱واحده هستیم که دو واحده هست همسایه بغلی ما پسرشون روانیه ولی ب عنوان اوتیسم گرفتن مدارک پزشکیشو و یک مادر دارن که مشکل ایشون هم بی اعصابی و روانی است همیشه سر و صداشون‌تو خونه ما هست و‌پسرشون همش داد میزنن من میتونم با استشهاد ایشون را بندازم از این ساختمون بیرون ؟چون ی ساختمان دیگه‌هم بودن که برای این مزاحمت هاشون انداختنشون بیرون

  1. اگه مالک باشن کاری نمیتونید بکنید فقط میتونید طرح دعوای مزاحمت انجام بدید

 26. سلام ما در یک محله که خارج از محدوده شهره بلوک میزنیم حدود پنج ساله شروع کردیم الان یکی از همسایه ها شکایت کرده درسته این محله مسکونی نیست ولی خونه های غیر مجوز شهرداری هستند الان من چیکار کنم؟

 27. سلام زمین بغلی خونه ما قبلا باغ بود الان یه زمین بیات و بدون درخته طرف اومده توش حدود ۱۰۰تا گوسفند نگه میداره که نه روزا آسایش داریم نه شبا روزا که از گردوخاک و شبا که از صدای سگا و درگیری سگاشون با سگای ولگرد به نظرتون میشه شکایت کرد و قانون چی میگه ممنونم اجرتون باخدا

 28. با سلام و احترام
  بنده در یک کوچه بن بست زندگی می کنیم. سر کوچه خانواده ای زندگی می کنند که بعد از عقب نشینی جلوی دیوار را شروع کرده به فنس کشی و رویش درختان زاید و محل زباله که نگاه خوبی ندارد و موجب تردد وسیله نقلیه شده و تمام همسایه های کوچه هم از دست اون شاکی و با همه درگیر شده و قبول نمیکنه هم تخریب کنه یکی از همسایه ها از طریق شهرداری شکایت کرده و نامه دادستان حکم تخریب گرفته فقط تونسته فنس رو برداره و درختان را موفق نشده و معاون فضای سبز شهرداری اعلام کرده ما فضای سبز احترام می گزاریم. لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام و درود
   شما از جهت درختان کاری نمی توانید بکنید اما اگر ایشان با رفتار خود بنحوی موجب مزاحمت شما می شود می توانید از باب جرم مزاحمت شکایت کنید

 29. بعد ازمدتی این یک نفر که از قبل نامه داشته از همسایه برای پیگیری یه روز ماشین رو دم دیوار که نه مزاحمت تردد بوده و نه مغازه ای که ویترین داشته باشد ماشین رو پنچر و شروع به فحش ناسزا و درگیری و بعد رفته پزشک قانونی و الان از دستش شکایت کرده. حال باید چکار بکنیم و اگر استهشاد محلی در خصوص این که فرد از لحاظ اخلاقی خوب نیست ….. کمکی میکنه یا خیر

  1. سلام و درود
   شاید تهیه این استشهادیه در جهت ذهنیت منفی قاضی نسبت به شخص فوق اثر داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)